SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Wyszukiwarka

Znalezione pod frazą:

c

 • Redukcja tłuszczu - dla ambitnych.

  Post
  Odżywianie i Odchudzanie

  Biochemia w pigułce Wykład 3 Spalanie i synteza tłuszczów. Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii „Biochemia w pigułce”. Dziś omówione zostaną szlaki metaboliczne spalania tłuszczów oraz ich syntezy. Spalanie tłuszczów to przede wszystkim zachodząca w mitochondriach b-oksydacja kwasów tłuszczowych. Jeśli chodzi o syntezę to omówiona zostanie zachodząca w cytoplazmie synteza kwasów tłuszczowych. Na pierwszy ogień weźmy się za procesy spalania, gdyż będzie to naturalna kontynuacja poprzedniego wykładu dotyczącego spalania węglowodanów. Trigliceryd – to podstawowy związek chemiczny będący paliwem tłuszczowym. Może on krążyć we krwi samodzielnie. Może wchodzić w skład frakcji lipidowych osocza takich jak VLDL, LDL, HDL, chylomikrony, w których to jest on transportowany pomiędzy różnymi tkankami organizmu. Może być wreszcie odłożony jako zapas w komórkach tłuszczowych. Pierwszy etap spalania cząsteczki triglicerydu zachodzi w większości o dziwo w tkance tłuszczowej. Dotyczy to zarówno triglicerydów krążących we krwi, jak i tych uwalnianych z tkanki tłuszczowej. Polega on na rozkładzie cząsteczki na glicerol i 3 kwasy tłuszczowe. Kwasy tłuszczowe dostają się do krwi, skąd są pobierane przez tkanki celem spalenia. Los glicerolu zależy natomiast od obecności w danej tkance enzymu kinazy glicerolowej, który przyłącza doń grupę fosforanową. Jeśli tkanka posiada ten enzym, glicerol zostaje przekształcony do gliceraldehydo-3P, związku pośredniego glikolizy i cyklu pentozowego. Następuje wtedy jego spalenie lub zużycie do syntez. Jeśli tkanka tego enzymu nie ma, glicerol jest wyrzucony do krwi. Krąży on tam tak długo, aż trafi do tkanki, która ten enzym posiada. Enzymu tego nie ma w tkance tłuszczowej. To jest bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy mają problem z nadwagą. Oznacza, że glicerol powstały z rozpadu triglicerydu nie może zostać zużyty od odbudowy nowej cząsteczki triglicerydu. Ten arcyważny szczegół zostanie dokładnie omówiony w niedalekiej przyszłości, gdyż procesy zachodzące w tej komórce są nieco bardziej złożone. Zakładając, że cząsteczka glicerolu zostałaby całkowicie spalona, podsumowanie wszystkich pośrednich reakcji (zamiana na pirogronian, acetylo-CoA i spalenie w cyklu Krebsa) będzie wyglądać następująco: C3H8O3(glicerol) + 3½ O2 + 22 P + 22 ADP ® 3 CO2 + 4 H2O + 22 ATP W przeliczeniu na gramy natomiast – ze 100g glicerolu uzyskać można 23.9 mola ATP. Jest to wartość porównywalna z glukozą (21.1mola/100g). Przeanalizujmy teraz los uwolnionych kwasów tłuszczowych. Jakkolwiek w biochemii mówi się o Wolnych Kwasach Tłuszowych (WKT), to faktycznie nie poruszają się one samodzielnie we krwi, lecz są transportowane przez białka. We krwi są one transportowane przez podstawowe białko osocza – albuminę. Wewnątrz komórek natomiast jest to białko wiążace kwasy tłuszczowe lub białko Z. Samodzielnie poruszają się jedynie krótkie kwasy tłuszczowe, które są łatwiej rozpuszczalne w wodzie. Po wniknięciu do komórki kwasy tłuszczowe ulegają w pierwszej kolejności aktywacji, by móc wejść w dalsze reakcje spalania. Aktywacja polega na przyłączeniu do końca karboksylowego cząsteczki znanego nam już koenzymu A. Reakcja ta zachodzi kosztem rozpadu ATP na AMP i pirofosforan, czyli wymaga dwóch wiązań wysokoenergetycznych. Zachodzić może zarówno w cytoplazmie, jak i w mitochondrium. Taką aktywną cząsteczkę nazywamy niezależnie od długości łańcucha węglowego kwasu tłuszczowego – acylo-CoA. Ani wolny kwas tłuszczowy, ani acylo-CoA nie mogą przenikać samodzielnie do wnętrza mitochondrium. W procesie transportu przez błonę uczestniczy specjalny związek L-karnityna. Piszę o tym, gdyż istnieje sporo doniesień na temat ważnej roli tego związku w procesie spalania nie tylko tłuszczów, ale również glukozy. Istnieją silne przesłanki sugerujące możliwość rozwoju względnego niedoboru tego związku na diecie wegetariańskiej. Niedobór taki utrudnić może transport kwasów tłuszczowych do mitochondriów, sprzyjać rozwojowi cukrzycy oraz kwasicy mleczanowej. L-karnityna syntetyzowana jest w organizmie z dwóch aminokwasów: lizyny i metioniny, a do jej syntezy niezbędne są: witaminy: PP, B6, C oraz żelazo. Oba te aminokwasy są niezbędne w diecie tzn. organizm nie jest w stanie ich zsyntetyzować z cukru. Dużą zawartością karnityny cechują się przede wszystkim mięsa. W przypadku diety o niskiej zawartości mięsa ograniczone jest zarówno dostarczanie owych aminokwasów, jak i samej karnityny. Wróćmy jednak do spalania kwasów tłuszczowych. Zaktywowany kwas tłuszczowy, czyli acylo-CoA jest już w mitochondrium. Tutaj następuje jego ostateczne spalanie. Ogólnie, w procesie spalania wyróżnić można 2 etapy. Pierwszy – to cięcie kwasu tłuszczowego na fragmenty dwuwęglowe, czyli cząsteczki acetylo-CoA. Drugi – to omówione już poprzednio spalanie acetylo-CoA w cyklu Krebsa. Zajmiemy się więc dokładniej jedynie pierwszym etapem. Cięcie na fragmenty dwuwęglowe polega na kolejnym odłączaniu od końca karboksylowego cząsteczek acetylo-CoA. Jeśli kwas tłuszczowy ma nieparzystą ilość atomów węgla, to specjalne enzymy rozłożą tę nieparzystą końcówkę. Zważywszy jednak, że zdecydowana większość kwasów tłuszczowych ma parzystą ilość atomów węgla, ilościowo jest to proces marginalny. Przeanalizujmy sobie proces odszczepiania jednej cząsteczki acetylo-CoA: R–CH2 –CH2–CO~CoA ® R–CH = CH –CO~CoA przeniesienie dwóch wodorów na FAD R–CH = CH –CO~CoA ® R–CHOH–CH2–CO~CoA przyłączenie cząsteczki wody R–CHOH–CH2–CO~CoA® R–CO – CH2–CO~CoA przeniesienie dwóch wodorów na NAD R–CO – CH2–CO~CoA ® R–CO~CoA + CH3–CO~CoA odłączenie acetylo-CoA, przyłączenie wolnego CoA do reszty łańcucha węglowego R. W jednym etapie odłączania acetylo-CoA uzyskujemy więc 1 FADH2 oraz 1 NADH2. Ponieważ utlenienie FADH2 daje 2 cząsteczki ATP, a NADH2 – 3 ATP, utlenienie tego wodoru daje łącznie 5 cząsteczek ATP. Przeprowadźmy teraz obliczenia bilansu energetycznego spalania 1 cząsteczki kwasu palmitynowego, podstawowego – 16-węglowego kwasu tłuszczowego. Zostaje wykonanych 7 cięć, w wyniku których powstaje 8 cząsteczek acetylo-CoA. Każde cięcie dostarcza 5 ATP, a każdy acetylo-CoA daje w cyklu Krebsa 12 ATP. Odjąć trzeba jeszcze 2 cząsteczki zużyte na pierwszą reakcję aktywacji kwasu tłuszczowego. Ostateczny bilans więc to 7×5 + 8×12 – 2 = 129 cząsteczek ATP. W przeliczeniu na gramy, ze 100g kwasu palmitynowego można uzyskać 50.4 mole ATP. Jest to wartość ok. 2.5x większa niż dla glukozy. W przypadku nienasyconych kwasów tłuszczowych istnieją specjalne mechanizmy, które umożliwiają ominięcie podwójnego wiązania w trakcie cięcia na acetylo-CoA. Aby nie wdawać się w nadmierne szczegóły, wystarczy powiedzieć, że każde podwójne wiązanie w cząsteczce kwasu tłuszczowego to 3 cząsteczki ATP mniej w łącznym bilansie. Wiązania podwójne nie obniżają więc znacząco kaloryczności tłuszczów, powodują jednak konieczność produkcji dodatkowych enzymów w mitochondrium zmniejszając wydajność jego pracy jako całości. Dodatkowo, a właściwie to przede wszystkim, wiązania podwójne istniejące w cząsteczce bardzo łatwo reagują z różnymi wolnymi rodnikami powstającymi w komórce, w wyniku czego powstają różne związki toksyczne. Usuwanie tych toksyn wiąże się dla komórki ze znacznym wysiłkiem energetycznym. Synteza kwasów tłuszczowych Synteza kwasów tłuszczowych nie jest prostym odwróceniem reakcji spalania, lecz odrębnym procesem biochemicznym o niezależnych mechanizmach regulacji. Spalanie zachodzi w mitochondrium, synteza natomiast ma miejsce w cytoplazmie komórki. W wyniku spalania kwasów tłuszczowych wodór zostaje przeniesiony na NAD i FAD. Do syntezy natomiast, jako dawca wodoru służy NADPH2. W obu wypadkach jako szkielet węglowy używany jest acetylo-CoA. Prześledźmy sobie teraz nieco dokładniej sposób syntezy kwasu tłuszczowego. Dwa podstawowe związki używane do syntezy to acetylo-CoA oraz NADPH2. Źródłem acetylo-CoA mogą być zarówno białka, tłuszcze, jak i węglowodany. W celu wykorzystania do syntezy musi opuścić mitochondrium. Nie opuszcza on jednak bezpośrednio mitochondrium. Zachodzi najpierw jego połączenie ze szczawiooctanem w cytrynian i dopiero cytrynian opuszcza mitochondrium. W cytoplazmie następuje z powrotem rozłożenie cytrynianu do acetylo-CoA i szczawiooctanu. Reakcja ta jednak tutaj wymaga energii 1 cząsteczki ATP. Szczawiooctan przekształca się w jabłczan i wchodzi z powrotem do mitochondrium.NADPH2 natomiast powstaje w cyklu pentozowym spalania glukozy. Jego źródłem, oprócz cukru, może być również większość aminokwasów. Wydłużanie łańcucha następuje fragmentami dwuwęglowymi. Cząsteczka acetylo-CoA jest przyłączana do już istniejącego łańcucha, a następnie tlen z grupy ketonowej jest zamieniany na wodór. Synteza kwasu tłuszczowego jest o tyle ciekawa, że wszystkie reakcje z wyjątkiem oznaczonej poniżej numerem „2” – przyłączania CO2 – są wykonywane przez jedną wielką cząsteczkę enzymatyczną, która składa się w wielu podjednostek, z których każda wykonuje jedną reakcję. Takie „zlepienie” się wszystkich enzymów jednego szlaku metabolicznego powoduje bardzo znaczną poprawę wydajności całego procesu, gdyż cząsteczki nie muszą się szukać w cytoplazmie. Poszczególne związki pośrednie są przenoszone z jednej podjednostki na następną zupełnie jak na dobrze zorganizowanej taśmie produkcyjnej. Co więcej taśma ta jest zamknięta w kółko, czyli kwas tłuszczowy po wydłużeniu o dwa węgle trafia w ten sam punkt przestrzeni, z którego wystartował . Prześledźmy kolejne reakcje wydłużania cząsteczki kwasu tłuszczowego: 1. Na początku do enzymu przyłącza się pierwsza cząsteczka acetylo-CoA będąca zarodkiem syntetyzowanego kwasu tłuszczowego. CH3–CO~CoA + enzym ® CH3–CO~enzym + CoA 2. Wszystkie następne cząsteczki acetylo-CoA są najpierw aktywowane przez przyłączenie cząsteczki CO2. Reakcja nie wymaga energii: CH3–CO~CoA + CO2 ® COOH–CH2–CO~CoA (malonylo-CoA) 3. Grupa malonylowa jest również przyłączana do enzymu w sąsiedztwie acetylowej (acylowej): CH3–CO~enzym + COOH–CH2–CO~CoA ® CH3–CO~enzym~CO–CH2–COOH + CoA 4. Grupa acetylowa (acylowa) jest przenoszona na malonylową, odłącza się z powrotem cząsteczka CO2: CH3–CO~enzym~CO–CH2–COOH ® enzym~CO–CH2–CO–CH3 + CO2 5. Pierwsze uwodornienie cząsteczki: enzym~CO–CH2–CO–CH3 + NADPH2 ® enzym~CO–CH2–CHOH–CH3 6. Odłączenie cząsteczki wody: enzym~CO–CH2–CHOH–CH3 ® enzym ~CO–CH=CH–CH3 + H2O 7. Drugie uwodornienie cząsteczki: enzym~CO–CH=CH–CH3 + NADPH2 ® enzym~CO–CH2–CH2–CH3 (acylo-enzym) 8a. Przeniesienie grupy acylowej „na lewo”. Kontynuacja reakcji od punktu 3. enzym~CO– CH2–CH2–CH3 ® CH3–CH2–CH2–CO~enzym 8b. Jeśli kwas tłuszczowy jest już wystarczająco długi, następuje jego odłączenie od enzymu: enzym~CO–CnH2n+1 + H2O ® enzym + CnH2n+1–COOH Porównajmy teraz krótko syntezę i rozkład kwasów tłuszczowych z energetycznego punktu widzenia. NADH2 oraz NADPH2 są sobie energetycznie prawie równoważne. W mitochondriach istnieje enzym, który przenosi wodór pomiędzy tymi związkami bez żadnego nakładu energii. Oba odpowiadają więc w przybliżeniu energii zawartej w 3 cząsteczkach ATP. Przypomnijmy sobie, że w cyklu pentozowym rozpad cząsteczki glukozy wytwarza 12 NADPH2, co odpowiada 36-ciu cząsteczkom ATP. Całkowite spalenie glukozy daje natomiast 38 ATP. Jak widać są to wartości prawie jednakowe. W trakcie cięcia kwasu tłuszczowego na acetylo-CoA powstaje NADH2 oraz FADH2 co odpowiada 5 cząsteczkom ATP. Do wbudowania acetylo-CoA w trakcie syntezy potrzebne są natomiast 2 cząsteczki NADPH2, co odpowiada 6 cząsteczkom ATP. Dodatkowo przetransportowanie każdej cząsteczki acetylo-CoA na zewnątrz mitochondrium wymaga 1 cząsteczki ATP. Ponieważ cięć lub wbudowań jest w przypadku palnmitynianu 7, a cząsteczek acetylo-CoA 8, różnica między syntezą a rozkładem cząsteczki kwasu tłuszczowego to tylko 15 cząsteczek ATP. Zważywszy, że ze spalenia uzyskuje się aż 129 ATP, stanowi to tylko ok. 12% jego wartości energetycznej . Porównajmy teraz jeszcze ile ATP uzyskamy spalając glukozę w szlaku glikolizy i cyklu Krebsa, a ile, jeśli najpierw zsyntetyzujemy z niej palmitynian, a następnie go spalimy. Do syntezy 1 cząsteczki palmitynianu potrzeba 8 cząsteczek acetylo-CoA i 14 cząsteczek NADPH2. Aby tę ilość uzyskać, trzeba rozłożyć w szlaku glikolizy 4 cząsteczki glukozy oraz w cyklu pentozowym 7/6 cząsteczki: a) 4 C6H12O6 ® 8 CO2 + 8 CH3-CO~CoA + 56 ATP (glikoliza) b) C6H12O6 + 7 H20 ® 7 CO2 + 14 NADPH2 (cykl pentozowy) megon tu jestem http://www.sfd.pl/topic.asp?topic_id=104938

  Odpowiedzi: 12 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 9/8/2003 11:29:39 PM Liczba szacunów: 0
 • Szewska klatka

  Post
  Trening dla zaawansowanych

  wybaczcie że taki c***owy ten poprzedni post wyszedł, ale nigdy wcześniej nie wrzucałem zdjec na forum. mam nadzieje że kto bedzie chciał to przejrzy te fotki :)

  Odpowiedzi: 134 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 8/15/2010 9:14:49 PM Liczba szacunów: 0
 • KONKURS DLA AKTYWNYCH

  Post
  NUTRIFARM&OLIMP

  Pag-man, ale tam aktywni też dostają za free co miesiąc odżywki za kilkaset złotych, czy po prostu mogą taniej kupić? SONBATY http://www.atleta.pl Czlonek mafia.suple.hardcor.pl

  Odpowiedzi: 133 Ilość wyświetleń: 8672 Data: 6/3/2003 8:02:04 AM Liczba szacunów: 0
 • Proszę o ocene diety redukcyjnej.

  Post
  Odżywianie i Odchudzanie

  Nie jestem żadnym specjalistą (sam właśnie kombinuję ze swoją dietą redukcyjną), ale może te obliczenia odnośnie Twojej Ci się przydadzą: Wyszlo mi tako: Energia: 1.98 Mcal B/T/W: 164.90g / 39.25g / 260.50g BIAŁKO ------- Białko roślinne: 17.23g Białko zwierzęce: 147.67g TŁUSZCZ ------- Cholesterol: 301.53g Kw. tłuszczowe nasycone: 17.07g Kw. tłuszczowe jednonienasycone: 11.92g Kw. tłuszczowe wielonienasycone: 5.62g WĘGLOWODANY ------------ Sacharoza: 30.84g Laktoza: 22.09g Skrobia: 133.29g Błonnik pokarmowy: 23.31 SKŁADNIKI MINERALNE -------------------- Sód: 3.36g Potas: 3.39g Wapń: 712.68mg Fosfor: 2.19g Magnez: 329.30mg Żelazo: 10.25mg Cynk: 11.28mg Miedź: 0.94mg Mangan: 2.69mg WITAMINY --------- Witamina A: 1.06mg Tiamina (B1): 0.82mg Ryboflawina (B2): 2.55mg Niacyna (PP): 46.57mg Witamina B6: 2.60mg Witamina C: 37.02mg INNE ----- Woda: 1.32kg Odpadki: 66.00g Popiół: 19.40g To teraz jeszcze poczytac trzeba jakie sa normy danych skłądników i juz bedzie wiadomo. Zdaje sie ze błonnika zaleca się dziennie jeść 35g, wiec moze dołóż jakieś morele? Wszystkie dane oczywiscie w przyblizeniu jakimśtam. Pozdrawiam, Mashlak

  Odpowiedzi: 23 Ilość wyświetleń: 3312 Data: 7/30/2003 2:03:49 PM Liczba szacunów: 0
 • Proszę o ocene diety redukcyjnej.

  Post
  Odżywianie i Odchudzanie

  Przyznaję, że nie liczyłem ile jakich składników jest w tej diecie. Mashlak, na jakiej podstawie dokonałeś tych obliczeń?-Możesz mi napisać zawartość poszczególnych składników w artykułach spożywczych. Z tych obliczeń Mashlaka wynika (na mój gust)dla 17-latka niedobór: wit.B1, wit. C(norm.50-60mg/dobę), z pierwiastków to należy spożywać (17latkowi) więcej: Wapnia (wiek 16-18l. powinno ok.1,2g/dobę.) magnezu, miedzi i cynku też troszkę mało. Stosunek tłuszczy mi się bardzo nie podoba (najmniej powinno być nasyconych). A CHOLESTEROL!!! To sam już nie wiem, czy mi, czy komuś się jednostki nie pomyliły, czy co?? Powinno być <500mg/dobę! Sam błonnik zdaje mi się w normie. Nie mam w domu (i w głowie) tabel z zawartością poszczególnych składników i nie mogę tych obliczeń Mashlaka ani potwierdzić, ani negować. Na pewno trochę się naliczyłeś Mashlak trzymaj SOGa! Jeśli pomogłem to kliknij tu w prawym dolnym rogu! TomaszG.

  Odpowiedzi: 23 Ilość wyświetleń: 3312 Data: 7/30/2003 3:46:01 PM Liczba szacunów: 0
 • Proste ze sie da szybko! Potrzeba : A) warunki i ambicje ( ale to juz masz) B) Zloozowane poslady ( to Ci Placek radzil) C) Lyzwy i lodowisko D) torebke na to co zostanie z jajek. A tak na powazne to na forum jest pelno naprawde dobrze opracowanych postow o rozciaganiu, sam z nich korzystalem i to z duzym powodzeniem, wiec moze jednak sprobouj ruszyc swoje ambicje i poczytac to i owo( nie mowie tu tylko o tym podwieszonym).

  Odpowiedzi: 30 Ilość wyświetleń: 15717 Data: 12/9/2004 1:48:21 AM Liczba szacunów: 0
 • :P lol też mam normalną temp. 37-38 ' C :D ale :P to mi za bardzo nie przeszkadza

  Odpowiedzi: 22 Ilość wyświetleń: 5697 Data: 11/23/2008 1:23:44 PM Liczba szacunów: 0
 • Brazylijska strona Portal do Vale Tudo donosi, że jeden z najlepszych grapplerów na świecie Roger Gracie (MMA 6-1, UFC 0-0) zadebiutuje w największej organizacji MMA na świecie na gali UFC on FX: Belfort vs Rockhold, 18 maja w Jargua Do Sul w Brazylii. Rywalem członka legendarnej rodziny prekursorów MMA będzie inny były zawodnik Strikeforce Tim Kennedy (MMA 15-4, UFC 0-0, 16 w rankingu MMARocks). Obaj średni w styczniu wystąpili na pożegnalnej gali organizacji niegdyś należącej do Scotta Cokera. Gracie poddał w drugiej rundzie trójkątem rękami Anthony’ego Smitha, natomiast Kennedy w trzeciej odsłonie odklepał gilotyną Trevora Smitha. Oprócz tego do wstępnej karty walk dodano pojedynki C.B. Dollawaya (MMA 13-4, UFC 7-4) z Cezarem Ferreirą (MMA 5-2, UFC 1-0), Francisco Trinaldo (MMA 12-2, UFC 2-1) z Mike’iem Rio (MMA 9-1, UFC 1-0) oraz Paulo Thiago (MMA 14-5, UFC 4-5) z Lance’em Benoist (MMA 6-2, UFC 1-2). :-}

  Odpowiedzi: 326 Ilość wyświetleń: 15953 Data: 3/4/2013 9:09:50 PM Liczba szacunów: 0
 • jak juz bede mial dostep to planuje dawke 0,5 mg przez 10dni i potem podtrzymanie raz na tydz po 0,5-1mg. nie zalezy mi na super ciemnej skórze tylko tak srednio i zeby sie trzymalo bo na solare non stop chodzic sie nie chce A) 10 dni to za malo...z mojego doswiadczenia i tego co czytalem wychodzi ze 2 tygodnie to minimum. Melanotan sie jakos kumuluje(lub przynajmniej jego efekty) - opalenizna nie pojawia sie liniowo tylko tak bardziej skokowo - po tych 12-14 dniach widac dzialanie na karnacje. B) 0.5 na dzien to malo - w ten sposob to i te 14 dni po 0.5 byloby malo. Wal rano i wieczorem po 0.5 - ewentualnie przed snem 1.0...chociaz z tego co mi mowili na zachodnich forach to 1.0 jednorazowo to marnotrwawienie towaru C) Melanotan to nie jest bronzer Opalac sie nadal bedziesz musial...tyle tylko ze rzadziej. Jak juz sobie przywalisz te 10 dni to zacznij sobie chodzic na solarke co 2 dzien - solarka zadziala jak "ignition"..bez tego to piegow najwyzej sobie narobisz MT...No chyba ze z natury masz ciemna karnacje to mniej chodz na solarke - ale jakbys mial ciemna to pewnie bys nie bral MT. Generalnie chodzisz na solarke dopoki nie uzyskasz tego efektu ktory chcesz...pozniej to juz ran na 2 tygodnie/miesiac.

  Odpowiedzi: 122 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 9/28/2010 8:41:14 PM Liczba szacunów: 0
 • no wisz, kumpla wyleczyło wogóle i absolutnie nic nie ma teraz. leczył się 4 m-c. narzekał, że źle widzi wieczorami i miał wiksy, ale teraz nowy człowiek. ja poszedłem do ojoojka, a typ mi moowi, że nie przypisze mi Izoteku, bo szkody mogą być za duże i nadal katuje mnie tymi swoimi tetracyklinami, które jak nietrudno zgadnąć nie działają na niektórych. koszt miesięczny tego co mi przypisał zrównuje się z miesięcznym kosztem kuracji Izotekiem.

  Odpowiedzi: 5 Ilość wyświetleń: 12461 Data: 4/20/2005 9:51:07 PM Liczba szacunów: 0
 • OROGENIX MONSTER CAPS

  Post
  NUTRIFARM&OLIMP

  Sołtys. Ja, trenując koszykówkę, to brałbym tylko dawki substytucyjne - cały czas. Cube dobrze napisał. I tak spożywamy co dziennie ok. 1 g kreatyny. Dawka substytucyjna, czyli zastępcza, to taka - jaką mniej więcej powinniśmy przyjmować z pożywieniem. Po prostu - sportowcy mają wyższe zapotrzebowanie na kreatynę, aniżeli osoby nietrenujące. A to, że jakaś substancja jest wytwarzana w organizmie, nie oznacza, że nie powinniśmy jej dostarczać z pożywieniem czy suplementem. Przecież wszystkie składniki pokarmowe, poza minerałami i bodaj witaminą C, powstają we wnętrzu organizmu.

  Odpowiedzi: 214 Ilość wyświetleń: 19815 Data: 9/19/2009 7:48:39 PM Liczba szacunów: 0
 • Moja najwieksza nagroda

  Post
  Galeria Zdjęć

  Pamiętam jego wypowiedzi z uderzanych i z c/s.

  Odpowiedzi: 147 Ilość wyświetleń: 17896 Data: 6/21/2006 10:48:54 PM Liczba szacunów: 0
 • Trądzik na głowie

  Post
  Zdrowie i Uroda

  pewnie skutki uboczne ja kiedys mialam szampon z zagranicy,drogi w c**j na przetluszczanie a na poczatku stosowania pogorszyl mi sie tylko stan wlosow ze 100x i przestalam go uzywac...

  Odpowiedzi: 17 Ilość wyświetleń: 19735 Data: 4/30/2005 11:27:03 AM Liczba szacunów: 0
 • Trening ten układałem z http://www.sfd.pl/Plan_treningowy_dla_os%C3%B3b_pocz%C4%85tkuj%C4%85cych-t359947.html Cholera kolejność źle wam podałem zaraz pozmieniam... Z racji że mam warunki domowe musiałem trochę pozmieniać:) Czemu dwa razy dziennie. Mój organizm szybko się regeneruje, rzadko mam zakwasy. Żeby mieć efekty trzeba napie****ć :D Takie moje zdanie Zmieniony przez - Stay alive w dniu 2009-07-23 22:03:40

  Odpowiedzi: 28 Ilość wyświetleń: 2659 Data: 7/23/2009 10:00:18 PM Liczba szacunów: 0
 • Na czym polega działanie zielonej herbaty?

  Post
  Odżywianie i Odchudzanie

  Mam w domu taką książeczke w której znalazłem kila słów na temat właściwego przygotowania zielonej herbaty, m.in. : - Używaj do zaparzania zawsze świeżej wody, najlepiej źródlanej. - Doprowadź wodę tylko do tzw. białego wrzenia (do momentu, gdy ukażą się pęcherzyki powietrza), po czym odstaw na około 5 minut. - Zalej listki wodą o temperaturze około 80-90°C i zaparzaj około 3-5 minut (zależnie od gatunku herbaty i własnych preferencji) - Przelej napar do innego dzbanka, gdyż jeżeli tego nie zrobisz, może mieć gorzki smak. - Niektóre gatunki zielonej herbaty można zaparzać dwu- lub trzykrotnie, przy czym pierwsze zaparzenie daje napar pobudzający,drugie - uspokajający. Defeat is not the worst of failures. Not to have tried is the true failure.

  Odpowiedzi: 33 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 1/13/2003 12:35:26 AM Liczba szacunów: 0
 • dzieki, jednakże fizyka tutaj to jedynie pretekst a dyskusja w sposób niekontrolowany niestety zmieniła tor z kultury fizycznej na kulturalną fizykę generalne przesłanie jest takie iż manipulując liczbą powtórzeń w serii, przy takim samym ciężarze i liczbie powtórzeń można uzyskać zgoła różne efekty, c.n.d

  Odpowiedzi: 91 Ilość wyświetleń: 9748 Data: 1/4/2006 8:25:32 PM Liczba szacunów: 0
 • Ultrono: "Wykona energię potencjalną" WTF ty mówisz? Spróbuj złapać gdzie robisz błąd na tych przykładach: Trzymam ciężarek (10 kg) na wyciągniętej ręce - ma on energię potencjalną = mgh. wysokość 1.8 metra, jaką wykonuję pracę? Epot = 1.8 * 9.81 * 10 = 176J. A teraz wychodzę na balkon i wywalam łapę na zewnątrz i wysokość na której wisi ciężarek = 25m. Epot = 25 * 9.81 * 10 = 2452 J. Ale jestem wredny i wychodzę na wieżę telewizyjną i wywalam grabę z ciężarkiem. wysokość = 300m. Epot = 29430 J. Jaką pracę (wylicz!) wykonuję w przypadku A, jaką w przypadku B a jaką w przypadku C? Jeżeli masz rację, to wniosek taki, że lepiej siłkę zrobić jak najwyżej :P bo wtedy trening jest najbardziej intensywny

  Odpowiedzi: 91 Ilość wyświetleń: 9748 Data: 1/5/2006 7:01:16 PM Liczba szacunów: 0
 • Ellis, moderatorzy i reszta - co o tym sądzicie?

  Post
  Odżywianie i Odchudzanie

  Jaki cel? no jakto jaki? redukcja... wyraźnie jest napisane w temacie, poza tym można to wywnioskować z bilansu kalorycznego i przyjętych wartości na kg mc. SORY OTWORZYLEM PARE POSTOW NARAZ I NIE PATRZYLEM NA TEMAT, A KALORYCZNOSC NIE JEST WCALE TAKA TYPOWO "REDUKCYJNA" Płatków w śniadaniu nie mogę dać więcej, bo przekroczę granicę węgli. TO ZMNIEJSZ WEGLE PROSTE Smażę na oliwie, bilans się zgadza, jest smaczne, więc po co? NP. ZE WZGLEDOW ZDROWOTNYCH NO ALE JAK CHCESZ Omega-3 nie jest za dużo, a nawet można brać więcej.SA ROZNE POGLADY, JA ZGADZAM SIE Z PANEM MARKIEM C. KTORY PISZE ZEBY NIE PRZESADZAC Z OMEGA 3 Rusz wyszukiwarką.NIE POTRZEBUJE TERAZ A to czy biorę przy drugim śnadaniu czy przy kolacji ma jakieś większe znaczenie?IMO W TEN SPOSOB LEPIEJ JE ROZLOZYSZ w kolacji i tak są tłuszcze. WPC nie mam, więc nie daję oliwy w potreningowym. Proszę o opinie innych.PODWAZASZ MOJA WIEDZE I DOSWIADCZENIE? Chcę porównać Wasze opinie z innymi opiniami - jakimi? o tym jak już sporo osób oceni. Zmieniony przez - k3ho w dniu 2006-02-19 22:30:42

  Odpowiedzi: 8 Ilość wyświetleń: 1332 Data: 2/19/2006 10:28:06 PM Liczba szacunów: 0
 • Trening na mase do sprawdzenia

  Post
  Trening dla zaawansowanych

  Do barkow dodaj podciaganie sztangi do brody Do nog daj cos na dwuglowe np uginanie pududzi lub martwy ciag na prostych nogach Ja bym preferowal tradycyjny uklad tygodniowy jesli ma to byc split czyli Pn A Sr B Pt C

  Odpowiedzi: 6 Ilość wyświetleń: 811 Data: 3/25/2008 1:38:33 PM Liczba szacunów: 0
 • Trening na mase do sprawdzenia

  Post
  Trening dla zaawansowanych

  Klatka piersiowa 1) Wyciskanie sztangi na ławce poziomej leżąc 11/10/9/8 2) Wyciskanie sztangielek na ławce skośnej leżąc (kąt nachylenia ławki ok. 30-40°) 11/10/9/8 3) Rozpiętki na ławce skośnej (kąt nachylenia ławki ok. 20°) 2-3 x 12 Barki 1) Wyciskanie zza karku na 11/10/9/8 2) Wznosy ramion bokiem ze sztangielkami stojąc 11/10/9 3) Podciąganie sztangi do brody stojąc 11/10/9/8 - zamień na unoszenie sztangielek w opadzie Czworoboczne 1) Unoszenie barków ze sztangą trzymaną z przodu stojąc (szrugsy) 10/9/9/8 Brzuch 1) Unoszenie kolan do klatki piersiowej w podporze na przedramionach max/max/max 2) Skłony tułowia na ławce skośnej max/max/max TRENING "B" Grzbiet 1) Martwy ciąg 11/10/9/8 3) Podciąganie na drążku 11/10/9/8 2) Wiosłowanie sztangi 11/10/9/8 Tricepsy 1) Wyciskanie francuskie sztangą łamaną leżąc 10/9/9/8 2) Wyciskanie francuskie jednorącz nad głowę ze sztangielką siedząc 10/9/8 - daj na prostowanie na wyciągu pionowym lub to co wyżej napisaleś lecz oburącz Bicepsy 1) Uginanie przedramion ze sztangą prostą stojąc 10/9/9/8 2) Uginanie przedramion na przemian ze sztangielkami stojąc 10/9/8 - zamień na modliewnik lub w oparciu o konao ze sztangielką Przedramiona 1) Prostowanie w stawach nadgarstkowych ze sztangą trzymaną nachwytem/podchwytem po 2-3 x 20 Brzuch 1) Unoszenie kolan do klatki piersiowej w podporze na przedramionach max/max/max 2) Skłony tułowia na ławce skośnej max/max/max TRENING "C Nogi: 1) Przysiady ze sztangą 11/10/9/8 2) Przysiedy ze sztanga trymana z przodu 10/10/10 uginanie nóg leżac na maszynie lub martwy ciąg na prostych nogach 12/10/10/8 1) Wspięcia na palce stojąc 20/20/20 2) Wspięcia na palce siedząc 20/20/20 Brzuch 1) Unoszenie kolan do klatki piersiowej w podporze na przedramionach max/max/max 2) Skłony tułowia na ławce skośnej max/max/max

  Odpowiedzi: 6 Ilość wyświetleń: 811 Data: 3/25/2008 5:11:47 PM Liczba szacunów: 0