SFD.pl - fitness, kulturystyka, trening, dieta i suplementacja

Wyszukiwarka

Znalezione pod frazą:

ad 3

 • TRENING A UKŁAD KRĄŻENIA .....

  Temat
  Trening dla zaawansowanych

  U sportowców wyczynowych, pod wpływem treningów dochodzi do rozwoju w układzie krążenia szeregu zmian adaptacyjnych, dotyczących m. innymi budowy i czynności mięśnia sercowego. Serce takie zgodnie z piśmiennictwem anglosaskim określamy mianem „athlete’s heart" tj. „sercem sportowca" 1.Fizjologiczne aspekty adaptacji serca do powtarzalnych wysiłków fizycznych. Przystosowanie układu krążenia do systematycznych wysiłków fizycznych obejmuje zmiany o charakterze czynnościowym, morfologicznym oraz metabolicznym. 1.1.Zmiany czynnościowe. W spoczynku, u sportowców wyczynowych w porównaniu z osobami niewytrenowanymi można stwierdzić : - wolniejszy rytm serca - zmianę objętości wyrzutowej (najczęściej jest większa, rzadziej mniejsza niż u nietrenujących) - mniejszą pojemność minutową (nawet 1-3l/min) - większą układową tętniczo-żylną różnicę zawartości tlenu we krwi - niższe ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe (przy pomiarze metodą Korotkowa, natomiast pomiary metodą krwawą nie potwierdzają tej obserwacji) Reakcja układu krążenia osób wytrenowanych na podejmowany wysiłek jest odmienna niż osób nieaktywnych fizycznie. Jej charakter zależy także od wielkości obciążenia (submaksymalne czy maksymalne) pokonywanego w trakcie wysiłku . Porównując zachowanie się układu krążenia w trakcie wysiłku submaksymalnego u sportowców w okresie wytrenowania oraz z okresu przed rozpoczęciem uprawiania wyczynowo sportu, można stwierdzić: - mniejszy przyrost częstości akcji serca większy wzrost objętości wyrzutowej ( przyrost nawet o 50-100%) - niezmienioną objętość minutową - większą układową tętniczo-żylną różnicę zawartości tlenu we krwi - nieco wyższe wartości ciśnienia tętniczego skurczowego Podczas wysiłków o obciążeniu maksymalnym, u sportowców aktualnie trenujących w porównaniu do okresu przed rozpoczęciem uprawiania sportu obserwuje się: - niezmienioną maksymalną częstość akcji serca - wzrost objętości wyrzutowej ( 50-60ml u nietrenujących vs 150-160ml u sportowców ) - wzrost objętości minutowej ( 20-23 l/min u nietrenujących vs 30-40 l/min u sportowców ) - wzrost układowej tętniczo-żylnej różnicy zawartości tlenu we krwi (130-140ml/l u nietrenujących vs 170-175 ml/l u sportowców) - wyższe wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego - wyższe wartości ciśnienia w tętnicy płucnej i naczyniach włosowatych Po zakończeniu wysiłku u osób wytrenowanych, w odróżnieniu od osób nieaktywnych fizycznie stwierdza się: - szybszą normalizację wszystkich wymienionych parametrów krążeniowych - szybszy przebieg procesów odnowy 1.2 Zmiany morfologiczne Uprawianie sportu wyczynowo prowadzi również do zmian morfologicznych w obrębie mięśnia sercowego i naczyń wieńcowych. Do najistotniejszych można zaliczyć: - zrost grubości mięśnia sercowego na wskutek zwiększenia średnicy i długości włókien mięśniowych - zmianę wielkości jam serca (w oparciu o wzajemne relacje pomiędzy grubością mięśnia sercowego a wielkością jam serca wyróżnia się przerost ekscentryczny i koncentryczny ) - wzrost wewnętrznej średnicy naczyń wieńcowych - bogatsze unaczynienie włosowate mięśnia sercowego Ponadto „serce sportowca" charakteryzuje się odmiennymi właściwościami wewnętrznymi pod postacią wzrostu: - kurczliwości - podatności mięśnia sercowego - podatności ścian i obniżenia oporu w naczyniach wieńcowych 1.3 Zamiany metaboliczne Systematyczny trening fizyczny prowadzi do zmian metabolizmu mięśnia sercowego. Między innymi obserwuje się: - zmianę procentowego wykorzystania przez serce różnych substratów energetycznych (u sportowców wzrasta udziału mleczanu w pokrywaniu wydatku energetycznego serca podczas wysiłku) - mniejsze zużycie tlenu przypadające na jeden skurcz mięśnia sercowego 2. „Serce sportowca" w świetle wybranych nieinwazyjnych badań układu krążenia. Dla lekarza Poradni Sportowej, ocena funkcji układu krążenia sportowca może stanowić trudne zadanie. W badaniu klinicznym jak i badaniach dodatkowych, nierzadko bowiem spotkać można zmiany budzące wątpliwości, czy należy traktować je jako wyraz adaptacji do powtarzalnych wysiłków fizycznych czy przejaw patologii. Poniżej zestawiono występujące najczęściej i najbardziej charakterystyczne zmiany stwierdzane w nieinwazyjnych badaniach układu krążenia u sportowców. 1.1.Spoczynkowy zapis EKG u sportowców wyczynowych. U sportowców wyczynowych w spoczynkowym zapisie EKG często spotykamy:* - bradykardię zatokową (50-85%) - niemiarowość zatokową (13-77%) - blok AV I0 (6-33%) - blok AV II0 typu periodyki Wenckebacha (1-2,5%) - zaburzenia przewodzenia śródkomorowego (gł. niepełny blok prawej odnogi pęczka Hisa 13-50%) - cechy przerostu lewej komory (14-85%) - cechy przerostu prawej komory (3-69%) - zmiany okresu repolaryzacji komór pod postacią uniesienia odcinka STw odprowadzeniach przedsercowych prawokomorowych z towarzyszącym wysokim, asymetrycznym załamkiem T i obecnością fali U przedłużenie czasu QT *w nawiasach podano częstość występowania wymienianej zmiany Bradykardia i niemiarowość zatokowa są uważane są za typowe dla populacji sportowców i traktowane jako przejaw dobrego wytrenowania. Ich przyczyn upatruje się przede wszystkim w zwiększonym napięciu nerwu błędnego, czego dowodzi wiele prac eksperymentalnych i klinicznych. Uwzględnia się jednak także inne czynniki. Estroch M i wsp., oraz niezależnie Matsup S. i wsp. u sportowców z bradykardią spoczynkową w porównaniu do sportowców z "normalną" spoczynkową częstością akcji serca, stwierdzili w tomografii emisyjnej zmniejszenie wychwytu metyloguanidyny znakowanej radioaktywnym jodem w obrębie ściany dolnej lewej komory. Wyniki w/w badań sugerują więc zaburzenia współczulnego unerwienia serca u sportowców. Bradykardia spoczynkowa u sportowców wiązana jest także ze zmianą wewnętrznego rytmu serca. Levis W. i wsp. porównał częstość rytmu zatokowego w spoczynkowym EKG u 8 kolarzy i 8 mężczyzn prowadzących siedzący tryb życia. U sportowców częstość rytmu zatokowego była niższa niż w grupie osób nie uprawiających sportu (50/min vs 53/min), a różnica ta utrzymywała się po farmakologicznym odnerwieniu serca ( 84/min vs 103/min). U sportowców blok przedsionkowo-komorowy I0 opisywano u 6-33% badanych, blok II o typu Wenckebacha u około 2,5 %, typu Mobitza u 0,4%. U osób zdrowych, nie uprawiających sportu w/w zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego w spoczynkowym zapisie EKG rozpoznaje się kilkakrotnie rzadziej. W populacji sportowców są one traktowane jako następstwo wzmożonego napięcia układu przywspółczulnego, ale część autorów podkreśla ich związek ze zmianą wewnętrznych właściwości układu bodźco-przewodzącego. Stein R. i wsp. w stymulacji p/przełykowej wykonanej u 10 sportowców w porównaniu do odpowiedniej grupy kontrolnej stwierdzili dłuższy skorygowany czas powrotu rytmu zatokowego i niższy punkt Wenckebacha. Zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego, a zwłaszcza obraz niepełnego bloku prawej odnogi pęczka Hisa są dość często spotykane w spoczynkowym zapisie EKG u sportowców wyczynowych. Wśród 107 olimpijczyków wydłużenie czasu trwania i/lub zawęźlenie zespołów komorowych w odprowadzeniu V1 stwierdzono aż u 51,1% badanych. Istnieje hipoteza, iż w/w zmiany w zapisie EKG u sportowców odzwierciedlają wzrostu masy serca w okolicy koniuszka i prawej komory. Koncepcję tą potwierdza ustępowanie omawianych zmian w okresie roztrenowania. Sporadycznie występujące w EKG spoczynkowym zaburzenia rytmu pod postacią pojedynczych pobudzeń dodatkowych pochodzenia nad- lub komorowego u sportowców nie mogą być traktowane jako patologia, gdyż nierzadko są one opisywane u osób zdrowych, zwłaszcza po stosowaniu używek jak kawa, herbata, alkohol. Cechy przerostu lewej komory mięśnia sercowego w EKG spoczynkowym u sportowców są opisywane u 14-85% badanych. Tak duże różnice w częstości rozpoznań zdają się wynikać przede wszystkim z braku przyjęcia jednolitych kryteriów rozpoznawczych. W populacji osób zdrowych elektrokardiograficzne cechy przerostu lewej komory stwierdzano u 5 osób na 122 tysiące badanych . Natomiast cechy przerostu prawej komory w EKG spoczynkowym u sportowców są opisywane w literaturze u 5-69% zawodników . Przyjmuje się, iż cechy przerostu komór w EKG u sportowców powstają w następstwie wzrostu średnicy włókien mięśniowych oraz zaburzeń przewodzenia śródkomorowego spowodowanych rozluźnieniem styków między włóknami Purkinjego a przerosłymi komórkami mięśnia sercowego. Rozpoznawanie przerostu lewej lub prawej komory u sportowców na podstawie obrazu spoczynkowego EKG ma ograniczone znaczenie, gdyż korelacje z badaniami anatomicznymi i echokardiograficznymi wskazują na stosunkowo małą czułość i specyficzność kryteriów ektrokardiograficznych . Jeger A. korelując elektrokardiograficzne kryteria przerostu lewej komory z jej masą ocenianą echokardiograficznie, określiła czułość badania EKG w wykrywaniu przerostu lewej komory serca u sportowców na 25-50% a swoistość na 55-70% . Zmiany okresu repolaryzacji komór pod postacią uniesienia odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych prawokomorowych z towarzyszącym wysokim asymetrycznym załamkiem T i obecnością fali U, przy współistnieniu bradykardii zatokowej opisywane są przez różnych autorów u 10-100% badanych sportowców Najczęściej ustępują one w trakcie wysiłku oraz w okresie roztrenowania. Przypisywane są wzmożonej aktywności układu przywspółczulnego, choć w świetle aktualnych badań, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy w ich powstaniu nie biorą udziału jeszcze i inne czynniki. Trudności diagnostyczne stwarzają natomiast niecharakterystyczne zaburzenia okresu repolaryzacji komór rejestrowane u 2,5-18% sportowców (głównie mężczyzn) . Najczęściej opisywano skośne ku dołowi obniżenia odcinka ST w odprowadzeniu II, III, aVF i/lub V5V6 z towarzyszącymi ujemno-dodatnimi płytkimi załamkami T, lub obecność tylko dwufazowych ujemno-dodatnich załamków T w odprowadzeniu V2V5. Zmiany pod postacią dwufazowych lub odwróconych załamków T w odprowadzeniu V3V5 stwierdzono u 10,3% olimpijczyków . Obniżenie odcinka ST bez towarzyszących zmian załamka T spotykane jest u około 1-3% sportowców. W populacji osób zdrowych omawiane zaburzenia okresu repolaryzacji komór są spotykane u około 0,5% badanych. W piśmiennictwie obecność w/w zmian w EKG spoczynkowym sportowców jest różnorodnie tłumaczona. Część autorów wiąże ich występowanie ze zmianami napięcia układu autonomicznego. Potwierdzeniem tej tezy ma być normalizacja w/w zmian elektrokardiograficznych u sportowców bez wykrywalnej organicznej choroby serca w trakcie próby wysiłkowej lub manewrów zwiększających napięcie współczulne jak podanie izoprenaliny. Natomiast podczas wzrostu aktywności układu przywspółczulnego (próba Valsalwy, test hiperwentylacji) zmiany te nie ustępowały, lub nawet ulegały pogłębieniu. Przypuszcza się, iż omawiane zaburzenia okresu repolaryzacji komór u sportowców, mogą być efektem różnic w czasie trwania potencjału czynnościowego komórek mięśnia sercowego, a wzrost aktywności współczulnej normalizuje te różnice przez wyrównywanie czasu depolaryzacji. W każdym przypadku stwierdzenia w/w zaburzeń okresu repolaryzacji komór w zapisie EKG u sportowca należy jednak uwzględnić i inne przyczyny jak m. innymi : niedokrwienie, kardiomiopatię przerostową, zapalenie mięśnia sercowego, wypadanie płatka zastawki mitralnej. 1.2.24h zapis EKG metodą Holtera u sportowców wyczynowych. W 24h zapisie EKG metoda Holtera u sportowców wyczynowych często stwierdza się*: - niską średnią dobową, minimalną i maksymalną częstość rytmu serca - niemiarowość zatokową znacznego stopnia - zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego pod postacią bloku przedsionkowo- komorowego Io (2-33%) lub IIo typu periodyki Wenckebacha (2-40%), a sporadycznie typu Mobitz II (0-8%) - częste występowanie łagodnych postaci zaburzeń rytmu serca ESV obecne u 55-100% , ale ESV>100/24h u 1,5-10% sportowców EV obecne u 30-70%, ale EV> 100/24h u 3-15% sportowców *w nawiasach podano częstość występowania wymienianej zmiany U sportowców podczas 24h rejestracji EKG met. Holtera średnie- dobowa, minimalna i maksymalna częstość rytmu serca są zazwyczaj niższe niż u osób niewytrenowanych. Talan i wsp donosi, iż średnia częstość rytmu serca u 20 biegaczy podczas dziennej aktywności była wolniejsza o ok. 10/min w porównaniu do 50 zdrowych studentów nie uprawiających sportu. Podobne wyniki uzyskali i inni badacze np. w doniesieniach Hanne-Paparo i wsp. średnia minimalna częstość rytmu serca w ciągu doby u sportowców wynosiła 37,3 /min a średnia maksymalna 124,5/min , podczas gdy u nietrenujących odp. - 45,4/min i 137,3/min. W zależności od przyjętych kryteriów niemiarowość zatokowa w zapisie holterowskim opisywana jest u 13,5-100% sportowców i 20-86% osób zdrowych. Bradykardii i niemiarowości zatokowej u sportowców w 24h EKG przypisuje się takie samo znaczenie kliniczne jak zarejestrowanym w spoczynkowym elektrokardiogramie. W 24h zapisie EKG u sportowców , stosunkowo często w porównaniu do zapisów spoczynkowych, rejestruje się epizody zahamowania zatokowego oraz wstawki rytmu węzłowego. Występują one głównie w nocy. Wg Fletchera i wsp. średni czas trwania pauzy w zapisie holterowskim u sportowców wynosił 2,55 sek. w ciągu dnia i 2,8 sek. w nocy. Na podstawie doniesień dotyczących rejestracji wstawek rytmu węzłowego w 24h EKG, częstość ich występowania u sportowców można określić na 0,31%-20%, a w ogólnej populacji na 0-0,6%. U sportowców w 24h zapisie EKG metodą Holtera, zwłaszcza w nocy, często stwierdza się również zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego pod postacią bloku AV Io (2-33%) lub IIo typu periodyki Wenckebacha (2-40%). Traktowane są jako przejaw wzmożonego napięcia nerwu błędnego i nie przypisuje się im istotnego znaczenia klinicznego. Natomiast obecność bloku typu Mobitz II ,a zwłaszcza IIIo prawie zawsze budzi podejrzenie istnienia organicznej choroby serca. Warto jednak wspomnieć, iż opisano przypadek bloku IIIo u sportowca, który ustąpił samoistnie po zaprzestaniu treningów przez badanego. Pojedyncze pobudzenia dodatkowe nadkomorowe (ESV) u sportowców są rejestrowane w ciągu doby bardzo często, ich liczba jest natomiast niewielka. Zehender i wsp. oceniając zapisy holterowskie u 80 sportowców, stwierdził pojedyncze pobudzenia dodatkowe nadkomorowe u 41% badanych, podczas gdy powyżej 100 ESV w ciągu 24h zarejestrował tylko u jednego sportowca. Coelo i wsp. uważa, iż występowanie u sportowców tachyarytmii nadkomorowej dowodzi istnienia nieprawidłowości w układzie krążenia, a najczęściej wypadania płatka zastawki mitralnej lub zespołu WPW. Poglądy na temat występowania komorowych zaburzeń rytmu u sportowców są różnorodne. Wg niektórych doniesień pojedyncze EV w 24h zapisie EKG met. Holtera rejestruje się u ok. 1/3 sportowców i u podobnego odsetka osób zdrowych, nieuprawiających sportu. Zehender i wsp. postuluje natomiast częstsze występowanie pojedynczych pobudzeń komorowych u sportowców niż u zdrowych, niewytrenowanych osób (70% vs 55%).. Liczba EV u sportowców w 24h zapisie EKG jest zazwyczaj niewielka np. wśród 20 biegaczy u 70% rejestrowano EV, ale tylko u 2 zawodników było ich więcej niż 50/24h, a żaden z badanych nie miał złożonych komorowych zaburzeń rytmu. Panuje zgodna opinia, iż jeżeli nawet pobudzenia komorowe u sportowców w spoczynku występują licznie, to ich ustępowanie w okresie wykonywania wysiłku, dowodzi czynnościowego pochodzenia tych zaburzeń rytmu. 2.3. Badanie ultrasonokardiograficzne u sportowców wyczynowych. W badaniu ukg u sportowców wyczynowych często można stwierdzić: - wzrost grubości ścian mięśnia sercowego (uzyskane wartości najczęściej znajdują się na górnej granicy „norm" dla osób nieuprawiających sportu lub nieznacznie je przekraczają) - zmianę wielkości jam serca w stosunku do grubości ścian w zależności od typu przerostu (ekscentryczny vs koncentryczny) - wzrost częstości występowania fal zwrotnych nad zastawkami dwudzielną, trójdzielną i pniem płucnym wysoki stosunek fali E/A W badaniu echokardiograficznym u sportowców w porównaniu do populacji osób nieaktywnych fizycznie stwierdza się istotnie większą grubość ścian mięśnia sercowego. Wyniki badania ukg u sportowców jednak tylko sporadycznie przekraczają wartości przyjęte jako „norma" dla osób nietrenujących. Spititio i wsp. w metaanalizie obejmującej 947 sportowców uprawiających 27 dyscyplin stwierdził wzrost grubości ścian lewej komory do 12-16mm u 1,7% badanych. Urhausen A. i wsp. w 152 osobowej grupie wioślarzy wykrył grubość ścian lewej komory w granicach 12-13mm u 2,6% badanych. Metaanaliza przeprowadzona przez Pluima B.M i wsp., która objęła 1451 sportowców również potwierdziła, iż u uprawiających sport wyczynowo „znaczna" tj. przekraczająca 16mm, grubość ściany tylnej i przegrody międzykomorowej spotykana jest rzadko. Maron B.J. zaproponował nawet kryteria pomagające na podstawie wymiarów jam serca i grubości ścian lewej komory różnicować pomiędzy przerostem mięśnia sercowego w następstwie treningu sportowego a kardiopatią przerostową . Dość często można spotkać się z doniesieniami o wyższym wymiarze końcoworozkurczowym lewej komory (EDD) u sportowców w porównaniu do populacji ogólnej . Badania prowadzone w Instytucie Sportu w Rzymie wykazały, iż u około 15% włoskich sportowców EDD przekracza 54mm tj. „normę" przyjętą dla osób nieuprawiających sportu. Zdaniem Marona B.J. i wsp., gdy EDD u sportowca jest większe niż 58mm , sugeruje to rozpoznanie kardiomiopatii rozstrzeniowej. Ocena funkcji lewej komory pozwala wówczas na różnicowanie „serca sportowego" z tą jednostką chorobową. Wielu autorów uważa, że wielkość EDD i grubość ścian lewej komory u sportowców zależy przede wszystkim od charakteru uprawianej dyscypliny. Hipotezę o istnieniu u sportowców dwóch różnych morfologicznie typów przerostu mięśnia sercowego - koncentrycznego u uprawiających dyscypliny siłowe oraz ekscentrycznego u trenujących dyscypliny wytrzymałościowe, wysunął w 1975r Morganroth. Pogląd ten był początkowo bardzo popularny , jednak badania przeprowadzone w latach 90-tych zrodziły pewne wątpliwości. Pluim B.M. w metaanalizie opublikowanej w 2000r, a obejmującej 59 badań, największe wymiary jam serca stwierdził u sportowców uprawiający dyscypliny „ kombinowane" tj. siłowo-wytrzymałościowe ( np. wioślarstwo), następnie wytrzymałościowe i siłowe. Grubość przegrody i tylnej ściany lewej komory była największa w trenujących dyscypliny siłowe, nieco mniejsza u przedstawicieli dyscyplin „ kombinowanych", i najmniejsza u trenujących dyscypliny wytrzymałościowe. Metaanaliza ta potwierdziła więc , iż w zależności od udziału elementów statycznych i dynamicznych w danej dyscyplinie sportu, obraz „serca sportowca" w ukg może być różny. Należy jednak uwzględnić, iż nawet jeżeli danej dyscyplinie sportu przypiszemy jeden z w/w modeli przerostu lewej komory, to w praktyce, „czyste" formy przerostu ekscentrycznego lub koncentrycznego praktycznie nie występują . Niewiele jest doniesień na temat wielkości prawej komory u sportowców wyczynowych Panuje jednak zgodny pogląd, iż pod wpływem treningów, ulega ona powiększeniu, a mięsień prawej komory staje się grubszy. Większość autorów jest zgodna, iż wyczynowe uprawianie sportu sprzyja powiększeniu wymiarów lewego przedsionka. Natomiast opinie dotyczące wymiaru poprzecznego aorty i separacji płatków tej zastawki u sportowców wyczynowych są różne. Wysoką częstość występowania fal zwrotnych nad zastawką dwudzielną, trójdzielną i płucną u sportowców należy traktować jako zjawisko typowe dla "serca sportowego". Przyjmuje się, iż fale zwrotne nad w/w zastawkami występują w populacji sportowców około dwa razy częściej niż w populacji ogólnej. Oprócz określenia wymiarów struktur serca, istotny element „serca sportowca" stanowi także jego prawidłowa funkcja skurczowa i rozkurczowa . Z tego powodu w trakcie badania ukg u sportowców określa się kurczliwość globalną i odcinkową lewej komory oraz frakcję wyrzutową. Oceny podatności lewej komory dokonuje się określając metodą Dopplera charakter i szybkość przepływu krwi przez zastawkę mitralną. lek. med. Małgorzata Widuchowska

  Odpowiedzi: 10 Ilość wyświetleń: 7988 Data: 2005-05-01 15:35:13 Liczba szacunów: 0
 • 1,4 AD Bold 200 lub 4-AD czy ktoś stosował?

  Temat
  Doping

  Piszę z konta mojej dziewczyny bo nie mam tu swojego jakby co. iForce Nutrition 1,4 AD Bold 200 (1,4-Androstadiene-3,17-dione) Advanced Muscle Science 4-AD (4-Androstene-3b-ol,17-one) czy te dwa produkty są godne uwagi? Dawno nie interesowałem się tymi produktami Lat 26.Trenuję od ok.6 lat z tym że po dwóch pierwszych latach przez 2 i pół roku trenowałem nie regularnie tzn z dłuższymi lub krótszymi przerwami zajęty trochę życiem niestety Od półtora roku trening i dieta to bardzo ważne punkty w moim życiu, więc regularne i dopracowane. Chcę cos dać żeby obudzić mięśnie bo już stają powoli (jak konie pociągowe jak pic im się chce heh) Suple oczywiście spróbowałem chyba już wszystkie wiem co na mnie działa co nie. Nawet metke kiedyś z głupoty za młodu jadłem i musze powiedzieć że zadowolony byłem tylko wtedy nie wiedziałem tego co wiem teraz hehe, może jeszcze kiedyś spróbuję znowu saa ale najpierw chciałem zapytać o ph. Konkretnie te dwa wymienione wyżej i akurat tych producentów bo akurat je tylko mam dostępne. Pytania: czy ktoś je stosował lub zna kogoś kto brał? ew. sajdy jakie? czy potrzedny po tym odblok? pytam bo nie mogę znaleźć dużo informacjii na temat 1,4 ad a co do 4-ad to wiem co to jest tylko chcę wiedziec czy to jest ten stary poczciwy który np stosował mój kuzyn i był zadowolony ale to było X lat temu, czy to jakieś nowe g**** o tej samej nazwie i lepiej np zrobić trzeci cykl krety. Proszę szanownych forumowiczów o odpowiedzi na te pytania. Będę wdzięczny.

  Odpowiedzi: 11 Ilość wyświetleń: 2087 Data: 2009-10-11 14:59:06 Liczba szacunów: 0
 • Ile kosztuje 1-AD i 4-AD ?

  Temat
  Doping

  Witam Mam prośbę o podpowiedz ile kosztują 1-AD i 4-AD, czy in Poland można je jeszcze legalnie kupić - gdzie jest Cyber Jak minimalnie długi powinien być cykl z tymi ph, w jakich dawkach je brać czy i w jakiej ilości potrzebne są osłonki, jesli tak to jakie ? Zdążyłem sie dowiedzeć, że jest to dobry cykl masowy, a na takim mi zależy. Dzieki za info, dam to co tylko mogę tzn sogi. Pozdrawiam, Donio faka maka

  Odpowiedzi: 5 Ilość wyświetleń: 1483 Data: 2003-11-29 21:55:22 Liczba szacunów: 0
 • HST- artykuły w AD

  Temat
  Trening w domu

  Jezeli ktos ma jakies pytanie, cos jest nie jasne apropo tego postu to prosze na priv. Zamieszczam tutaj zbiór artykułów o HST znajdujących się w tym dziale. Wklejam tutaj linki do około 50 postów. Nie wybierałem wszystkich, tylko te które zawierały wartościowe informacje, tzn. pomijałem posty "puste" czyli takie, w których wątki sie urywały pozostawiając pytania bez odpowiedzi. Arty starałem sie jakoś pogrupować na 8 kategorii. Od razu wyjaśniam, że kierowałem się pierwszymi postami wysłanymi w artykule- nie zawsze udawało mi sie dotyczytac cały post. Z tego wynika, iż ten podział (8 kategori) nie jest ostateczny, czyli że w poście, który jest określony np. jako "efekty po hst" nie może być innych wątków np. o suplemantacji, ale głównym tematem (tytułowym) są efekty i dlatego został przydzielony do tej grupy. Dlatego, jeżeli nie znajdzie się odpowiedź na jakieś nurtujące pytanie to warto spróbowac poszukac gdzie indziej. Jeżeli będą powstawały nowe tematy, które coś wniosą to wrzuce je tutaj ZBIÓR ARTYKUŁÓW O HST W ALTERNATYWNEJ DRODZE (!!!) "HST- wprowadzenie, dla zupełnie zielonych" http://www.sfd.pl/temat155196/ Jak w tytule. (!!!) "HST- podstawy" http://www.sfd.pl/temat155285/ Tłumaczenie postu ze strony głównej HST. (!!!) "HST- poradnik układania planu- praktyczne porady" http://www.sfd.pl/temat164144/ Jak ułożyć trening HST. (!!!) "SD- Strategic Deconditioning- Strategiczne Roztrenowanie" http://www.sfd.pl/temat149048/ Opis SD 1) "Co to jest HST?" http://www.sfd.pl/temat82268/ No właśnie, co to? 2) "HST- plany użytkowników + teoria" http://www.sfd.pl/temat26831/ Post główny, zawiera analizę treningów forumowiczów, przeplataną teorią. 3) "HST FAQ" - po angielsku http://www.sfd.pl/temat63207/ _______________________________________________ ***ELEMENTY HST (cykle, maxy, rozgrzewka itp.)*** 1) "HST- serie (ilość, przerwy)" http://www.sfd.pl/temat162413/ Jak to jest z seriami w HST? 2) "Jak ustalić max ?" http://www.sfd.pl/temat39555/ Jak ustalać "maxy" i czym one są? 3) "Rozgrzewka (HST)" http://www.sfd.pl/temat131819/ Rozgrzewka przed treningiem HST- art. tłumaczony 4) "Szybkość powtórzeń (HST)" http://www.sfd.pl/temat131709/ O szybkości wykonywania ruchów podczas treningu HST- art. tłumaczony. 5) "HST Progression" http://www.sfd.pl/temat127633/ Program do obliczania ciężarów na poszczególne treningi. 6) "Problem..." http://www.sfd.pl/temat125505/ Problem z "maxem". 7) "HST - 15powt - kondycja..." http://www.sfd.pl/temat124166/ Problemy z "15-stkami". 8) "HST- początkowe obciążenie?" http://www.sfd.pl/temat102475/ Jak zacząć? 9) "HST - ilosc cykli ?" http://www.sfd.pl/temat102047/ Ile można? 10) "SD-co to takiego ??" http://www.sfd.pl/temat139391/ Co to Strategic Deconditioning ___________________________________________________________ ***TRENING (jak trenować? co dobre, a co nie, różne opcje i zmiany)*** 1) "Trening miesni brzucha metoda HST" http://www.sfd.pl/temat122328/ Brzuch metodą HST. 2) "kolejnosc przy HST" http://www.sfd.pl/temat121379/ Kolejność ćwiczenia grup mięśniowych. 3) "HST-2*tydzien?" http://www.sfd.pl/temat121119 Trening HST dwa razy w tygodniu. 4) "HST a SW" http://www.sfd.pl/temat117936/ HST, a sztuki walki. 5) "problem z masą ..." http://www.sfd.pl/temat102901 Wątek z HST vs. split 6) "HST - upadek mięśniowy" http://www.sfd.pl/temat80711/ Upadek mięśniowy - tak?, nie? ______________________________________________________________ ***TRENINGI HST DO OCENY (analiza błędów, poprawki, wskazówki)*** 1) "HST - przyda sie masa " http://www.sfd.pl/temat122347/ Trening do oceny. 2) "Kanarq i Biniu - prosba... trening!" http://www.sfd.pl/temat121873/ Kolejny trening do oceny. 3) "Proszę o spr. planu hst" http://www.sfd.pl/temat102902/ Kolejny plan do oceny 4) "Zaczynam HST" http://www.sfd.pl/temat102668/ I jeszcze jeden do oceny 5) "Kolejny nawrócony na HST" http://www.sfd.pl/temat59159/ Plan do oceny 6) "HST do Binia jesli mozna :)" http://www.sfd.pl/temat47959/ Do oceny 7) "Trening HST" http://www.sfd.pl/temat39595/ Do oceny. _____________________________________ ***DIETA I SUPLEMENTACJA PRZY HST*** 1) "HST w połączeniu z CKD/TKD - Kanarek podsumowanie." http://www.sfd.pl/temat91881/ Jak w temacie 2) "Suplementy w HST" http://www.sfd.pl/temat62415/ Suplementacja w HST 3) "Moje pytania dot. HST" http://www.sfd.pl/temat126967/ Kolejne pytania o trening i o kreatyne. ___________________________________________________________ ***EFEKTY PO HST (co to daje?- opinie stosujących ten program)*** 1) "Ankieta na temat HST - zapraszam." http://www.sfd.pl/temat165947/ Dość spory artykuł z ankietą o skuteczności HST z sąsiedniego działu. 2) "Efekty treningu HST... Zapraszam!" http://www.sfd.pl/temat113014/ Jak w temacie 3) "Efekty po HST" http://www.sfd.pl/temat95868/ Jak w temacie 4) "HST - przyrosty w czasie" http://www.sfd.pl/temat126734/ W których cyklach, najbardziej rosną mięśnie przy HST. 5) "HST - ktos probowal" http://www.sfd.pl/temat16697/ Efekty, opinie- I trening Binia 6) "ze niby HST najlepsze na przyrost masy?" http://www.sfd.pl/temat127999/ Skuteczność. ____________________________________________________ ***ZBIÓR PYTAŃ O HST (artykuły z różnymi pytaniami)*** 1) "Pytania o HST -proszę odpowiedzie wreszcie" http://www.sfd.pl/temat128486/ Kilka pytań o HST. 2) "Takie pytanie: Biniu i/lub Kanarek..." http://www.sfd.pl/temat117998 Pytanie o trening- przymusowa przerwa 3) "HST - pytania" http://www.sfd.pl/temat112267/ Kilka pytań odnośnie treningu 4) "Kanarek: zapraszam... " http://www.sfd.pl/temat108458/ Kolejne pytania o HST: różnica między zwykłym treningiem, a HST. Programy przed HST, a HST. 5) "HST-PYTANIE" http://www.sfd.pl/temat90680/ Kolejne pytania o trening. np. Kiedy można zacząć? ____________________________________________________ ***HST A CYKLE "NIEMASOWE" (czy HST jest dobre tylko przy masie?)*** 1) "Rzeźba na HST" http://www.sfd.pl/temat108462/ Jak w temacie. 2) "czy hst mozna stosowac przy rzezbie/ odchudzaniu??????" http://www.sfd.pl/temat92021/ HST przy redukcji 3) "HST a rzeźba" http://www.sfd.pl/temat84929/ Raz jeszcze 4) 912 HST- redukcja na HST http://www.sfd.pl/temat157402/strona5/ Opis pewnej formy treningu HSTw poście jednego z użytkowników :) ____________________________________________________ ***INNE (pozostałe)*** 1) "hst a zdrowie" http://www.sfd.pl/temat124091/ Czy HST jest bezpieczne? 2) "HST, dieta i kobiety" http://www.sfd.pl/temat102182/ HST dla pań? :D 3) "o co chodzi?" http://www.sfd.pl/temat99944/ Kalkulator do HST- opis i link. Oraz HST dwa razy na tydzień 4) "Zawodowiec a HST" http://www.sfd.pl/temat75805/ Pierwszy zawodowiec stosujący HST- ANGIELSKI, NIEMIECKI Zmieniony przez - kermit w dniu 2015-06-23 12:12:41 Zmieniony przez - kermit w dniu 2006-02-23 17:24:43

  Odpowiedzi: 8 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 2004-07-19 23:38:05 Liczba szacunów: 2
 • HIT- artykuły w AD

  Temat
  Trening w domu

  Zamieszczam zbiór artykułów dotyczących treningu HIT, które znajdują się w naszym dziale. W POŚCIE JEST KATEGORYCZNY ZAKAZ WPISYWANIA SIĘ Wszelkie komentarze/uwagi prosze kierować na priv lub założyć osobnego posta. Wszystkim HITowcom życzę miłej lektury i owocnych treningów. ***TROCHĘ TEORII (coś niecoś o HIT)*** 1. „Metodologia HIT" http://www.sfd.pl/temat157420/ Opis HIT (1) 2. “HIT - High Intensity Training" http://www.sfd.pl/temat181348/ Opis HIT (2) 3. „Idea HIT'a - podstawowe zasady" http://www.sfd.pl/temat7576/ Kilka słów o podstawach HIT’a 4. „HIT- teoria" http://www.sfd.pl/Topic.asp?topic_id=43461&forum_id=109&Topic_Title=&forum_title=Alternatywna+droga Kilka pytań o HIT 5. „Kto może trenować HIT'em?" http://www.sfd.pl/temat7726/ Dla kogo jest ten program? 6. „HIT po przerwie" http://www.sfd.pl/temat7553/ Czy przed przystąpieniem do HIT konieczny jest okres „wstępny"? 7. „Czy HIT to to samo co HD?" http://www.sfd.pl/temat7588/ 8. „Hit w domu?" http://www.sfd.pl/temat10100/ Czy można wykonywać trening HIT bez dostępu do profesjonalnej siłowni? 9. „HIT-HST" http://www.sfd.pl/temat103662_strona1/ Krótka dyskusja o HIT i HST 10. "HIT - linki" http://www.sfd.pl/temat217787/ Mały pakiet dla HITowców ***PRZYKŁADOWE PLANY HIT (przykłady treningów i ich analiza)*** 1. „HIT prosba o plan dla mnie" http://www.sfd.pl/temat38511/ Plan do oceny + HIT na masę czy na siłę? 2. “Hit" http://www.sfd.pl/temat21608/ Trening do oceny + kilka linków do stron angielskojęzycznych 3. „Plan HIT dla początkującego" http://www.sfd.pl/temat7765/ 4. „Plan HIT dla "zupełnie zielonego"- podstawowa wersja" http://www.sfd.pl/temat7970/ 5. „Plan HIT dla zaawansowanego" http://www.sfd.pl/temat8425/ 6. „Przykładowy plan HIT" http://www.sfd.pl/temat7558/ 7. „HIT 2 razy w tygodniu- przykładowe plany" http://www.sfd.pl/temat7541/ 8. „HIT raz w tygodniu?" http://www.sfd.pl/temat13612/ Przykładowy plan 9. „Plan" http://www.sfd.pl/temat9316/ Przykładowy plan na poprawę siły 10. „HIT analiza treningu + pytania" http://www.sfd.pl/temat13041/ 11. „HIT dla dziewczyny - pomocy :)" http://www.sfd.pl/temat7803/ 12. „HIT- plan do oceny" http://www.sfd.pl/temat25012/ Jak w tytule + coś niecoś o diecie 13. „Program HIT" http://www.sfd.pl/temat22602/ Plan do oceny 14. „Mój HIT" http://www.sfd.pl/temat175963/ Plan do oceny 15. „HIT do oceny, wątpliwości tez do oceny" http://www.sfd.pl/temat205435/ 16. „Oceńcie mój HIT!" http://www.sfd.pl/temat201354/ 17. „Przykładowy plan HIT" http://www.sfd.pl/temat7558/ 18. „Plan HIT przy sportach walki- do oceny" http://www.sfd.pl/temat7747/ ***ELEMENTY HIT (serie, rozgrzewka itp.)*** 1. „HIT- ile serii na grupę?" http://www.sfd.pl/temat209663/ 2. „HIT na studiach" http://www.sfd.pl/temat42758/ Plan do oceny + przerwy między seriami 3. „HIT- czas trwania treningu, zmęczenie po treningu" http://www.sfd.pl/temat7939/ 4. „Czy robić rozgrzewkę w HIT" http://www.sfd.pl/temat7570/ ***DIETA I SUPLEMENTACJA (co jeść i czym się wspomagać)*** 1. „Suplementacja w HIT'cie" http://www.sfd.pl/temat9639/ 2. „HIT przy diecie niskowęglowej" http://www.sfd.pl/temat20552/ ***INNE (pozostałe posty: efekty, problemy z HIT itp.)*** 1. „Jakie osiagniecia po heavy-duty system?" http://www.sfd.pl/temat10650/ Efekty treningu 2. „Jakie osiągnięcia po hit????" http://www.sfd.pl/temat8866/ Wyniki po HIT’cie, możliwe przyczyny braku osiągnięć 3. „HIT i metody na klate" http://www.sfd.pl/temat16426/ Problem z siłą w wyciskaniu z klatki leżąc 4. „HIT + bjj" http://www.sfd.pl/temat192338/ HIT przy sztukach walki, plan + kilka pytań (suplementacja, zasady) 5. „Brak przyrostów siły na HIT - możliwe przyczyny" http://www.sfd.pl/temat8202/ Jak w tytule + dieta przy brakach czasowych W POŚCIE JEST KATEGORYCZNY ZAKAZ WPISYWANIA SIĘ . Zmieniony przez - kermit w dniu 2006-02-17 11:25:37

  Odpowiedzi: 1 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 2005-08-17 13:55:21 Liczba szacunów: 0
 • SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI NA MISTRZOSTWA EUROPY W KULTURYSTYCE I FITNESS

  Temat
  Aktualności - Kulturystyka i Fitness

  SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI NA MISTRZOSTWA EUROPY W KULTURYSTYCE I FITNESS Na podstawie wyników rund eliminacyjnych do Mistrzostw Europy, rozegranych podczas Mistrzostw Polski w Kielcach, trener kadry zaproponował, a PZKFiTS zatwierdził następujący skład reprezentacji: MISTRZOSTWA EUROPY W KULTURYSTYCE: Kulturystyka 75 kg: Rafał Domin (Drużyna B) Kulturystyka 80 kg: Gabryjel Koperkiewicz (Drużyna B) Kulturystyka 85 kg: Krzysztof Skryplonek (Drużyna A) Mariusz Tomczuk (Drużyna A) Mariusz Bałaziński (Drużyna B) Robert Zielonka (Drużyna B) Kulturystyka 90 kg: Łukasz Marcinkowski (Drużyna B) Kulturystyka 95 kg: Wojciech Pieczaba (Drużyna A) Kulturystyka 100 kg: Piotr Piechowiak (Drużyna B) Tomasz Bobrowski (Drużyna B) Kulturystyka klas. 171 cm: Tomasz Laszko (Drużyna B) Kulturystyka klas. 175 cm: Krzysztof Reinhard (Drużyna B) Radosław Smyk (Drużyna B) Kulturystyka klas. 180 cm: Hubert Kulczyński (Drużyna A) Artur Wilemski (Drużyna B) Kulturystyka klas. +180 cm: Krzysztof Piekarz (Drużyna A) Piotr Jurczewski (Drużyna B) Pary: Natalia Kordus - Hubert Kulczyński (Drużyna A) Małgorzata Dąbrowska – Mariusz Tomczuk (Drużyna B) MISTRZOSTWA EUROPY W FITNESS: Fitness kobiet 163 cm: Anna Guzik (Drużyna A) Fitness mężczyzn: Piotr Semkło (Drużyna B) Fitness sylwetkowe 158 cm: Sylwia Taczała (Drużyna A) Dorota Galińska (Drużyna B) Joanna Wodecka (Drużyna B) Fitness sylwetkowe 163 cm: Małgorzata Krawczyk (Drużyna B) Marta Tkaczyk (Drużyna B) Fitness sylwetkowe 168 cm: Natalia Kordus (Drużyna A) Fitness sylwetkowe +168 cm: Katarzyna Dudek (Drużyna A) Katarzyna Skrzypiec (Drużyna B) Bikini fitness 160 cm: Paula Mocior (Drużyna A) Sylwia Sobota (Drużyna B) Bikini fitness 163 cm: Karolina Janowska (Drużyna B) Marta Hordyjewska (Drużyna B) Bikini fitness 166 cm: Magdalena Kaleta (Drużyna B) Joanna Kaczyńska (Drużyna B) Bikini fitness 169 cm: Magdalena Koral (Drużyna A) Małgorzata Piekarz-Lenart (Drużyna B) Bikini fitness +172 cm: Anna Kowalczyk (Drużyna B) Bikini fitness 172 cm: Małgorzata Mączyńska (Drużyna A) Męska sylwetka do 174 cm: Rafał Zabawa (Drużyna A) Męska sylwetka do 178 cm: Dawid Bukiel (Drużyna B) Tobiasz Rusek (Drużyna B) Męska sylwetka +178 cm: Jacek Kramek (Drużyna A) Konrad Jachimowicz (Drużyna B) Michał Bieńko (Drużyna B) Kobieca sylwetka 163 cm: Diana Dudziak (Drużyna A) Kobieca sylwetka +163 cm: Małgorzata Dąbrowska (Drużyna B) MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW: Bikini fitness juniorek 160 cm: Paula Mocior (Drużyna A) + seniorki Bikini fitness juniorek 166 cm: Kaja Wojciechowska (Drużyna B) Małgorzata Łyczko (Drużyna B) Marta Kwiatkowska (Drużyna B) Bikini fitness juniorek +166 cm: Katarzyna Chłopecka (Drużyna B) Monika Biedka (Drużyna B) Kulturystyka juniorów +75 kg: Michał Domagalski (Drużyna A) Piotr Nowotarski (Drużyna B) Kamil Tanwic (Drużyna B) Kamil Kluszczyński (Drużyna B) Kulturystyka klasyczna juniorów: Jakub Szczerba (Drużyna A) Patryk Jaśkiewicz (Drużyna B) Męska sylw. juniorów 175 cm: Rafał Zabawa (Drużyna A) + seniorzy Michał Bieńko (Drużyna B) Oskar Pluszczyński (Drużyna B) Męska sylw. juniorów +175 cm: Tomasz Korzeniowski (Drużyna B) Jakub Obara (Drużyna B) MISTRZOSTWA EUROPY WETERANÓW: Fitness sylw. weteranek 35-44 lat: Sylwia Śliczna (A-Team IFBB) Anna Bernady (A-Team IFBB) Joanna Ganske (B-Team IFBB) Bikini fitness weteranek: Joanna Słomińska (A-Team IFBB) Marzena Kwinta (B-Team IFBB) Marzena Kamrowska-Berlik (B-Team IFBB) Kulturystyka klas. wet. 40-49 lat: Marcin Łopucki (A-Team IFBB) Kulturystyka wet. 40-49 lat, do 90 kg: Krzysztof Wojtal (A-Team IFBB) Bogdan Chabros (A-Team IFBB) Kulturystyka wet. 40-49 lat, +90 kg: Andrzej Maszewski (A-Team IFBB) Jakub Potocki (A-Team IFBB) Arkadiusz Różański (A-Team IFBB) Tomasz Danielak (A-Team IFBB) Kulturystyka wet. 50-59 lat, do 80 kg: Albert Szczygielski (A-Team IFBB) Kulturystyka wet. +65 lat: Zbigniew Bartos (A-Team IFBB) Męska sylwetka wet. Piotr Zieliński (A-Team IFBB) Inne szczegóły dotyczące wyjazdu podane są na stronie PZKFiTS.

  Odpowiedzi: 9 Ilość wyświetleń: 3508 Data: 2015-04-23 20:46:41 Liczba szacunów: 0
 • KoksikzBG/Dziennik treningowy/Per aspera ad astra...

  Temat
  Trening dla początkujących

  Witam wszystkich w swoim dzienniku treningowym Per aspera ad astra - Przez ciernie aż do gwiazd Długo zastanawiałem się nad założeniem jego i w końcu się zdecydowałem. Liczę, że przyniesie mi on większą motywację i mam nadzieje, że przyniesie mi on większą wiedzę na temat treningu, odżywania, suplementacji i nie tylko... 1/Trochę o mnie: wiek: 19 wzrost: 183cm waga: 90-92kg bf: ok. 12-13% klatka: ok. 120cm biceps: 44cm talia: 86cm udo: 67cm łydka: 43cm A to już ja 2/Dieta: Poniżej plan mojej obecnej diety, z czasem będzie ona ulegać zmianom. posiłek 1: Placek z 4 białek, 3 całych jajek i 80g płatków owsianych + owoce posiłek 2: 150g twarogu + banan + 200ml mleka chudego(wszystko zmiksowane) posiłek 3: 250g piersi z kurczaka, 75g ryżu białego, warzywa posiłek 4: 100g Up your mass (Tylko w dni treningowe, po treningu) posiłek 5: 250g piersi z kurczaka, 75g ryżu białego, warzywa + oliwa posiłek 6: 250g twarogu chudego + oliwa 3/Trening: Trening również jak dieta będzie ulegał z czasem zmianom. dzień pierwszy(środa): Klata Bary Tric 1/Wyciskanie sztangielek na ławce płaskiej 15, 12, 10, 8 2/Wyciskanie sztangi na skosie ujemnym 10, 10, 10-8 3/Rozpiętki na skosie w górę 15, 12 1/Unoszenie ramion w górę ze sztangielkami w opadzie tułowia 15, 12, 10 2/Wyciskanie sztangielek siedząc 12, 10, 8 3/Unoszenie sztangi wzdłuż tułowia(czhyt na szerokości barków) 12, 10, 10-8 1/Francuskie wyciskanie sztangielki stojąc 15, 12, 10 2/Prostowanie ramiona ze sztangielką w opadzie tułowia 12, 10, 10-8 Brzuch: 4 serie spięć na maksa dzień drugi(czwartek): Nogi 1/Wyprosty siedząc 15, 12, 10, 8 2/Przysiady ze sztangą trzymaną na barkach 12, 10, 8, 8 3/Wyciskanie na suwnicy skośnej 12, 10, 10-8 4/Uginania leżąc+martwy ciąg na prostych nogach(mały ciężar) 12+10, 10+10, 8+10 5/Wspięcia na palce siedząc 4 serie od 20 do 10 powtórzeń 6/Wspięcia na pace stojąc 4 serie od 20 do 10 powtórzeń Brzuch: 4 serie spięć na maksa dzień trzeci(piątek): Plecy Biceps 1/Wznosy tułowia na ławce rzymskiej 20, 15 2/Martwy ciąg na prostych nogach 12, 10, 8 3/Podciąganie na drążku nachwytem szeroko 3*max 4/Wiosłowanie półsztangą 12, 10, 10-8 5/Przyciąganie w poziomie(chwyt neutralny) 15, 12, 12-10 6/Szrugsy ze sztangą trzymaną z tyłu 18, 15, 12 7/Szrugsy ze sztangielkami 12, 12-10 1/Uginanie sze sztangielkami chwytem młotkowym 15, 12, 10 2/Uginanie ze sztangą na modlitewniku 12, 10, 10-8 dzień czwarty(sobota): Wolne dzień piąty(niedziela): Trening obwodowy 3 obwody od 15 do 10 powtórzeń 1/Wyciskanie sztangi na skosie w górę 2/Przyciąganie drążka wyciągu do klatki 3/Unoszenie ramion w górę ze sztangielkami stojąc 4/Prostowanie ramion na wyciągu stojąc(lina) 5/Uginanie ramion ze sztangą stojąc 6/Prostowanie nóg siedząc 7/Skłony na brzuch na wyciągu dzień szósty(poniedziałek): wolne dzień siódmy(wtorek): wolne 4/Cel treningowy: Obecnie moim celem jest recomp, czyli redukcja tkanki tłuszczowej wraz ze wzrostem masy mięśniowej. (oby się udało ) 5/Suplementacja: Obecnie jestem ostatni tydzień na monohydracie kreatyny, oprócz tego pomagam sobie odżywką typu bulk uzupełnić swoją dietę. Do tego używam witamin, omegi 3, cynku i tribulusa. Zapraszam wszystkich do odwiedzania mojego dziennika i komentowania. Wszelkie wskazówki są oczywiście mile widziane. Pozdrawiam

  Odpowiedzi: 150 Ilość wyświetleń: 8741 Data: 2009-10-06 08:11:58 Liczba szacunów: 0
 • Per aspera ad astra - Rekompozycja!

  Temat
  Trening dla początkujących

  Witam wszystkich forumowiczów! Do tej pory bacznie obserwowałem forumowe wydarzenia, przeglądałem codziennie niemalże wszystkie działy przez okres 2 lat po to, by na stałe mieć kontakt z wiedzą o zdrowej żywności, ćwiczeniach i treningu. Po dłuższym okresie czasu, w którym nie mogłem się tym zająć, ze względu na moją chorobę, dzisiaj mogę w końcu ułożyć podstawy diety, zacząć ćwiczyć z góry określonym planem, a także poświęcić znacznie więcej uwagi praktycznej formie tego sportu. Do założenia dziennika przekonał mnie brat - użytkownik tego forum - erde91. Jest to człowiek bardzo dobrze zaznajomiony ze sportem, zarówno siłowym, wytrzymałościowym i sprawnościowym i nie ukrywam, że to on głównie będzie mnie uczył podstaw praktycznego ćwiczenia, a także wprowadzał w ogarnięcie tematu żywienia w kuchni. Moje wymiary z 31.VII.13/ Moje cele do 1.VI.14 Wzrost: 177 cm waga: 72,5 kg biceps: 30 cm / 33 udo: 52 cm / 50 łydka: 39 cm / 38 Nie ma się totalnie czym chwalić, ale do tej pory byłem uziemiony przez chorobę i nie mogłem mojego teoretycznego zainteresowania sportem przełożyć na praktykę. Choroba nauczyła mnie jednego - trzeba do końca walczyć, wtedy mogą zabrać Ci fizyczne siły, a nawet życie, ale nie zabiorą honoru i dumy. Tak też będę podchodził do sportu, chociaż jestem świadomy, że użyłem bardzo dziwnego porównania ;) Na treningu: krew, pot i łzy odpadają, bo o ile wiadro potu i łez mogę wylać to krwi już więcej nie dam z siebie wypruć ^^ Może teraz troszkę o moim planie "treningowym" : Pierwszy tydzień będę się wdrażał w ćwiczenia. Zaplanowałem od jutra aeroby (na początek 15-20 minut) biegania rano, później lekkie ćwiczenia na siłowni pod okiem brata (praktycznie bez obciążeń) by zaznajomić się z techniką wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Do aerobów włączę również, od następnego tygodnia, lekkie ćwiczenia na worku treningowym. Trening? Planuje taki oto wygląd treningów: 1) Poniedziałek: klatka + triceps + 20 min aerobów 2) Wtorek/Czwartek/Sobota: 30 min biegannia/basenu. W późniejszej fazie hiit 3) Środa: Plecy + biceps + 20 min aerobów\ 4) Piątek: nogi + barki + brzuch 5) Niedziela: odpoczynek Rozpiskę treningu na poszczególne partie mięśni przedstawię nieco później, po wdrożeniu się w praktykę i przeanalizowaniu każdego ćwiczenia z którym przyjdzie mi się zaznajomić. Żarcie: Moje zapotrzebowanie to około 2300 kcal. Jako, że planuję rekomp i ogólną poprawę wyglądu ciała to chciałem dać stałe 2300 kcal(stały rozkład btw). Natomiast model żywienia zaproponowany przez brata wygląda następująco: w dni treningowe 2500 kcal (wysokie węgle, niskie tłuszcze), w dni aerobów 1900 kcal (wysokie tłuszcze, niskie węgle) + stały poziom białka. Szczerze mówiąc jeszcze nie wiem na który wariant postawię. Przez sierpień postaram się przetestować po 15 dni oba modele i wybrać lepszy dla siebie, zarówno pod kątek samopoczucia, jak i ewentualnych, pierwszych efektów. Produkty, których będę używał przy komponowaniu posiłków to głównie: płatki owsiane, jaja, niemalże wszystkie rodzaje mięsa nieprzetworzonego, makarony pełnoziarniste, ryż, kasza gryczana, mozarella, ryby (przewaga tłustych), oliwa z oliwek. Od jutra zakazane w moim jadłospisie są: wszelkiego rodzaju słodycze, wypieki, alkohol (którego i tak nigdy nie nadużywałem), fast foody oraz napoje słodzone. Poszczególne posiłki oraz rozpiski jedzenia z całego dnia będę podawał na bieżąco, w postach opisujących kolejne dni :) Założyłem ten dziennik, by być systematycznym, gdyż staram się chwycić dosłownie wszystkiego, by pierwsze treningi nie zniechęciły mnie do dalszej pracy nad sobą i sylwetką. Jeśli o czymś zapomniałem to proszę przypomnijcie mi, a ja niezwłocznie uzupełnię to, czego brakuje! Serdecznie dziękuje również za zaglądanie do tego dziennika i motywowanie mnie do działania! Dziękuje również za wszelkie podpowiedzi/wskazówki - z pewnością każdą z nich wezmę pod uwagę, bo sam mam sporo do nauki, będę wdzięczny! i zniosę każdą krytykę! :D

  Odpowiedzi: 3 Ilość wyświetleń: 668 Data: 2013-07-31 21:45:27 Liczba szacunów: 0
 • Potrzebna pomoc ad. żywienia i treningów na brzuch.

  Temat
  Odżywianie i Odchudzanie

  Witam. Siedząca praca i siedzący tryb życia zaowocowały nadwagą. Do tego wszystkiego, po 8 latach zniewolenia nikotynowego zdecydowałem się je przerwać i wiadomo, często nadrabiamy to jedzeniem w jakims okresie czasu i tak o to jestem ja, 91 kilogramowy 23-latek. Co robić? Wypadałoby się wziąć za siebie i tak oto 27 czerwca tego roku zdecydowałem się na zakup dostosowanej dla mnie diety redukcyjnej (celowo nie mówię z jakiego serwisu, by nie robić reklamy/antyreklamy) której zdjęcia przesyłam poniżej. Dieta wygląda mniej więcej tak - rano, pierwszy posiłek - owsianka z jogurtem/jaglanka na mleku bądź omlet. Zawsze jedno z trzech, co w sumie mi odpowiada. Śniadanie numer dwa to koktajl owocowo-warzywny lub owocowy. Obiad - tutaj różnie, w 8 na 10 dniach w posiłku znajduje się pierś z kurczaka bądź z indyka, jeśli się nie znajduje - są to jajka sadzone. Zawsze z kaszą gryczaną/kaszą jaglaną/makaronem pełnoziarnistym/ryże(brązowy, basmati, etc. z wykluczeniem zwykłego). Kolacją jest zawsze jedno z dwóch: naleśniki pełnoziarniste lub twaróg. Zaznaczam, że posiłki są wybrane przeze mnie, odszedłem od idei kanapek na drugie śniadanie lub czegoś innego na kolację niż wspomniany twaróg bądź naleśniki i nie odczuwam zmęczenia nimi. Jem regularnie - pierwszy posiłek ok. 45minut od pobudki, następny 4h później, obiad koło 5-6h od drugiego śniadania(trening siłowy i aerobowy wykonuję zawsze po pracy, stąd taka przerwa w posiłkach) bezpośrednio po treningu wpada obiad. Po 4 godzinach czas na kolację, jest to zawsze ok 2h przed snem. Pracuję w stałych godzinach, jest to 8-16 lub 6-14, śpię po 7h na dobę zazwyczaj, więc różnice w czasie między ostatnim posiłkiem gdy wstaję na 8 do pracy i pierwszym, gdy wstaję na 6 dnia następnego nie są duże. W diecie jako dodatki do w/w dań królują: orzechy, suszone owoce(śliwki, morele, żurawina etc.) kurczak i pierś, jogurt naturalny, jaja, owoce, warzywa, mieszanki warzywne, ryby (tuńczyk, dorsz i łosoś). Z trzymaniem diety nie mam najmniejszych problemów, za słodyczami nigdy nie przepadałem, cheat meal następuje raz w tygodniu - jest to sobota, jest to posiłek w zamian obiadu. Ćwiczę regularnie, w tej samej porze dnia, czyli jest to 14:30 lub 16:30, zależy w którym ze schematów aktualnie pracuje. Spożycie kalorii to ok. 2300-2500kcal na dzień, wiadomo, jak jest 220g jabłka, a powinno być 200 to te "20g" to granica błędu. Teraz problemy. Po 2 miesiącach ćwiczeń 3x w tygodniu FBW uszkodziłem sobie poważnie dwa palce, wykluczyło mnie to z przygotowywania posiłków na ok 14dni, a z treningów na ok. 20dni. Po powrocie tydzień rozgrzewkowy i zacząłem przygodę z planem PUSH&PULL 4x w tygodniu. Waga idzie w dół, aktualnie to 82kg, lecz obwód talii nie ruszył się od stanu przedwypadkowego, który miał miejsce 31.08. W międzyczasie zmieniłem spalacz, w pierwszym miesiącu był to Redburn, w drugim Trizer, a teraz jest to Thermospeed Extreme Olimpu. Największe rezultaty "zauważałem" przy tym drugim spalaczu i drugim miesiącu ćwiczeń, lecz jednak miał on na mnie negatywne skutki stąd zmiana. Po obecnym zaś jak widać - różnicy w talii brak. Teraz czas na pytania i prośby. Chciałbym, by profesjonalista rzucił okiem na jadłospis i podpowiedział, co należałoby zmienić w celu osiągnięcia zadowalających rezultatów. Czy mój cheat meal posiadający ~1k+ kcal w porównaniu do 2300-2500 w ciagu dnia reszty tygodnia może być przyczyną ciągłego magazynowania się tłuszczu w okolicy brzucha? Jakie ćwiczenia wykonywać by zoptymalizować efekty ćwiczeń by miały one odzwierciedlenie w obwodzie talii poza biegiem, którego jako były palacz nie cierpię z racji szybkiej utraty tchu. Jaki spalacz wybrać? Za przeczytanie i odpowiedzi dziękuję. Pozdrawiam, Daniel Szejner.

  Odpowiedzi: 4 Ilość wyświetleń: 426 Data: 2018-10-16 20:50:56 Liczba szacunów: 0
 • Prośba o opinię ad. planu FBW

  Temat
  Trening dla początkujących

  Wiek: 18 Waga: 74,8 kg Wzrost: 178 cm Typ budowy: Mezomorfik Cel do osiągnięcia: Masa Motywacja (bardziej dla mnie ): Wojsko, atrakcyjny wygląd, zdrowy organizm Staż: Miesiąc Dieta: Brak ściśle określonej; można powiedzieć że przestrzegam elementarnych zasad: jem w miarę dużo i różnorodnie, żadnych fast foodów, mrożonek, alkoholu Aktywność fizyczna: Wysoka Sprzęt (też bardziej dla mnie, ale co tam ): ławka pozioma, krótka sztanga (lżejsza, około 6-7 kg), długa sztanga (cięższa, ok. 15 kg), hantle 2x5 kg, ciężary - 2x10 kg, 7x5 kg, 4x2,5 kg, 2x1 kg, w planach kupno gryfu łamanego Ciężar maksymalny: 85 kg Odżywki: brak; niedługo rozejrzę się za jakimiś "lżejszymi" wspomagaczami Witam, prosiłbym o ocenę planu treningowego. Dodatkowo mam kilka pytań: 1. Czy jeśli w przerwie między dniami treningowymi będę pływać lub biegać, to będzie to korzystne dla organizmu? Nie chciałbym paść po trzech dniach, jednak z drugiej strony jestem gotowy na ostry wycisk jeśli ma to przynieść wymierne korzyści. 2. Chciałbym równomiernie pracować zarówno nad siłą jak i nad kondycją; dlatego muszę mieć wplecione elementy biegania, pływania. Do tego chciałbym dołożyć jeszcze element ''mini-treningu'' - naparzanie w worek, walka z cieniem, skakanka. 3. Mam świadomość, że plan może być za ostry; tym bardziej proszę o porady jak najlepiej zharmonizować "targanie żelastwa" z "basenem i skakanką" PONIEDZIAŁEK - PŁYWANIE WTOREK - DZIEŃ TRENINGOWY I ŚRODA - BIEGANIE CZWARTEK - DZIEŃ TRENINGOWY II PIĄTEK - PŁYWANIE SOBOTA - DZIEŃ TRENINGOWY I NIEDZIELA - ODPOCZYNEK DZIEŃ TRENINGOWY I MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ Wyciskanie sztangi w leżeniu Rozpiętki MIĘŚNIE BRZUCHA Skłony „30" MIĘŚNIE UD I POŚLADKÓW Przysiady ze sztangą na barkach Martwy ciąg na prostych nogach MIĘŚNIE GRZBIETU Podciąganie sztangi w opadzie Wznosy barków „szrugsy" MIĘŚNIE NARAMIENNE Arnoldki Unoszenie sztangielek w opadzie tułowia MIĘŚNIE DWUGŁOWE RAMION Uginanie ramion z hantlami podchwytem (z supinacją nadgarstka) MIĘŚNIE TRÓJGŁOWE RAMION Wyciskanie francuskie jednorącz hantli w siadzie MIĘŚNIE ŁYDEK Wspięcia na palce w staniu DZIEŃ TRENINGOWY II MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ Rozpiętki z hantlami w leżeniu na ławce poziomej Przenoszenie hantli w leżeniu w poprzek ławki poziomej MIĘŚNIE BRZUCHA Skłony „30" MIĘŚNIE UD I POŚLADKÓW Przysiady wykroczne Odwodzenie nóg na zewnątrz MIĘŚNIE GRZBIETU Podciąganie na drążku szerokim uchwytem (nachwyt) MIĘŚNIE NARAMIENNE Arnoldki MIĘŚNIE DWUGŁOWE RAMION Uginanie ramienia z hantlą w siadzie - w podporze o kolano MIĘŚNIE TRÓJGŁOWE RAMION Pompki w podporze tyłem MIĘŚNIE ŁYDEK Odwrotne wspięcia w staniu

  Odpowiedzi: 5 Ilość wyświetleń: 793 Data: 2008-07-02 20:02:31 Liczba szacunów: 0
 • torell / blog - Ad astra per aspera %-)

  Temat
  Trening dla początkujących

  Witam w moim blogu treningowym. Ideą jaka przyświeca prowadzeniu tego posta jest mobilizacja do dalszych treningów i zdanie relacji z moich poczynań (tudzież powodzeń, a niekiedy i porażek) społeczeństwu, czyli wam drodzy esefdowicze. Info o mnie: Imię: Marcin Wiek: 20 lat Wzrost : 175cm Waga: 78kg Staż: ok. 3 lat (z przerwami) Wymiary: Klatka: 107cm Ramie: 38,5 ~ 39cm Udo: 59cm Rekordy siłowe: wyciskanie leżąc: 120kg martwy ciąg: 180kg przysiad: 120kg Cel, który chce osiągnąć: wyciskanie leżąc ok. 140kg martwy ciąg ok. 220kg przysiad ok. 140kg Czyli jak widać na załączonym „obrazku" rozchodzi się głownie o poprawę wyników trójbojowych;). Założenia nie są jakieś niemożliwe do zrealizowania, ale zajmie zapewne to trochę czasu, tak więc „powoli do przodu" heheh. A teraz o diecie i suplementacji słów kilka: Dieta: tu akurat będzie bez sensacji, gdyż chodzi głównie o siłę a nie o masę. Lecz uprzedzam co poniektórych ze frytkami chipsami i cola się nie odżywiam . Fakt ten zapewne ulegnie zmianie w momencie gdy pójdę do pracy, czyli gdzieś w lipcu czerwcu. Suplementacja: główne składniki jak na razie to (w niedługim czasie się skończą): Cellpump Creatine Monohydrate Omega3 Ostrowia Carbo Opis suplementacji: DT: Cp przed treningiem Mono po treningu NT: Cp z rana Mono po południu Trening: Trening stosowany przeze mnie to: Bill Star's 5x5. Założenia tego treningu skupiają się głownie na angażujących całe ciało ćwiczeniach. Jest to trening bardziej dynamiczny w stosunku to tradycyjnych. Trening ten będę prawdopodobnie ciągnął do końca czerwca, a później zobaczy się co dalej heheh. Tygodniowy rozkład jazdy: Poniedziałek: Przysiad 5x5 - 60%, 70%, 80%, 90%, 100% Wyciskanie 5x5 - 60%, 70%, 80%, 90%, 100% Dynamiczne wiosłowanie 5x5 - 60%, 70%, 80%, 90%, 100% Dodatki - skłony tułowia z obciążeniem x 2, spięcia z obciążeniem x 3 - po 12-15 powt. Środa: Przysiad 4x5 - 60%, 70%, 80%, 80% wyciskanie żołnierskie 4x5 - 70%, 80%, 90%, 100% Martwy Ciąg 4x5 - 70%, 80%, 90%, 100% Dodatki - podciąganie na drążku, pompki na poręczach - 6-8 w trzech seriach* Piątek: Przysiad 4x5, 1x3, 1x8 - 60%, 70%, 80%, 90%, 102.5% , 80% Wyciskanie 4x5, 1x3, 1x8 - 60%, 70%, 80%, 90%, 102.5% , 80% Dynamiczne wiosłowanie 4x5, 1x3, 1x8 - 60%, 70%, 80%, 90%, 102.5% , 80% Dodatki - Wspięcia na łydki na stojąco ze sztangą - 12-15 powt w trzech seriach Czyli jak widać, same złożone ćwiczenia bez rozmieniania się na ******ły I na sam koniec, chce poinformować, że blog będzie prowadzony w miarę moich możliwości na poziomie, heheh czyli foty itp. tez się znajdą(niemam aparatu wiec liczę na cierpliwość)

  Odpowiedzi: 12 Ilość wyświetleń: 1959 Data: 2007-05-06 17:41:53 Liczba szacunów: 0
 • Lecheek Nutrition - AD-3 PCT

  Temat
  Lecheek Nutrition

  http://www.sfd.pl/sklep/produkt_img/AD-3_PCT_i29562_d380x380.jpg Opis - Wzrost testosteronu - Obniża poziom estrogenów - Wspomaga wątrobę AD-3 PCT jest najnowszym i najlepsze produktem po cyklach sterydowych. AD-3 składa się z PCT Armistany (androsta-3 ,5-dien-7 ,17-dionu), która drastycznie obniża poziom estrogenów i zwiększa naturalną produkcję testosteronu w bardzo szybkim tempie. Nutrition Lecheek widząc to szukało najlepszego wspomagania po cyklach, dodatkowo wspomóc wątrobę i zapewnić bezpieczeństwo wraz z skutecznością. Zalecane dawkowanie 2 kapsułki 30 minut przed snem. Ze względu na siłę działania produktu nie zażywaj więcej niż 4kap w okresie 24 godzin. Wartości odżywcze SKŁADNIKI AKTYWNE AD-3 PCT Porcja 2kap Ilość porcji w opakowaniu 30 Opakowanie 60kap Zawartość jednej porcji zaw: Testoterone Support: Androsta-3,5-diene-7,17-dione 75 mg GH Support: Velvet Bean (standarized L-Dopa 99%) 800 mg Liver Support: Milk Thistle 360 mg

  Odpowiedzi: 44 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 2013-09-24 19:59:10 Liczba szacunów: 18
 • UKŁAD MIĘŚNIOWY

  Temat
  Odżywianie i Odchudzanie

  PRZÓD: 1.Mięsień naramienny 2.M. piersiowy większy 3.M. czworoboczny 4.M. mostkowo-obojczykowo-sutkowy 5.M. zginacz nadgarstka łokciowy 6.M. zginacz powierzchniowy palców 7.M. zginacz promieniowy nadgarstka 8.M. ramienno-promieniowy 9.M. dłoniowy długi 10.M. nawrotny obły 11.M. ramienny 12.M. trójgłowy ramienia 13.M. dwugłowy ramienia 14.M. kruczo ramienny 15.M. obły większy 16.M. podłopatkowy 17.M. najszerszy grzbietu 18.M. zębaty przedni 19.M. skośny zewnętrzny brzucha 20.M. prosty brzucha 21.M. skośny wewnętrzny brzucha 22.M. obszerny boczny 23.M. obszerny przyśrodkowy 24.M. pośladkowy średni 25.M. naprężacz powięzi szerokiej 26.M. grzebieniowy 27.M. krawiecki 28.M. przywodziciel długi 29.M. prosty uda 30.M. smukły 31.M. przywodziciel wielki 32.M. rzepka

  Odpowiedzi: 18 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 2006-08-20 13:37:18 Liczba szacunów: 1
 • UKŁAD KOSTNY

  Temat
  Odżywianie i Odchudzanie

  1. czaszka 2. żuchwa 3. kość gnykowa 4. kręgi szyjne 5. obojczyk 6. mostek 7. chrząstka żebrowa 8. żebra 9. bark 10. kość ramienna 11. kość promieniowa 12. kość łokciowa 13. kości nadgarstka 14. kości śródręcza 15. kości paliczków 16. kręgi piersiowe 17. kręgi lędźwiowe 18. kość krzyżowa 19. kość stawu biodrowego 20. kość udowa 21. rzepka kolanowa 22. piszczel 23. strzałka 24. kości stępu 25. kości śródstopia 26. kości palców artystyczny leniwy' grasik księżniczka-mafia.suple.hardcor.pl ~doradca w dziale suplementacja~ Bądź silnym i niezłomnym, aby umocnić słabość tych, którzy się chwieją.

  Odpowiedzi: 18 Ilość wyświetleń: 20000 Data: 2003-07-26 15:47:03 Liczba szacunów: 0
 • Kilka pytań ad mojej diety i treningu

  Temat
  Odżywianie i Odchudzanie

  Witam Ćwiczę już od jakiegoś czasu, sporo zrzuciłem przez ostatnie kilka miesięcy, no ale na początku to nie problem. Teraz mam zastój, zainwestowałem w ClenBurexin troche bardziej uważam na to co jem... no ale Nie wiem czy mogę powiedzieć że trzymam jakąś rygorystyczną dietę- prawda, jem mniej niż dziennie zapotrzebownie kaloryczne, nie jem słodyczy i nie pije słodkich napojów, ale kilka pytań: -nie jem od razu po przebudzeniu, tylko po dotarciu do szkoły- czyli około godziny 7:00 (godzina po przebudzeniu) -w szkole jem kanapki z pełnoziarnistego chleba, z pieczonym w piekarniku bez tłuszczu schabowym i jakimś warzywem- może być? -kanapki te są moim posiłkiem przed i po-treningowym najczęściej- po siłowni (około godziny) jem obiad w domu- mięso+kasza bądź ryż, nie wiem czy bardzo źle robię...? -wieczorem na 3 godziny przed spaniem jem twaróg, ale samego nie znosze- dodaje brzoskiwinie z puszki i troszke miodu- zrezygnować z tego? Co do treningu- siłowy 5 razy w tygodniu, trening w noge 2,5 godziny jeden raz w tygodniu, i 1-2 razy areoby Odżywiam się zdrowo, staram się uważać na kalorie, jem jak najmniej węglowodanów, ale nie licze z kalkulatorem w ręku kalorii itp.. powinienem? Zdjęcie w dzienniku: http://www.sfd.pl/GODFRYD_%2F_to_become_a_pro...-t563285.html Z góry dziekuje za rady Płeć: Mężczyzna Wiek: 18 Waga: 87 Wzrost: 188 Obwód klatki: 100 Obwód ramienia: 34 Obwód talii: 90 Obwód uda: 59 Obwód łydki: 39 Szacunkowy poziom tkanki tłuszczowej: -- Aktywność w ciągu dnia: szkoła Uprawiany sport lub inne formy aktywności: siłownia5x w tygodniu, piłka nożna 1x w tygodniu, interwał 2x w tygodniu Odżywianie: W szkole kanapki z pełnoziarnistego chleba, schabowego pieczonego w piekarniku i warzywem, obiad- mięso i ryż/kasza kolacja- twaróg półtłusty Cel: szybka redukcja Ograniczenia żywieniowe: brak Stan zdrowia: Zdrowy jak kóń. Preferowane formy aktywności fizycznej: Jak wyżej Stosowane aktualnie i wcześniej preparaty: ClenBurexin Czy możliwe jest wprowadzenie suplementów: Na razie to co biore, później zobaczymy zależnie od efektów Stosowane wcześniej diety: -- Zmieniony przez - Godfryd_91 w dniu 2010-01-30 17:01:56

  Odpowiedzi: 3 Ilość wyświetleń: 536 Data: 2010-01-30 17:01:36 Liczba szacunów: 0
 • Per aspera ad astra

  Temat
  Galeria Zdjęć

  Witam, Postanowiłem, że będę co jakiś czas wrzucał tutaj zdjęcia, głęboko wierząc w to, że z coraz lepszą formą ;-) Zmiany nie będą błyskawiczne ze względu na szkołę wojskową. Obecnie ilość treningów aerobowych jest na zatrważającym poziomie u mnie, więc z masą cienko %-) Historia mojej sylwetki jest... skrajnie dziwna. W 2011 na bilansie szkolnym przy 186cm -> 69kg, Kończąc szkołę w 2015 waga przy tym samym wzroście wynosiła 104kg i był to szczyt mojej masy, oczywiście nie takiej jaką bym chciał (będą dwa zdjęcia z tego okresu) Mniej więcej od 1,5 roku wziąłem się konkretnie za swoją sylwetkę. Od 12 miesięcy nieprzerwanie biegam 3-5 razy w tygodniu, ćwicząc przy tym x3 na siłowni i 1-2 basen. Obecnie waga waha się w granicach 81-85kg w zależności od pory dnia i tego, że stosuję kreatynę... Zdaje sobię sprawę, że jest u mnie po prostu chudo i brakuje tych mięśni, zwłaszcza ramiona wyglądają jak przeszczepy no ale na razie tak musi być :)) Jedynie z czego jestem zadowolony to nogi, bo pomimo szczupłej sylwetki nie są patykowate... no ale przysiady robią swoje. Od października mam zamiar zapisać się na MMA kosztem biegania i wtedy dorzucić trochę mięsa. Co do tego czasu? Sam trochę główkuje, jak zobaczycie sylwetkę to z jednej strony chudo, ale trochę fatu jednak siedzi - zwłaszcza w pasie, gdzie mam 86-88 cm... Żeby nie było, od 5 miesięcy już nie redukuję. Co jakiś czas dodaję kcal, na tę chwilę jest jakoś 4000 kcal. Waga co prawda stoi, ale zauważam poprawę w sylwetce. Bardzo kusi, aby do wakacji wyciąć się na te hmm powiedzmy 7-8% bf. Koniec gadania, czas na fotki. /SFD/2017/3/11/8610965d916a4248a413c595940cda2e.jpg /SFD/2017/3/11/50865ef3e6b7432bbdc54d20bf99e63d.jpg /SFD/2017/3/11/e26ae5aad89e4cc9a97e406aeab69c80.jpg /SFD/2017/3/11/724461595e6040bf90b73ac966411371.jpg /SFD/2017/3/11/f3d17df2120547ee9763e7c3e09986f1.jpg

  Odpowiedzi: 8 Ilość wyświetleń: 3456 Data: 2017-03-11 15:05:03 Liczba szacunów: 1
 • KONKURS AD- NAGRODY O WARTOŚCI 300ZŁ!

  Temat
  Trening w domu

  Witam! Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie wiedzy działu Alternatywna Droga. Wszyscy chętni proszeni są o napisanie artykułu opisującego metodologię SST (strenght specific training-trening ukierunkowany na przyrosty siły mięśniowej). Chcialbym przeczytac w nim o opisie metody, praktycznych wskazówkach układania planu ćwiczeń, często popełnianych błędach oraz proszę zamieścić przykładowy plan treningów. Proszę wypisać źródła skąd czerpaliście wiedzę do napisania artykułu. Gotowe artykuły (w formacie tekstowym np.: *.doc lub *.txt lub *.odt) przesyłamy na adres peponent@tlen.pl w tytule maila prosze wpisac „konkurs AD oraz swój nick" np. „Konkurs AD PePoNeNt" Po ogłoszeniu wyników mogę napisać do uczestników prośbę o zamieszczenie ich artykułów w dziale Alternatywna Droga. Terminy: nadsyłania prac: 14- 29 września Sprawdzanie i ocenianie prac: 29września - 05października Ogłoszenie wyników 05 października NAGRODY: 1.miejsce - 200zł w odżywkach ze sklepu sfd 2.miejsce - 100zł w odżywkach ze sklepu sfd Zamówienia na będzie można składać w ciągu 5ciu dni po ogłoszeniu wyników tj. 05-10października. Do wyboru dowolne produkty ze sklepu za wyjątkiem tych z kategorii: promocje na lato!, majowy sparring, moc olimpijskich promocji, pojedynek >mega promocje<. Nagrody wysyłamy na teren polski, gdy zwycięzca przebywa za granicami kraju będzie proszony o adres do wysyłki np. znajomych lub rodziny na terenie PL. Nie wysyłamy nagród za granicę. Prace będę oceniał ja, proszę sprawdzić pracę również pod względem ortograficznym (np korzystając z Ms Word lub innego procesora tekstu). Gdy praca będzie zawierała jakiekolwiek błędy - merytoryczne czy stylistyczne lub inne - zastrzegam sobie prawo do edycji i korekt pracy przed zamieszczeniem jej przez autora na łamach forum. Życzę wszystkim powodzenia. Z poważaniem PePoNeNt - moderator działu Alternatywna Droga.

  Odpowiedzi: 38 Ilość wyświetleń: 3480 Data: 2007-09-15 11:08:50 Liczba szacunów: 0
 • 4-DNIOWY SPLIT / NIETYPOWY UKŁAD / STAŻ 15 MIESIĘCY

  Temat
  Trening dla początkujących

  WITAM Ćwiczę od 15 miesięcy, muszę przyznać, że aktualnie siłownia stała się ważnym elementem mojego codziennego życia. Ta zabawa sprawią mi niesamowitą frajdę. Obecnie trenowałem planem góra/dół 4 razy w tygodniu, jednak uważam, że jest to idealna pora na zaatakowanie organizmu większą objętością. Problem polega na tym, że chciałbym w moim planie oddzielić trening nóg, to znaczy w inne dni robić mięśnie czworogłowe uda i dwugłowe uda. Również chciałbym popracować bardziej nad barkami, gdyż są one chyba najbardziej zaniedbaną partią u mnie. Jeśli chodzi, o progresję, to plan jest taki, np: przysiad tylni tydzień 1 130x3, tydzien 2 130x4, tydzien 3 130x5, tydzien 4 132,5x3 i tak dalej. Siła będzie szła powoli, ale mam nadzieję, że nie będzie stagnacji. Oto program, który stworzyłem wraz ze znajomym (trenerem).. Co o tym sądzicie? PONIEDZIAŁEK - CZWOROGŁOWY/BICEPS PRZYSIAD TYLNI 5x3-5 WYKROKI CHODZONE 4x6-8 WYPYCHANIE NA SUWNICY 4x8-10 PROSTOWANIE NÓG W SIADZIE 4x10-12 UGINANIE RĄK ZE SZTANGĄ PROSTĄ 4x6-8 UGINANIE RĄK ZE SZTANGIELKAMI MŁOTKOWO NA ŁAWCE SKOŚNEJ DODATNIE 4x8-10 UGINANIE RĄK NA WYCIĄGU NA MODLITEWNIKU 4x10-12 WTOREK - KLATKA/TRICEPS WYCISKANIE SZTANGI NA ŁAWCE PŁASKIEJ 5x3-5 POMPKI NA PORĘCZACH Z OBCIĄŻENIEM 4x6-8 WYCISKANIE SZTANGI NA ŁAWCE SKOŚNEJ DODATNIE 4x8-10 ROZPIĘTKI Z HANTLAMI NA ŁAWCE PŁASKIEJ 4x10-12 WYCISKANIE SZTANGI WĄSKIM CHWYTEM 4x6-8 WYCISKANIE FRANCUSKIE HANTLA ZZA GŁOWY 4x8-10 PROSTOWANIE RAMION NA WYCIĄGU 4x10-12 ŚRODA - WOLNE CZWARTEK - PLECY/DWUGŁOWY MARTWY CIĄG ZE SZTANGĄ 5x3-5 PODCIĄGANIE NACHWYTEM Z OBCIĄŻENIEM 5x3-5 WIOSŁOWANIE HANTLEM JEDNORĄCZ 4x6-8 WIOSŁOWANIE PÓŁSZTANGĄ V-CHWYT 4x8-10 RUMUŃSKI MARTWY CIĄG ZE SZTANGA 4x8-10 UGINAINE NÓG SIEDZĄC 4x10-12 PIĄTEK - BARKI/ŁYDKI WYCISKANIE ŻOŁNIERSKIE STOJĄC 5x3-5 WYCISKANIE HANTLI NAD GŁOWĘ SIEDZĄC 4x6-8 UNOSZENIE HANTLI BOKIEM W GÓRĘ 4x8-10 UNOSZENIE HANTLI TYŁEM LEŻĄC NA ŁAWCE 4x10-12 WZNOSY ŁYDEK STOJĄC NA MASZYNIE SMITH'A 4x6-8 WZNOSY ŁYDEK SIEDZĄC NA SUWNICY 4x8-10 WZNOSY JEDNEJ ŁYDKI STOJĄC Z HANTLEM 4x10-12 WEEKEND - WOLNE Zmieniony przez - nnell505 w dniu 2014-08-08 19:32:55

  Odpowiedzi: 1 Ilość wyświetleń: 531 Data: 2014-08-08 19:30:13 Liczba szacunów: 0
 • Proszę o opinie, pomoc - Inferno Apocalypse +AD-3 PCT lub TERMINATOR-TEST? Redukcja

  Temat
  Odżywki i suplementy

  Witam wszystkich serdecznie :-) Forum przeglądam już od jakiegoś czasu i probuje znalezc jakies optymalne rozwiazania, jednak tego wszystko jest na tyle duzo, ze postanowailem napisac z prosba o pomoc aby nie podjac jakiejs bezsensownej decyzji; Mam 30lat, 182cm wzrostu i 96kg wagi. Moim celem jest redukcja tluszczu, zwlaszcza z okolic brzucha i klatki piersiowej. Jak dotąd stosowalem tylko Thermo Stim (ostatnie 3tygodnie) i zszedlem z wagi 99kg na aktualna 96kg chociaz nie czulem jakos specjalnie dzialanie Thermo Stim, mysle, ze glownie udalo mi się to aktywnoscia fizyczna i zmiana nawykow zywieniowych. Chciałbym zakupic jakis pomocny zestaw do schudnięcia oraz podniesienia jednoczenie testosteronu, moim problemem jest spora tkanka tluszczowa na brzuchu i klatce piersiowej ("zapuscilem sie"), stad chcialbym cos co poza pomocą w traceniu kilogramow pomoze mi rowniez zwiekszyc poziom testoereonu/zmniejszyc estrogenu - ponoć to on po czesci odpowiada za pojawianie sie nadmiernej ilosci tluszczu w tych okolicach u mezczyzn? Jesli chodzi o moja aktywnosc fizyczna jest to glownie jazda na rolkach (2h, 2-3x w tygodniu) oraz rower (1-2x w tygodniu ok 1h). Aktualnie ze wzgledu na pogodę jazda na rolkach bedzie utrudniona ale przerzuce sie na lyzwy (po prostu lubie rolki/lyzwy) oraz na silownie (2-3x w tygodniu). Poproszę o opinie czy wybrany przeze mnie zestaw jest odpowiedni? Zastanawiam sie nad polaczeniem (jak w tytule) Inferno Apocalypse +AD-3 PCT / TERMINATOR-TEST. Ps. Czy boostery testosteronu po prostu ograniczaja tworzenie sie estrogenu, czy są to dwie oddzielne kategorie - jedne boostują testosteron, inne ograniczaja estrogen? Jaki w moim wypadku bylby najlepszy? Proszę o opinie, ew jakies propozycje w podobnym przedziale cenowym (do 350zl łącznie/miesiąc kuracji) Pozdrawiam!

  Odpowiedzi: 5 Ilość wyświetleń: 4133 Data: 2016-09-21 01:32:36 Liczba szacunów: 0
 • odblok po cyklu na decavolu i 4-AD

  Temat
  Doping

  Witam mam zamiar na cykl wziąść te produkty. cykl wygląda następująco: 1-2 tydzien decavol, 2-6 tydzien decavol + 4-AD ( decavolu mam dwie butelczki, stąd tez będzie mi starczyło na 6 tygodni ) problem w tym ze nie chcę brać na odblok arom-x który trzeba brać 4 tygodnie. szukam czegoś co można brac krócej np clomid itp, nie znam sie na tych produktach, proszę o pomoc i jakies podpowiedzi. Gdzies przeczytałem ze wystarczy 1 listek clomidu czyli 12 tabletek.Proszę od odpoweidz czy to prawde i w jakich dawkach sie powinno go brac. Płeć: Mężczyzna Wiek: 23 Waga: 170 Wzrost: 66 Obwód klatki: 100 Obwód ramienia: 37 Obwód talii: 80 Obwód uda: 52 Obwód łydki: 34 Staż na siłowni: 7 lat z przerwami, od 1,5 roku bez przerw Ilość spożywanego białka: 2na kg Ilość spożywanych węglowodanów: 4g na kg Ilość spożywanych tłuszczów: 2 Opis przebytych cykli sterydowych: 16 lat - 100 metanabolu 4-tyg, 17 lat- oamnadren + meta 5 tyg, 18 lat - testosteron + meta 5 tyg, 19 lat - deca durabolin + testosteron + meta 6 tyg, przerwa do 1 stycznia 2009 i od tego dnia do dzisiaj cwiczę bez sterydów, biorę same odrzywki Trening: 4 razy w tygodniu, poniedziałek barki 3-4 cw, kaptur, brzuch; środa biceps 2-3 cw + triceps 2-3 cw + przedramie, piątek klata 3 cw, sobota plecy 3-4 cw + brzuch Cel cyklu: masa Odstęp czasowy od ostatniego cyklu: 4 lata Poziom BF%: 11 Tendencja do tycia/chudnięcia (typ budowy): do chudnięcia/ ektomorfik Stan zdrowia: dobry Sklonność do łysienia lub porostu owłosienia: owłosienie duże PPM podstawowa przemiana materii: 1669 Wyciskanie leżąc (MAX): 110 Martwy ciąg (MAX): nie próbowałem Przysiad (MAX): nie próbowałem

  Odpowiedzi: 8 Ilość wyświetleń: 983 Data: 2010-03-27 17:22:34 Liczba szacunów: 0