SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Wyszukiwarka

Znalezione pod frazą:

c

 • Fosfatydyloseryna

  Post
  Odżywki i suplementy

  popuri stosowałem wit C 3-5g ,omege 3 3g ,dhea 50-75mg i niestety nie pomogły mam nadzieje że z fosfatydyloseryna będzie lepiej, a jeśli chodzi o dawkowanie czy 600mg dziennie wystarczy ??

  Odpowiedzi: 16 Ilość wyświetleń: 3408 Data: 8/19/2015 7:46:01 PM Liczba szacunów: 0
 • REGULAMIN ww zawodów; Regulamin IV Mistrzostw Polski Kettlebell BOLT (LC) w Kaliszu 1 Cel zawodów: * Promocja sportów odważnikowych (kettlebell), * Promowanie zdrowego stylu życia. 2. Termin i miejsce zawodów  Miejsce zawodów: Kalisz ul.Nowy Swiat 4 - PWSZ  Termin zawodów: 11.03.2017 2017 r  Rejestracja i ważenie zawodników – 11.03.2017, godz. 9.00 -11.30  Początek zawodów – 11.03.2017, godzina 12:00  Przewidywane zakończenie zawodów – 11.03.2017, godzina 16.00  Harmonogram startów zostanie opublikowany po zakończeniu rejestracji, nie później jednak niż na 20 min przed startem. 3. Kierownictwo i organizator zawodów * Organizatorem zawodów jest federacja International Kettlebell Lifting Federation oraz Klub Sportowy Ironfit Kalisz * Kontakt do organizatora: ironfit.kalisz@gmail.com 4. Uczestnicy i warunki * W IV Mistrzostwach Polski Kettlebell BOLT mogą brać udział wszyscy chętni, niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowo - siłowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami punktu5 niniejszego Regulaminu. 5. Konkurencje, kategorie wiekowe i wagowe, dopuszczany ciężar odważników/a i inne * Uczestnicy mają możliwość startowania w 2 konkurencjach: długi cykl jednorącz i długi cykl oburącz. Jako długi cykl rozumie się nadrzut i podrzut odważnika / odważników. * Dopuszcza się start z odważnikami: 8 kg, 12 kg, 16 kg, 20 kg, 24 kg, 28 kg, 32 kg. * Kategorie wiekowe: juniorzy (dziewczęta i chłopcy 14-18 lat), oraz dorośli (kobiety i mężczyźni +18 lat) *Nie ma podziału na kategorie wiekowe * Kategorie wagowe: Kobiety: do 65 kg i powyżej 65 kg Mężczyźni: do 85 kg i powyżej 85 kg * Juniorzy: brak podziału na kategorie wagowe * Juniorki: brak podziału na kategorie wagowe Rezultat końcowy zawodnika oblicza się wg następującego wzoru: 1. Zawodnicy do 40 roku życia: (ciężar kuli/kul) x (ilość powtórzeń + 40). Na przykład zawodnik 30-letni startujący z jednym odważnikiem 20 kg, zrobił 100 powtórzeń uzyskuje: 20 x (100 + 40) = 2.800 punktów 2. Zawodnicy od 40 roku życia: (ciężar kuli/kul) x (ilość powtórzeń + wiek). Na przykład zawodnik 63-letni startujący z jednym odważnikiem 20 kg, zrobił 100 powtórzeń uzyskuje: 20 x (100 + 63) = 3.260 punktów 6. Ubiór zawodnika * Dopuszcza się do zawodów zawodnika, którego strój spełnia niżej przedstawione wymagania: a. koszulka z krótkim rękawem nie zasłaniająca łokci b. spodenki (lub krótkie spódniczki u kobiet) niezasłaniające kolan c. buty sportowe * Zabrania się używania rękawiczek lub/i nakładek na dłonie. * Zastosowanie usztywniaczy, ochraniaczy etc. jest dopuszczalne tylko w razie ich wcześniejszego zgłoszenia w biurze zawodów, wyłącznie z przyczyn zdrowotnych, które winny zostać wpisane na kartę zawodnika. Powyższe nie dotyczy tzw. „frotek” o ile ich szerokość nie przekracza 10 cm. * Dopuszczalne jest używanie pasów o rozmiarach max 12 cm z tyłu i 6 cm z przodu 7. Protesty 1. Protesty składać mogą wyłącznie kapitanowie drużyn bezpośrednio po zakończeniu startu któregoś z członków drużyny lub ich zespołu. 2. Protest może dotyczyć wyłącznie startu własnej drużyny i powinien zostać zgłoszony na piśmie, Sędziemu Głównemu zawodów albo osobie obecnej w biurze zawodów należącej do kolegium sędziowskiego. 8. Zgłoszenia do zawodów i opłaty startowe * W zawodach mogą uczestniczyć sportowcy, którzy ukończyli 14 rok życia. Organizator dopuszcza start juniorów (14-18 lat) pod warunkiem pisemnej zgody opiekuna prawnego. * Zgłoszenia do zawodów należy zrobić poprzez stronę IKLF http://www.iklf.co/event-2455226 * Opłata startowa wynosi; 25$ * Dopuszczalny jest start poza konkursem. Chęć zgłoszenia takiego startu należy zgłosić w dniu zawodów w sekretariacie Mistrzostw, najpóźniej do godziny 10.30. Opłata startowa w takim wypadku wynosi 45 zł od konkurencji 9. Informacje dodatkowe * Wpisowe za zawodnika nie będzie zwracane * W szczególnych przypadkach organizator dopuszcza możliwość rejestracji zawodnika w dniu zawodów. Wpisowe za dodatkowo zgłoszonego zawodnika w wysokości 150 PLN należy uiścić w biurze zawodów. * Organizator zapewnia miejsce i sprzęt sportowy umożliwiający zawodnikom przeprowadzenia rozgrzewki przed zawodami. * Wyniki zawodów zostaną ogłoszone przed oficjalnym zamknięciem zawodów. * Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 10. Punktacja Długi cykl (LC) * Za każdy prawidłowy długi cykl, tj. wykonanie jednego płynnego ruchu z dołu (pozycja końcowa jak w swingu) do pozycji stojaka, z widocznym zatrzymaniem ciała i wyprostowaniem kolan, łokcie w kontakcie z tułowiem (fiksacja dolna) a następnie podrzut odważników nad głowę z wyraźnym ich zatrzymaniem, wyprostowaniem tułowia i ramienia z ciężarem, zawodnik ma zaliczone powtórzenie. O zaliczeniu powtórzenia decyduje sędzia. * Po zatrzymaniu odważnika w górnej pozycji (fiksacji), uczestnik opuszcza odważnik do następnego powtórzenia, * Sędziowie zaliczają punkty zgodnie z zasadami giriewoj sport określonymi w przepisach International Union of Kettlebell Lifting, przy uwzględnieniu dwóch odstępstw od wspomnianych reguł: zawodnicy mogą dowolną ilość razy odkładać odważnik na pomost, a w konkurencji jednorącz dowolną ilość razy zmieniać rękę. Sędziowie zwracają szczególną uwagę na tzw pozycję zablokowaną (fiksację) w dwóch położeniach: pozycji stojaka i pozycji z odważnikiem (odważnikami) nad głową. W obu wspomnianych pozycjach zawodnicy muszą mieć nogi wyprostowane w kolanach. * W trakcie występu zawodnicy nie mogą opuszczać stanowiska startowego. Opuszczenie stanowiska startowego jest równoznaczne z zakończeniem występu zawodnika. 11. Nagrody • Dla zwycięzców poszczególnych kategorii pamiątkowe medale 12. Postanowienia końcowe: * Zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. * Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy od momentu startu do jego zakończenia. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w zawodach są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Niezastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację zawodnika. * Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywane w ramach rejestracji dane, w tym osobowe, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika zawodów na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną imprezą oraz na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,(tj. Dz.U 2002, Nr. 101, poz.926). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją zawodów uniemożliwia uczestnikowi start. * Uczestnik zawodów wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją MP Kettlebell BOLT, działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia Sponsorom Biegu, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie. * O wszystkich spawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator i Sędzia Główny Zawodów. * Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów. * Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia zawodów po wcześniejszym uzgodnieniu tego z sędziami i zespołami uczestniczącymi w zawodach. * W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów (lub ich przerwania) bez podania przyczyny. __________________________________________________________________ Oświadczenie zawodnika biorącego udział w IV Mistrzostwach Polski Kettlebell BOLT (LC) Ja……………………………………………, ur. …………………………………. zgłaszam swoje uczestnictwo w IV Mistrzostwach Polski Kettlebell BOLT (LC) 11.03.2017 w Kaliszu Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania. Akceptuję to, że: - organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody i zdarzenia losowe, dotyczące zdrowia i życia uczestników podczas zawodów. - nie będę dochodzić roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody i zdarzenia losowego podczas zawodów - będę przestrzegać regulaminu zawodów. 2017/...../...... czytelny podpis ............................................... , …....................................2017r. ….................................................................... (imię i nazwisko składającego oświadczenie) ….................................................... (adres zamieszkania) ….................................................... (telefon kontaktowy) __________________________________________________________________ OŚWIADCZENIE przedstawiciela ustawowego wyrażające zgodę na udział osoby małoletniej w IV Mistrzostwach Polski Kettlebell BOLT (LC) oraz zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału w zawodach. Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic* /opiekun prawny* osoby małoletniej: ….......................................................................................................................................................... (imię i nazwisko dziecka) wyrażam zgodę na jej/jego udział w IV Mistrzostwach Polski Kettlebell BOLT (LC) rozgrywanych w Kaliszu 11.03.2017. Jednocześnie oświadczam, ze stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność, pozwala jej na udział w IV Mistrzostwach Polski Kettlebell BOLT (LC) rozgrywanych w Kaliszu 11.03.2017. Oświadczam, ze zapoznałem się z treścią Regulaminu IV Mistrzostwach Polski Kettlebell BOLT (LC) rozgrywanych w Kaliszu 11.03.2017 r. oraz jestem świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę małoletnią, nad którą sprawuję opiekę. .............................................. (miejscowość, data) /SFD/2017/2/6/e04487a761ba4bc7bd27c13f1c93ef49.jpg

  Odpowiedzi: 6 Ilość wyświetleń: 1728 Data: 2/6/2017 8:42:18 AM Liczba szacunów: 0
 • Biotyna na skore pytanie

  Post
  Zdrowie i Uroda

  Mi na pryszcze pomoglo heparegen za to znajomemu co mial wulkany kombo hepamerz + glutation + wit c wszystko we wlewach a mial naprawde wulkany az obzydliwe

  Odpowiedzi: 2 Ilość wyświetleń: 297 Data: 4/28/2020 10:24:08 AM Liczba szacunów: 0
 • Glukozamina a kolagen

  Post
  NUTRIFARM&OLIMP

  1) oczywiscie, ze jest sens:) dodaj jeszcze witmine C i wit E, a twoje stawy beda jak nowe:) ********************** Pozdrawiam anar " Niewykorzystane sytuacje lubia sie mscic " Zmieniony przez - anar w dniu 2003-09-26 19:36:10

  Odpowiedzi: 23 Ilość wyświetleń: 3352 Data: 9/26/2003 7:25:13 PM Liczba szacunów: 0
 • wrzuc 4 gramy wit c dziennie na zbicie kortyzolu,reszta jest ok jeśli dobrze dojrzałem %-) wszystko dobrze?libido?samopoczucie?

  Odpowiedzi: 13 Ilość wyświetleń: 1382 Data: 4/2/2015 5:42:38 PM Liczba szacunów: 0
 • no akurat stosuje jest dobry srodek zreszta jak cala gama c.y.b.e.r.a wal smialo trzymaj miche i rosnij.

  Odpowiedzi: 18 Ilość wyświetleń: 3236 Data: 12/30/2011 2:40:32 PM Liczba szacunów: 0
 • Łysienie na pakerni

  Post
  Zdrowie i Uroda

  poglebily mi sie dosc, nigdy nie mialem, swedzi mnie czubek lba tez jakby z tego powodu, w rodzinie z obu stron wszyscy bez zakoli c h u j tam, bede jadl jak nalezy a jak to nic nie da to sie ogole na pale, ale wpierw porzadnie w y p i e r d o l e na silce bo mam duzy leb a to musi jakos wygladac

  Odpowiedzi: 12 Ilość wyświetleń: 1936 Data: 2/23/2009 2:11:49 PM Liczba szacunów: 0
 • Kreta , BCAA ? co wybrać

  Post
  Odżywki i suplementy

  acha , c tym CLA chodziło aby spalać tluszcz a kreta jednoczesnie miesnie rozboduwuje , tak sobie tłumaczyłem heh , bo lekki mam tłusczyk , moge foto wstawic ale zaraz bedzie smiech...

  Odpowiedzi: 14 Ilość wyświetleń: 1495 Data: 9/11/2009 8:53:18 PM Liczba szacunów: 0
 • MegaCe

  Post
  Doping

  cos ci sie chyba pomylilo mega c to nic innego jak silny srodek na apetyt wiec jak mimo diety nic ci nie poszlo to co da ci syrop Doping nie jest sposobem na niedożywienie! - u przedmowcy powyzej motto ktore wzialbym sobie do serca na twoim miejscu

  Odpowiedzi: 6 Ilość wyświetleń: 1505 Data: 4/25/2006 2:08:56 PM Liczba szacunów: 0
 • Piłkarsa Jedenastka roku 2005

  Post
  Piłka Nożna

  Moja jedenasta wyglada tak : ---------------------------G. Coupet--------------------------- ------J. Carragher ------ C. Puyol ------ J. Terry ------ Lee Yung Pio---- ------Juninho ------- Kaka ------- Gerrard -------- Ronaldinho------- ------------------------- S. Eto'o--------Shevchenko------------

  Odpowiedzi: 36 Ilość wyświetleń: 3724 Data: 12/28/2005 6:46:01 PM Liczba szacunów: 0
 • Piłkarsa Jedenastka roku 2005

  Post
  Piłka Nożna

  P.Cech J.Carragher ----- J.Terry---R.Ferdinand----C.Puyol J.Cole----S.Gerrard----F.Lampard------Ronaldinho A.Shevchenko-----S.Eto'o Rezerwa : J.Dudek T.Henry R.Van Nistelrooy W.Rooney A.Nesta R.Carlos

  Odpowiedzi: 36 Ilość wyświetleń: 3724 Data: 12/28/2005 9:05:45 PM Liczba szacunów: 0
 • Piłkarsa Jedenastka roku 2005

  Post
  Piłka Nożna

  body ja bym troszke pozmienial sklad -------Cech-------- ---Carragher---Hypia----Terry----Puyol--- --C.Ronaldo---Gerrard---Ronaldinho--Messi-- ---Henry---Adriano-- jak myślisz

  Odpowiedzi: 36 Ilość wyświetleń: 3724 Data: 12/29/2005 1:08:35 PM Liczba szacunów: 0
 • Piłkarsa Jedenastka roku 2005

  Post
  Piłka Nożna

  wedlug mnie jest ok tylko C. Ronaldo ? czy az tak blyszczal ?

  Odpowiedzi: 36 Ilość wyświetleń: 3724 Data: 12/29/2005 1:16:41 PM Liczba szacunów: 0
 • Odżywki bez chemii

  Post
  Odżywki i suplementy

  No np chciałbym uniknąć produktu z słodzikami typu aspartam, lub chemii która poprawia rozpuszczalność produktu, czy innych świństw które i tak dostaję już w sklepie (:C)

  Odpowiedzi: 23 Ilość wyświetleń: 1749 Data: 11/28/2014 4:25:27 PM Liczba szacunów: 0
 • Odżywki bez chemii

  Post
  Odżywki i suplementy

  bez sensu... wiec kup normalne jedzenie, bo wszedzie bedziesz miał E... np e300 to witamina C

  Odpowiedzi: 23 Ilość wyświetleń: 1749 Data: 11/28/2014 4:30:02 PM Liczba szacunów: 0
 • Odżywki bez chemii

  Post
  Odżywki i suplementy

  bez sensu... wiec kup normalne jedzenie, bo wszedzie bedziesz miał E... np e300 to witamina CNo wiem, ale np jak któryś z producentów używa barwnika syntetycznego to z chęcią tego uniknę.

  Odpowiedzi: 23 Ilość wyświetleń: 1749 Data: 11/28/2014 4:36:44 PM Liczba szacunów: 0
 • MSM(2x5g ed) + VIT C+ VIT d3 . I u mnie po miesiącu stawy nawet przestały 'strzelać'

  Odpowiedzi: 38 Ilość wyświetleń: 2114 Data: 7/28/2016 12:39:32 PM Liczba szacunów: 0
 • Witaminy i probiotyki

  Post
  Odżywki i suplementy

  Szukam witamin jak i probiotyków które są dosłownie najmocniejsze cena nie gra roli, jeśli nawet by podchodziło pod jakieś zastrzyki też nie widze problemu. Myśle nad wlewami co miesiąc . wlewy sa nieco przereklamowane. co do witamin zadbaj o kwasy omega 3, witamine d3, k2, witamine c profilaktycznie co do probiotykow tutaj polecam np. sanprobi jezei chodzi o forme kapsulkowa, w proszku masz vivomix lub w shotach joyday, wiec tutaj mozesz nieco pokombinowac ze suplementacja. wazna bedzie rowniez kwestia odzywiania

  Odpowiedzi: 13 Ilość wyświetleń: 468 Data: 3/2/2020 8:36:33 PM Liczba szacunów: 0
 • Witaminy i probiotyki

  Post
  Odżywki i suplementy

  Szukam witamin jak i probiotyków które są dosłownie najmocniejsze cena nie gra roli, jeśli nawet by podchodziło pod jakieś zastrzyki też nie widze problemu. Myśle nad wlewami co miesiąc . wlewy sa nieco przereklamowane. co do witamin zadbaj o kwasy omega 3, witamine d3, k2, witamine c profilaktycznie co do probiotykow tutaj polecam np. sanprobi jezei chodzi o forme kapsulkowa, w proszku masz vivomix lub w shotach joyday, wiec tutaj mozesz nieco pokombinowac ze suplementacja. wazna bedzie rowniez kwestia odzywiania Dziękuje wezme pod uwage :) Powiem Ci,że zaczynam sie martwić czy coś poważniejszego nie łapie mnie i czekam aż wyzdrowieje żeby sprawdzić. Od dziś antybiotyk a rano do pracy nie wiem czy to zbyt odpowiedzialny plan no ale..

  Odpowiedzi: 13 Ilość wyświetleń: 468 Data: 3/2/2020 9:00:58 PM Liczba szacunów: 0
 • Witaminy i probiotyki

  Post
  Odżywki i suplementy

  No wlewy to nie mój poziom finansowy :) Póki co sanprobi + kompleks z finaflexa + b6 + C + omega + cynk + magnez + antyoksydanty i jest cacy ;)

  Odpowiedzi: 13 Ilość wyświetleń: 468 Data: 3/27/2020 9:28:17 AM Liczba szacunów: 0