SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Wyszukiwarka

Znalezione pod frazą:

c

 • Thermal Pro jaka firma

  Post
  Odżywki i suplementy

  vimpocetyny osobiscie tutaj nie widze: moze ty dojrzysz gdzies. Lista zabroniona 2009 20 września 2008 Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) Światowy Kodeks Antydopingowy LISTA ZABRONIONA 2009 STANDARD MIĘDZYNARODOWY Oficjalny tekst Listy zabronionej będzie nadzorowany przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) i zostanie opublikowany w językach angielskim i francuskim. W razie wystąpienia jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy wersjami, decydującą jest wersja angielska. Niniejsza lista obowiązuje od 1 stycznia 2009 Lista zabroniona 2009 20 września 2008 2 LISTA ZABRONIONA 2009 ŚWIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY Obowiązuje od 1 stycznia 2009 UŜycie kaŜdego leku powinno ograniczać się wyłącznie do wskazań medycznych. Wszystkie substancje zabronione, z wyjątkiem substancji z klas S1, S2, S4.4 i S6.a oraz metod zabronionych M1, M2 i M3, będą traktowane jako “substancje określone”. SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE W KAśDYM CZASIE (PODCZAS ZAWODÓW I POZA ZAWODAMI) SUBSTANCJE ZABRONIONE S1. ŚRODKI ANABOLICZNE Środki anaboliczne są zabronione. 1. Steroidy anaboliczno-androgenne (SAA) a. Egzogenne * SAA, w tym: 1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol); 1-androstendion (5α- androst-1-en-3,17-dion); bolandiol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion); kalusteron; klostebol; danazol (17α-etynylo-17β-hydroksyandrost-4-enoizoksazol); dehydrochlorometylotestosteron (4-chloro-17β-hydroksy-17α- metyloandrosta-1,4-dien-3-on); dezoksymetylotestosteron (17α-metylo-5α- androst-2-en-17β-ol); drostanolon; etyloestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17- ol); fluoksymesteron; formebolon; furazabol (17β-hydroksy-17α-metylo-5α- androstano-furazan); gestrinon; 4-hydroksytestosteron (4,17β- dihydroksyandrost-4-en-3-on); mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienon (17β-hydroksy-17α-metyloandrosta-1,4-dien-3-on); metandriol; metasteron (2α,17α-dimetylo-5α-androstan-3-on-17β-ol); metylodienolon (17β-hydroksy-17α-metyolestra-4,9-dien-3-on); metylo-1-testosteron (17β- hydroksy-17α-metylo-5α-androst-1-en-3-on); metylonortestosteron (17β- hydroksy-17α-metyloestr-4-en-3-on); metylotrienolon (17β-hydroksy-17α- metyolestra-4,9,11-trien-3-on); metylotestosteron; miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion); norboleton; norklostebol; noretandrolon; oksabolon; oksandrolon; oksymesteron; oksymetolon; prostanozol (17β-hydroksy-5α-androstano pirazol); chinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17β-hydroksy-5α-androst-1-en-3-on); Lista zabroniona 2009 20 września 2008 3 tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-on); trenbolon i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym. b. Endogenne ** SAA, w przypadku przyjmowania egzogennie: androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol); androstendion (androst-4-en-3,17- dion); dihydrotestosteron (17β-hydroksy-5α-androstan-3-one; prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA); testosteron oraz następujące metabolity i izomery: 5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-3α,17β-diol; 5α-androstan- 3β,17α-diol; 5α-androstan-3β,17β-diol; androst-4-en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17β-diol; androst-4-en-3β,17α-diol; androst-5-en- 3α,17α-diol; androst-5-en-3α,17β-diol; androst-5-en-3β,17α-diol; 4- androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol); 5-androstendion (androst-5-en- 3,17-dion); epi-dihydrotestosteron; epitestosteron; 3α-hydroksy-5α- androstan-17-on; 3β-hydroksy-5α-androstan-17-on; 19-norandrosteron; 19-noretiocholanolon. [Komentarz do klasy S1.b: W przypadku steroidu anabolicznego, który jest produkowany endogennie, wynik pozytywny (wynik niekorzystny analitycznie – AAF) będzie stwierdzony wówczas, a próbka zostanie uznana za taką, która zawiera substancję zabronioną, gdy stęŜenie tej substancji zabronionej lub jej metabolitów, lub markerów i/lub jakiegokolwiek innego istotnego wskaźnika w próbce sportowca, odbiega od zakresu wartości zwykle występujących u ludzi, i nie jest prawdopodobne, iŜ wynika to z normalnej produkcji endogennej. Próbka nie zostanie uznana za taką, która zawiera substancję zabronioną, w kaŜdym przypadku, w którym zawodnik udowodni, ze stęŜenie substancji zabronionej lub jej metabolitów, lub markerów i/lub jakiegokolwiek innego istotnego wskaźnika w próbce sportowca, moŜe być spowodowane stanem fizjologicznym lub patologicznym. We wszystkich przypadkach, przy jakimkolwiek stęŜeniu, próbka zawodnika zostanie uznana za taką, która zawiera substancję zabronioną, i laboratorium zaraportuje wynik pozytywny (wynik niekorzystny analitycznie – AAF), jeśli, w oparciu o wiarygodną metodę analityczną (np. IRMS), laboratorium moŜe wykazać, Ŝe substancja zabroniona jest pochodzenia egzogennego. W takim przypadku nie jest konieczne Ŝadne dalsze postępowanie. W przypadku, gdy wartość nie odbiega od zakresu wartości zwykle występujących u ludzi, a przy pomocy jakiejkolwiek wiarygodnej metody analitycznej (np. IRMS) nie ustalono egzogennego pochodzenia substancji, ale – na podstawie porównania z endogennymi referencyjnymi profilami steroidowymi – istnieje podejrzenie moŜliwego zastosowania substancji zabronionej, lub, gdy laboratorium stwierdziło stosunek T/E większy niŜ cztery (4) do jednego (1), a przy pomocy jakiejkolwiek wiarygodnej metody analitycznej (np. IRMS) nie ustalono egzogennego pochodzenia substancji, odpowiednia organizacja antydopingowa przeprowadzi dalsze postępowanie, poprzez przeanalizowanie wyniku(ów) poprzedniego testu (poprzednich testów) lub poprzez przeprowadzenie kolejnego testu (kolejnych testów). W przypadku, gdy takie dalsze postępowanie jest wymagane, laboratorium zaraportuje wynik jako nietypowy, a nie jako pozytywny (niekorzystny). Jeśli laboratorium zgłasza, korzystając z dodatkowej wiarygodnej metody analitycznej (np. IRMS), Ŝe substancja zabroniona jest pochodzenia egzogennego, dalsze postępowanie nie jest konieczne i próbka zostanie uznana za taką, która zawiera substancję zabronioną. W przypadku, gdy dodatkowa wiarygodna metoda analityczna (np. IRMS) nie została zastosowana, a wyniki co najmniej trzech wcześniejszych testów nie są dostępne, zostanie ustalone obserwowanie profilu zawodnika a odpowiednia organizacja antydopingowa przeprowadzi trzy testy bez zapowiedzi w okresie trzech miesięcy. Wynik, który dał podstawę do tego badania obserwacyjnego zostanie zgłoszony jako nietypowy. Jeśli obserwowany profil zawodnika ustalony w wyniku przeprowadzenia kolejnych testy nie jest prawidłowy fizjologicznie, wynik zostanie zgłoszony jako pozytywny (wynik niekorzystny analitycznie – AAF). W niezwykle rzadkich, indywidualnych przypadkach, w moczu moŜe być stale obecny boldenon pochodzenia endogennego, oznaczany na bardzo niskich poziomach, w nanogramach na mililitr (ng/ml). JeŜeli laboratorium raportuje takie niskie stęŜenie boldenonu, a zastosowanie jakiejkolwiek wiarygodnej metody analitycznej (np. IRMS) nie wykazało egzogennego pochodzenia substancji, moŜe być przeprowadzone dalsze postępowanie poprzez wykonanie następnego testu (następnych testów). Lista zabroniona 2009 20 września 2008 4 W przypadku 19-norandrosteronu, wynik pozytywny (wynik niekorzystny analitycznie – AAF), zgłaszany przez laboratorium, jest uznany za potwierdzony naukowo i za wiąŜący dowód egzogennego pochodzenia substancji zabronionej. W takim przypadku, dalsze postępowanie nie jest konieczne. Jeśli sportowiec nie będzie współpracował podczas prowadzenia postępowania, przyjmuje się, Ŝe jego próbka zawiera substancję zabronioną.] 2. Inne środki anaboliczne, w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych związków): Klenbuterol, selektywne modulatory receptora androgenowego (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol. Dla potrzeb tej części: * ”egzogenny” odnosi się do związku, który zwykle nie jest wytwarzany naturalnie przez organizm. ** „endogenny” odnosi się do związku, który jest wytwarzany przez organizm w sposób naturalny. S2. HORMONY I SUBSTANCJE POKREWNE Wymienione poniŜej substancje i czynniki je uwalniające są zabronione: 1. Środki stymulujące erytropoezę (np. erytropoetyna (EPO), darbepoetyna (dEPO), hematide); 2. Hormon wzrostu (hGH), insulino-podobne czynniki wzrostu (np. IGF-1), mechaniczne czynniki wzrostu (MGFs); 3. Gonadotropina łoŜyskowa (hCG) i hormon luteinizujący (LH) u męŜczyzn; 4. Insuliny; 5. Kortykotrofiny; i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym. [Komentarz do klasy S2: Jeśli zawodnik nie moŜe wykazać, Ŝe stęŜenie było wynikiem stanu fizjologicznego lub patologicznego, próbka zostanie uznana za taką, która zawiera substancję zabronioną (wg powyŜszego wykazu) w przypadku, gdy stęŜenie substancji zabronionej lub jej metabolitów i/lub istotnych wskaźników lub markerów w próbce sportowca spełnia kryteria pozytywności ustalone przez WADA, albo odbiega od zakresu wartości zwykle występujących u ludzi, i nie jest prawdopodobne, iŜ wynika to z normalnej produkcji endogennej. Jeśli laboratorium raportuje, wykorzystując wiarygodna metodę analityczną, Ŝe substancja zabroniona jest pochodzenia egzogennego, próbka zostanie uznana za taką, która zawiera substancje zabronioną i zostanie zgłoszona jako pozytywna (wynik niekorzystny analitycznie – AAF).] Lista zabroniona 2009 20 września 2008 5 S3. BETA-2 AGONIŚCI Wszystkie substancje z grupy beta-2 agonistów, włączając izomery D i L, są zabronione. Dlatego teŜ formoterol, salbutamol, salmeterol i terbutalina podawane przez inhalację takŜe wymagają uzyskania wyłączenia dla celów terapeutycznych (TUE), zgodnie z odpowiednim fragmentem Międzynarodowego Standardu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych. Pomimo udzielenia wyłączenia dla celów terapeutycznych, stęŜenie salbutamolu w moczu większe niŜ 1000 ng/ml będzie uwaŜane za wynik pozytywny (wynik niekorzystny analitycznie – AAF), chyba, Ŝe sportowiec udowodni, uczestnicząc w kontrolowanym badaniu farmakokinetycznym, Ŝe odbiegający od normy wynik związany jest z uŜyciem terapeutycznej dawki wziewnego salbutamolu. S4. ANTAGONIŚCI I MODULATORY HORMONÓW PoniŜsze klasy są zabronione: 1. Inhibitory aromatazy, w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów): anastrozol, letrozol, aminoglutetymid, eksemestan, formestan, testolakton. 2. Selektywne modulatory receptora estrogenowego (SERMs), w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów): raloksifen, tamoksifen, toremifen. 3. Inne substancje antyestrogenowe, w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów): klomifen, cyklofenil, fulvestrant. 4. Środki modyfikujące funkcje miostatyny, w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów): inhibitory miostatyny. S5. DIURETYKI I INNE ŚRODKI MASKUJĄCE Środki maskujące są zabronione. Zalicza się do nich: Diuretyki, probenecid, preparaty zwiększające objętość osocza (np. doŜylne podawane preparaty albuminy, dekstranu, hydroksyetyloskrobii i mannitolu) i inne substancje o podobnym działaniu biologicznym. Do diuretyków zalicza się: Acetazolamid, amilorid, bumetanid, kanrenon, chlortalidon, kwas etakrynowy, furosemid, indapamid, metolazon, spironolakton, tiazydy (np. bendroflumetiazyd, chlorotiazyd, hydrochlorotiazyd), triamteren i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym (z wyłączeniem drosperinonu i preparatów miejscowych dorzolaminy i brinzolamidu, które nie są zabronione). [Komentarz do klasy S5: Wyłączenie dla celów terapeutycznych (TUE) traci waŜność w przypadku, gdy mocz sportowca zawiera diuretyk w połączeniu z progowym lub podprogowym poziomem substancji zabronionej(-ych).] Lista zabroniona 2009 20 września 2008 6 METODY ZABRONIONE M1. METODY POPRAWIAJĄCE TRANSPORT TLENU Następujące metody są zabronione: 1. Doping krwią, w tym podawanie własnej, jednoimiennej lub obcopochodnej krwi, lub preparatów krwinek czerwonych w kaŜdej postaci. 2. Podawanie preparatów, które sztucznie zwiększają wychwyt, transport lub dostarczanie tlenu, w tym (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów): związki perfluorochemiczne, efaproksiral (RSR 13) i zmodyfikowane produkty hemoglobiny (np. substytuty krwi oparte na hemoglobinie, mikrokapsułkowe produkty hemoglobiny). M2. MANIPULACJE CHEMICZNE I FIZYCZNE 1. Fałszowanie, lub zamiar zafałszowania, właściwości i waŜności próbek pobranych do kontroli antydopingowej jest zabronione. Przykłady manipulacji (nie ograniczają się wyłącznie do wymienionych): kateteryzacja pęcherza moczowego, zamiana moczu i/lub modyfikacja składu moczu. 2. Infuzje doŜylne są zabronione, z wyłączeniem zastosowania podczas zabiegów chirurgicznych, nagłych przypadków medycznych lub badań klinicznych. M3. DOPING GENETYCZNY Transfer komórek lub elementów genetycznych, lub uŜycie komórek, elementów genetycznych lub środków farmakologicznych w celu modulacji ekspresji genów, mających zdolność do poprawienia wyników sportowych, jest zabronione. Zabronieni są agoniści receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPARδ), np. GW 1516, i agoniści osi PPARδ-AMP-kinaza białkowa aktywowana przez AMP (AMPK), np. AICAR. Lista zabroniona 2009 20 września 2008 7 SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE PODCZAS ZAWODÓW Oprócz substancji i metod z kategorii od S1 do S5 i od M1 do M3, które wymieniono powyŜej, podczas zawodów są zabronione takŜe następujące kategorie substancji: SUBSTANCJE ZABRONIONE S6. STYMULANTY Zabronione są wszystkie stymulanty (włączając ich oba izomery optyczne D- i L-, jeśli istnieją), z wyjątkiem pochodnych imidazolu do stosowania miejscowego oraz substancji umieszczonych w Programie Monitorującym 2009 * . W grupie stymulantów są umieszczone: a: Stymulanty nieokreślone: Adrafinil; amfepramon; amifenazol; amfetamina; amfetaminil; benzfetamina; bynzylopiperazyna; bromantan; klobenzoreks; kokaina; kropropamid; krotetamid; dimetyloamfetamina; etyloamfetamina; famprofazon; fenkamina; fenetylina; fenfluramina; fenproporeks; furfenoreks; mefenoreks; mefentermina; mezokarb; metamfetamina (D-); metylenodioksyamfetamina; metylenodioksymetamfetamina; p-metyloamfetamina; modafinil; norfenfluramina; fendimetrazyna; fenmetrazyna; fentermina; 4-fenylopiracetam (karfedon); prolintan. Stymulant, który nie jest wymieniony w tej sekcji jest uznawany za substancję określoną. b: Stymulanty określone (przykłady): Adrenalina ** ; katyna *** ; efedryna **** ; etamiwan; etylefryna; fenbutrazat; fenkamfamina; heptaminol; izomethepten; lewometamfetamina; meklofenoksat; metyloefedryna **** ; metylofenidat; niketamid; norfenefryna; oktopamina; oksylofryna; parahydroksyamfetamina; pemolina; pentetrazol; fenprometamina; propyloheksedryna; selegilina; sibutramina; strychnina; tuaminoheptan oraz inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym. * Substancje umieszczone w Programie Monitorującym 2009 (bupropion, kofeina, fenylefryna, fenylopropanolamina, pipradrol, pseudoefedryna, synefryna) nie są traktowane jako substancje zabronione. ** Adrenalina w połączeniu ze środkami miejscowo-znieczulającymi lub stosowana miejscowo (np. donosowo, oftalmologicznie) nie jest zabroniona. Lista zabroniona 2009 20 września 2008 8 *** Katyna jest zabroniona, jeśli jej stęŜenie w moczu sportowca przekroczy wartość 5 Og/ml. **** Efedryna i metyloefedryna są zabronione, jeśli stęŜenie któregoś z wymienionych związków w moczu sportowca przekroczy wartość 10 Og/ml. S7. NARKOTYKI Zabronione są następujące narkotyki: Buprenorfina, dekstromoramid, diamorfina (heroina), fentanyl i jego pochodne, hydromorfon, metadon, morfina, oksykodon, oksymorfon, pentazocyna, petydyna. S8. KANABINOIDY Kanabinoidy (np. haszysz i marihuana) są zabronione. S9. GLUKOKORTYKOSTEROIDY Wszystkie glukokortykosteroidy są zabronione, jeśli są stosowane doustnie, doŜylnie, domięśniowo lub doodbytniczo. Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych (TUE) sportowiec musi złoŜyć deklarację o ich uŜyciu w przypadku zastosowania glukokortykosteroidów dostawowo, okołostawowo, okołoościęgnowo, nadtwardówkowo, śródskórnie i przez inhalację. Preparaty miejscowe, jeśli są uŜyte otologicznie, w schorzeniach jamy ustnej, dermatologicznie (włącznie z jonoforezą / fonoforezą), w chorobach dziąseł, donosowo, oftalmologiczne i zaburzeniach okołoodbytniczych nie są zabronione i nie wymagają ani TUE, ani deklaracji o ich zastosowaniu. Lista zabroniona 2009 20 września 2008 9 SUBSTANCJE ZABRONIONE W NIEKTÓRYCH SPORTACH P1. ALKOHOL Alkohol (etanol) jest zabroniony tylko podczas zawodów, w sportach wymienionych poniŜej. Oznaczenie stęŜenia alkoholu będzie przeprowadzone poprzez analizę wydychanego powietrza i/lub krwi. Hematologiczna wartości progowa, której przekroczenie powoduje naruszenie przepisów antydopingowych, to 0.10 g/l. • Bule (IPC bowls) • Sporty lotnicze (FAI) • Karate (WKF) • Sporty motorowe (FIM) • Kręglarstwo (FIQ) • Sporty motorowodne (UIM) • Łucznictwo (FITA, IPC) • Sporty samochodowe (FIA) • Pięciobój nowoczesny (UIPM), gdy jedną z konkurencji jest strzelectwo P2. BETA-BLOKERY W wymienionych poniŜej sportach beta-blokery są zabronione tylko podczas zawodów, chyba, Ŝe sprecyzowano inaczej. • Bilard i snooker (WCBS) • Pięciobój nowoczesny (UIPM), • Bobsleje (FIBT) gdy jedną z konkurencji jest • BrydŜ (FMB) strzelectwo • Bule (CMSB, IPC bowls) • Sporty lotnicze (FAI) • Curling (WCF) • Sporty motorowe (FIM) • Gimnastyka (FIG) • Sporty motorowodne (UIM) • Golf (IGF) • Sporty samochodowe (FIA) • Kręglarstwo (FIQ) • Strzelectwo (ISSF, IPC), • Łucznictwo (FITA, IPC), (zabronione takŜe poza zawodami) (zabronione takŜe poza zawodami) • Zapasy (FILA) • Narciarstwo/snowboard (FIS), • śeglarstwo (ISAF), dotyczy tylko takich konkurencji dotyczy tylko wyścigów sterników narciarskich, jak skoki, freestyle aerials/half pipe oraz konkurencji snowboardowych half pipe/big air Zabronionymi beta-blokerami są (grupa nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych przykładów): Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaksolol, bisoprolol, bunolol, karteolol, karwedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, lewobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oksprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

  Odpowiedzi: 24 Ilość wyświetleń: 2582 Data: 7/29/2010 4:02:08 PM Liczba szacunów: 0
 • Lekko chory.. Prosze o Pomoc

  Post
  Odżywki i suplementy

  przy lekkim podziębieniu antybiotyk?? eeee do autora: czy w czasie cyklu na kreatynie rezygnoojesz z cytryn, pomarańczy, trooskawek, jagood, kapoosty etc.? tam też jest witamina c (ktoora jest w rootinoskorbinie) powiedz mamie, niech koopi tobie doozo witaminy c - jedz kilka g kilka razy dziennie przez kilka dni; do tego cynk i jak możesz sobie pozwolić - glootamina; na gardło polecam tantuum verde (pastylki)

  Odpowiedzi: 21 Ilość wyświetleń: 2365 Data: 10/25/2006 10:18:15 AM Liczba szacunów: 0
 • HCG

  Post
  Doping

  To czy jest jeszcze dobre sprawdzisz po dacie ważności. Co do przechowywania, to jeśli nie pomieszałeś 2 ampółek(tj. rozpuszczalnika i HCG) to możesz to przechowywać w temperaturze do 25*C. Natomiast jeśli ampółki są zmieszane, wtedy lodowka i ok 5*C. BASEATTACK

  Odpowiedzi: 7 Ilość wyświetleń: 2910 Data: 10/1/2003 9:23:46 AM Liczba szacunów: 0
 • co najlepsze na stawy

  Post
  Odżywki i suplementy

  tak znowu ja po pierwsze i najważniejsze idz do lekarza. znając zycie bewnie nie pójdziesz bo trzeba długo czekac w kolejce jesli nie pójdziesz to najpierw coś przecibólwoego i zapalnego, przez jakis tydzień, potem glucosamina w dawkach 1500mg, wit C okresowo (dajmy tydzien bierzesz tydzien przerwa) dawki proponuje 1,5g, wit E (pomaga na ból w dawce 600mg), kolagen z olimpu 3x5g, wapń jakieś 500mg, i do tego omega3. jesli masz malo kasy to artrox z vitalmaxa (ma w skladzie siarczan glucosaminy, chondroityny i msm), do tego kolagen na ścięgna z olimpu (ale w proszku bo wychodzi o wiele taniej niz w kapsach), wit C z vitala (1g w tabie) i wit E z apteki (1tabs 200mg). A jesli masz czas to poczytaj linki w moim podpisie dowiesz sie czegos na temat stawów

  Odpowiedzi: 5 Ilość wyświetleń: 1965 Data: 8/23/2005 8:13:40 AM Liczba szacunów: 0
 • anchy: no pewnie! Oba sa banalnie proste :) Omlet: bialka jaj (3) ubijam na sztywna piane, dodaje do tego zmieszane zoltka jaj (czesto z wheyem, cynamonem, proszkiem do pieczenia, aromatem i slodzikiem, najlepiej jak ma to konsystencje budyniu) i jablko starte na grubych oczkach. Smaze z dwoch stron na oleju kokosowym albo pamie. Polecam dac max. 100g jablka, bo inaczej omlet jest za ciezki i moze sie rozwalic. Platki migdalowe praze na suchej patelni. Polewa ze zdjecie to akurat zoltko jaja zmieszane z kakao i slodzikiem. Pizza: 100g maki z cieciorki mieszam ze 150 ml wody, dodaje przyprawy (ulubione) i smaze z dwoch z stron na pamie. Pozniej do piekarnika z dowolnymi skladnikami i okolo 20/30 min. w 200*C, w zaleznosci od tego jak bardzo chce chrupka. :)

  Odpowiedzi: 60 Ilość wyświetleń: 17377 Data: 6/22/2017 2:13:56 PM Liczba szacunów: 1
 • Czy mozna polaczyc Pure Bcaa Plus z l karnityna?

  Post
  Junior SFD - pierwsze kroki na siłowni i w sporcie

  To jak wiesz dlaczego nie mogę schudnac ? ;c i jakie suplementy byś mi radził na szybkie schudniecie bo inaczej chyba nie schudne ;c

  Odpowiedzi: 6 Ilość wyświetleń: 924 Data: 10/5/2014 2:02:31 PM Liczba szacunów: 0
 • Druga porcja kreatyny w DT

  Post
  Odżywki i suplementy

  Najważniejsze żeby nie przyjmować witaminy c bezpośrednio po treningu . W późniejszym czasie można stosować odpowiednio dobrane dawki . Otóż przyjmowanie dużych ilości kwasu askorbinowego zwłaszcza w okresie potreningowym może obniżać odpowiedź anaboliczna organizmu na poziomie komórkowym. Badania naukowe sugerują, że witamina C zmniejsza aktywność ważnych czynników transkrypcyjnych .Jednym z niekorzystnych następstw wynikających z przyjmowania dużych ilości kwasu askorbinowego może być upośledzenie procesu biogenezy mitochondriów.

  Odpowiedzi: 29 Ilość wyświetleń: 645 Data: 8/11/2019 8:49:28 PM Liczba szacunów: 0
 • Równo za miesiąc wymarzony start w Andorze... Nie wiem co bardziej wyczerpuje - trening, logistyka, czy kompletowanie wyposażenia. Lista taka, że plecak powinien być 2x większy, dobrze, że butów nie wymagają;) Doczytałam w regulaminie, że obowiązkowym elementem wyposażenia są wodoodporne długie gacie. Na myśl od razu przyszły mi takie, w których mój szwagier łowi ryby stojąc pośrodku Sanu. Okazuje się, że w inov mają takie, przeźroczyste, z membraną 10000. Dokładnie pasują do kurtki na którą miałam apetyt. Szkoda, że musiałam zdecydować się na uchhh - różową :trup: . Bo ta przeźroczysta, nieco tańsza, ale ładniejsza i spełniająca wymagania niedostępna w moim rozmiarze. trening 6-12.06. poniedziałek: sauna sucha; wtorek: 10 km rozbiegania + 6 serii wieloskoków + przebieżki + 6x (skip A+skip C) + przebieżki + 6 x (podbiegi + zbiegi), bez odpoczynku (krótkie, ale 20%) + przebieżki; środa: 6 km rozbiegania + zabawa biegowa 10x 1'/30" trucht; czwartek - wolne; piątek 5,5 km rozbiegania + siłownia trening obwodowy + rytmy 6x15"; sobota 15 km kros II zakres + 1 km trucht; niedziela 29 km trail + przebieżki 6 x 15". Razem 76 km. Po niedzielnym bardzo spokojnym trailu musiałam się położyć i przespać. Zmęczył mnie mijający tydzień. Zmieniony przez - rbn_run w dniu 2016-06-15 10:57:43

  Odpowiedzi: 330 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 6/15/2016 10:56:00 AM Liczba szacunów: 1
 • Wybrałam się wreszcie by potrenować w Tatrach – w warunkach choć odrobinę zbliżonych do tego, co będzie mnie czekało za 3 tygodnie. W sobotę bardzo intensywnie - odwzorowaliśmy trasę Biegu Marduły. O, jaka piękna! Dość sporo fragmentów biegliśmy. W niedzielę nieco spokojniejszy trekking, acz i tak całkiem żwawo; dostałam po tyłku. Podejście na Kozi Wierch przyprawiło mnie o zawroty głowy. Pionowa ściana, ale widok z góry cudownie porażający :). Tylko jak stamtąd zejść, jak stamtąd zejść? Pierwszy raz korzystałam z kijów; w sobotę pomagały, na niedzielnej ściance zawadzały. Wiem już jednak, że zdecydowanie warto zabrać je w Pireneje. Dziś bolą nogi i tyłek, ale warto było. Poniedziałek - sauna; wtorek - 8,3 km rozbieganie + 6x (skip A 30 m + skip C 30 m + trucht 30 m) + 5 x przebieżki + trening obwodowy na siłowni + 2,5 km trucht; środa – BW 10 km; Czwartek: 6 km BW + 10 x 200m na stadionie + 1,2 km trucht; piątek – wolne; sobota – trekking w Tatrach (trasą Biegu Marduły) ok. 31 km i ponad 2100 m+; niedziela cd. trekkingu – ok. 21 km z Łysej Polany w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich + Kozi Wierch, powrót prawie tą samą drogą; ~1700 m+. Razem ok. 85 km + jedna tylko sesja na siłowni. /SFD/Images/2016/6/23/6f982e7c69ca446d9c64b877dd2cc071.jpg /SFD/Images/2016/6/23/32832c1c693e4d77b4b816d323d7c5b0.jpg

  Odpowiedzi: 330 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 6/23/2016 3:50:35 PM Liczba szacunów: 2
 • - Jeśli chodzi o bieliznę - poza stanikami (Ciebie nie dotyczy) nie kupuję jakiejś specjalistycznej. Ale na zawody, zwłaszcza dłuższe nigdy nie zakładam takiej, która zawiera w składzie bawełnę. Lekkie, przewiewne i szybkoschnące syntetyki, najlepiej o bezszwowym kroju, a jeśli są szwy - to płaskie. Chodzi o to, żeby szwy, ostre gumki przy nogawkach, ewentualnie źle docięte metki nie powodowały otarć. Żeby materiał nie namakał od potu. - Skarpety zawsze kupuje od inov-8, tak samo jak buty. One są ze sobą kompletne - jeśli nawet przemokną - to szybko wyschną. Jeszcze nigdy nie miałam problemów ze stopami (pęcherze, otarcia, tzw. kalafiory), odkąd używam inov-8. - Jeśli trasa jest długa - smaruję stopy sudocremem - zabezpieczenie przed wilgocią i odparzeniami;. - Nie mam nic z wełny merino, słyszałam że wielu chwali, ale ja wełny nie używam. - Pozostałe ubrania - tylko przylegające z tkanin technicznych; ostatnio UA i Viking - Viking dlatego, że po prostu wygrałam na zawodach, ale się sprawdza. Mimo wszystko moja ulubiona koszulka techniczna to produkt z Decathlonu. - Buty - inov-8 trailrock 255 - kiedy się tylko da. Jeśli jest już bardzo zimno, albo więcej błota Inov-8 Mudclaw 300. Inov-8 zdradzam na rzecz IceBug pytho2 bugrip - mają po kilkanaście widiowych kolców i można w nich śmigać nawet po lodowisku. Dosłownie. Do tego nie namakają, nie chłoną wody. Rewelka na zimę: https://www.youtube.com/watch?v=f1ZRrwhFDFc Przed wyjazdem do Andory kupiłam sobie w Inov-8 ultralekką przeciwdeszczową kurtkę i spodnie: kurtka: http://sklepnapieraj.pl/product-pol-1706--Kurtka-przeciwdeszczowa-inov-8-race-elite-140-stormshell-malinowa-Damska.html spodnie: http://sklepnapieraj.pl/product-pol-1892-Spodnie-inov-8-Race-Ultra-AT-C-Ultrapant.html

  Odpowiedzi: 330 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 10/19/2016 9:00:19 PM Liczba szacunów: 0
 • 16.11 – środa – wolne; pompki wąskie - 5/6/5/5/6 17.11 – czwartek – 10 km BW + 12x przebieżki 18.11 – piątek – elektryk 15’ + ćwiczenia na siłowni; przed siłką pompki 9/10/9/9/10 19.11 – sobota – wolne 20.11 – niedziela – wycieczka biegowa 2 h – Sokole Góry w Olsztynie 21.11 – poniedziałek – elektryk 15” + siłka + sauna sucha; pompki 9/11/9/9/11 22.11 – wtorek – wolne 23.11 – środa - 8 km BW + symboliczne skipy A + C + przebieżki; pompki 6/7/5/5/7 24.11 – czwartek – 12 km BW _ 10 x przebieżki 25.11 – piątek - elektryk 15’ + siłownia + sauna + solidne rozciąganie; wcześniej jeszcze pompki 9/12/9/9/11 26.11 – sobota – wolne 27.11 – wycieczka biegowa w terenie, ale tym razem dość płasko – 2,5 h Na razie mam tuptać wolniutko zwracając uwagę na HR i czas trwania wysiłku. No to tuptam, tylko dlaczego przy tak lekkim treningu odezwało mi się kolano. Coś tak jakby przyparcie rzepki (zatuptałam się nie rozciągając jednocześnie zbyt sumiennie). Fizjoterapeuta polecił ćwiczenia nóg na siłowni + porządne rozciąganie i rolowanie. W sezonie jesień-zima sauna będzie 2 x w tygodniu. Siłka na razie na lekko (ogólnorozwojówka, bo po dłuższej przerwie): 3 serie po 15 powt. Klatka - wyciskanie drążka na ławce prostej Plecy I - wiosłowanie hantlą jednorącz Plecy II + dwugłowe - ławka rzymska z obciążeniem Barki - wyciskanie sztangi siedząc Biceps - naprzemianstr. uginanie przedramion z hantlami Triceps - prostowanie przedramion na ławce prostej z hantlami Uda – przysiady ze sztangą (zamiast wykroków z hantlami, które były w planie – tak podobno lepiej dla kolana) Podudzia - wspięcia na palce na jednej nodze (bez obciążenia, do pieczenia łydki+ 3-4 powt.) Brzuch – wznoszenie prostych nóg w podporze

  Odpowiedzi: 330 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 12/20/2016 10:19:54 AM Liczba szacunów: 0
 • Niedawno rozpoczęły się zapisy na AUT - Vallnord Ronda del Cims 2017 (170 km i 13500 m D+/13500 m D-). Cały czas wybieram się w 2018 r., ale pomyśleć o tym musiałam planując sezon 2017. Aby dostać się na Rondę trzeba wykazać ukończenie biegów kwalifikacyjnych pow. 100 km i 4500 m D+ lub pow. 165 km i 2500 m D+ w dwuletnim okresie poprzedzającym. Moje BRz-U i SOG-U ślizgały się na granicy tych wymagań (BRz-U 103 km i 4450 m D+; SOG-U 161.8 km i 2770 m D+) i nie byłam pewna, czy nie będę musiała wystartować w jakimś wyścigu sztywno je spełniającym. Wreszcie dostałam odpowiedź - uznano mi je jako wystarczające i mogę brać udział w tym, czego pragnę, a nie w czym powinnam. Uff. 1,5 roku do startu, a ja już mam motyle w brzuchu:... ja chcę tam, chcę... :) 28.11. – bieżnia, siłka – jeszcze ogólnorozwojówka, sauna 29.11. – wolne, pompki szerokie 8/10/7/7/10 30.11. – BW 12 km lekki trail, 10x 80 m: podbieg, wyskoki, 150 m przebieżki – w kolcach, bo pieruńsko ślisko; pompki 5/7/5/5/7; 1.12. – wolne 2.12. – bieżnia, siłka, sauna 3.12 – 10 km BW (trail) + przebieżki 4.12 – BW 16 km + długie rozc. 5.12. – pompki 8/10/7/7/10, bieżnia, siłownia, sauna 6.12. – BW 12 km + 6x skip A + 6x skip C + seria przebieżek; skipy po siłowni to ciekawe doznanie 7.12. - wolne; fizjoterapeuta – w stawie skokowym już wszystko na swoim miejscu, czasami ćmi naruszone na SOG-u więzadło – tkanki miękkie muszą dojść do siebie, ale można lekko trenować 8.12. – pompki 5/7/5/5/7 (jak robię wąskie zawsze jest ich mniej; słabe te „tricki”) + 15 km BW i seria przebieżek 9.12. – pompki 9/12/8/8/12 + bieżnia + siłownia + sauna 10.12. – wolne 11.12. – 21 km BW /SFD/2016/12/20/4c746ff8965e42b2933276f4c6d7ff1f.jpg Zmieniony przez - rbn_run w dniu 2016-12-20 10:23:53 Zmieniony przez - rbn_run w dniu 2016-12-20 10:24:15

  Odpowiedzi: 330 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 12/20/2016 10:22:54 AM Liczba szacunów: 0
 • 6.02 – sauna 7.02 – 8 km BW + 8x (skip A + skip C) + seria przebieżek, razem ok. 12 km; zaczęłam na stadionie, ale szybko przeniosłam się na osiedlowe chodniki 8.02 – wolne 9.02 – 6 km BW + seria przebieżek – na elektryku – cały dzień było mi bardzo zimno. Nie miałam ochoty trenować na zewnątrz i wyjątkowo cały trening zrobiłam na bieżni mechanicznej na swojej siłowni. Zwykle na elektryku odnoszę wrażenie, że jest łatwiej, tym razem jednak tętno podnosiło się bardzo wysoko. Było mi duszno, gorąco, brakowało powietrza. 10.02 – 15’ rozgrz + GR + seria przebieżek + 12’ 2770 m + 10’ trucht - na krytej hali, tor 100 m x 6 m z ostrymi zakrętami 11-12.02 – przerwa z powodu infekcji Ubiegły tydzień dawał mi już do zastanowienia. Czułam się podmęczona, a nie powinnam. Młodsza córka przyniosła ze szkoły wirusa i tak się tłamsiło i tłamsiło, w środku minionego tygodnia jeszcze jakoś się trzymałam, ale jak tylko nadeszło weekendowe odprężenie – siekło mnie w 5 minut. W planie na poprzedni tydzień dostaliśmy zaproszenie na Coopera. Nie bardzo widziałam to w temperaturze -13 stopni, mimo wszystko we wtorek przeszłam się na stadion LA zobaczyć jak warunki. Wystarczyło mi jedno okrążenie. Bardzo ślisko, nie dało się nawet swobodnie truchtać. Uff pomyślałam, testu nie będzie ;) No ale… okazało się, że (nie)stety w Czewie mamy krytą bieżnię… Taka 100 m długości, 6 m szerokości, zakręty w kącie prostym, trochę duszna, śmierdzi tworzywem, ale jest. Powiem tak – mogę opowiedzieć, jak rozkładać siły na 100 km albo 100 mil, ale na 12 minut, to dla mnie totalna abstrakcja. Wynik „taki se”, bo ~2770 m. Jedno co dobre to to, że nie wiedząc jak zacząć zaczęłam tak, że każde okrążenie do końca równo co do sekundy. Nie miałam jednak pary, żeby na końcówce przyspieszyć. Średnie HR 195, od 5 minuty śr. 199, maks. 201. Dziwne, bo moje HR maks. to 212 bpm. Mam obiecane, że na jesień będzie o 200 m więcej. No, ciekawe... :hahaha: Po teście rozchorowałam się na dobre w trybie błyskawicznym, zanim jeszcze wyszłam z hali. Na fotkach 100 metrowa bieżnia w LO Sienkiewicza, /SFD/2017/2/13/9fcca5d57a6746939f7dc40ccf824903.jpg W życiu na żadnym biegu nie miałam tak równego tętna, jak w piątek /SFD/2017/2/13/4198d60a16db4fa3a21c986672800cae.jpg bo zwykle wygląda to tak jak na ostatnim PrtScn (pętelka osiedlowymi chodnikami): /SFD/2017/2/13/33cd434660e3439ea4a1ad8c10500c06.jpg Chętnie znów zrobię taki test, ale wyłącznie na stadionie, żeby nie trzeba było zwalniać na każdym zakręcie w obawie przed zderzeniem ze ścianą. Zmieniony przez - rbn_run w dniu 2017-02-13 18:17:44

  Odpowiedzi: 330 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 2/13/2017 5:59:25 PM Liczba szacunów: 0
 • Filmik do Oceny

  Post
  Doping

  Iron a probowales kiedys lancuch jakis urwac albo podkowy wyginac? Pamietam za dzieciaka w cyrku byl taki koles co wyginal wlasnie te podkowy. Kiedys u babki jak bylem na wsi to probowalem bo miala konia ale ni c***a nie dalo rady. Fakt ze wtedy bylem slabszy ale ni c***a nawet nie drgnelo.

  Odpowiedzi: 61 Ilość wyświetleń: 4368 Data: 7/10/2010 10:18:35 AM Liczba szacunów: 0
 • Pyłek

  Post
  Odżywianie i Odchudzanie

  ZDECYDOWANIE POLECAM ZAMIAST WSZELKICH PREPARATOW TAK SAMO JAK TRAN Pyłek kwiatowy zawiera przeciętnie: Witaminy: A, B1, B2, B3, B6, B12, C, PP, E, D, K, H. Makroelementy: P, S, Cl, K, Ca, Na. Mikroelementy: Mg, Fe, Cu, Zn, Co, Mo, Se, Cr, Ni, Si Enzymy: inwertaza, katalaza, pepsyna, trypsyna, lipaza, laktaza i inne. Białko 22g Tłuszcz 12 g Cukry 34 g Prowitamina A 18 mg Witamina E 3,20 mg Witamina C 20 mg Tiamina 0,92 mg Ryboflawina 0,54 mg Witamina B6 0,90 mg Biotyna 0,0064 mg Kwas nikotynowy 4,80 mg Kwas patotenowy 0,32 mg Kwas foliowy 0,30 mg Wapń 120 mg Żelazo 9,20 mg Magnez 77,50 mg Cynk 6,50 mg dziennie 2x5g 250g - 12zl @ http://www.allegro.pl/show_item.php?item=37223628

  Odpowiedzi: 9 Ilość wyświetleń: 1943 Data: 12/24/2004 2:30:52 AM Liczba szacunów: 0
 • Ogry reaktywacja - esencja SFD

  Post
  Odżywki i suplementy

  ć

  Odpowiedzi: 8354 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 4/9/2006 11:36:19 AM Liczba szacunów: 0
 • Ogry reaktywacja - esencja SFD

  Post
  Odżywki i suplementy

  C

  Odpowiedzi: 8354 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 4/17/2006 9:25:03 PM Liczba szacunów: 0
 • Ogry reaktywacja - esencja SFD

  Post
  Odżywki i suplementy

  c

  Odpowiedzi: 8354 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 4/17/2006 9:26:56 PM Liczba szacunów: 0
 • Ogry reaktywacja - esencja SFD

  Post
  Odżywki i suplementy

  C

  Odpowiedzi: 8354 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 4/25/2006 11:21:41 PM Liczba szacunów: 0
 • Ogry reaktywacja - esencja SFD

  Post
  Odżywki i suplementy

  batony chu.jowe :C a probki jeszce leżą - musze w koncu sprobowac marianowi przy okazji wysyłki thermo shirta dorzucilem troche tych sampli

  Odpowiedzi: 8354 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 4/28/2006 10:50:49 AM Liczba szacunów: 0