SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

super masa w 3 tygodnie

temat działu:

Trening dla zaawansowanych

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 12910

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10960 Napisanych postów 50309 Wiek 28 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 57816
To jest podobno za***isty program treningowy, po którym można w 3 tygodnie zrobić super masę. Jest stosowany na zachodzie i niestety jest po angielsku. Wszystkich chętnych kulturystów dobrze znających angielski lub mających program ENGLISH TRANSLATOR zachęcem do przetłumaczenia i opublikowania programu. Podaję kolejno treści maili, które do mnie przychodziły. Pierwszego trochę próbowałem tłumaczyć:

CZĘŚĆ PIERWSZA

Dear Michael,

Welcome to Part One of the X-Size Training Program. This course was originally released in German. Every week there are approximately 2000 new German speaking participants who join this course. It has been proven to be extremely effective and because of its good reputation, the number of participants continues to grow.
Witamy w pierwszej części programu treningowego X-Size. Ten kurs był oryginalnie realizowany w Niemczech. Każdego tygodnia jest w przybliżeniu 2000 nowych niemieckich uczestników tego kursu. Do dowodzi niezwykłych efektów ponieważ ma dobrą reputację, a liczba uczestników kontynuuje rozwój.

This is a muscle mass building cycle, but you can also benefit if you are currently trying to lose bodyfat. Your metabolism will burn a tremendous amount of calories. It's all a part of the X-Size system. You'll see - your first workout will be short and intense. It is such a unique, high intensity cycle that you cannot use it the whole year around. It will last only 3 weeks, but it is able to give you Michael a tremendous gain in muscle mass.
You will get a guaranteed gain of 5-10 pounds of pure muscle within the next 3 weeks.
To jest cykl na rozwój masy, a ty możesz także odnieść korzyść jeśli obecnie próbujesz stracić tkankę tłuszczową. Twój metabolizm będzie spalał ogromne ilości kalorii. To jest cała rola systemu X-Size. Zobaczysz- twoja pierwsza sesja będzie krótka i intensywna. To jest taki, niepowtarzalny, wysoko intensywny cykl, którego nie możesz stosować okrągły rok. Wystarczą tylko 3 tygodnie, a ty będziesz mógł zyskać ogromne przyrosty mięśni.
Będziesz miał gwarantowany wzrost 5-10 funtów czystych mięśni w obrębie następnych 3 tygodni.

This training course is based on the most recent scientific knowledge about fiber type transmission. This is not just "basic knowledge". You'll benefit from the most up-to-date high tech secrets that will allow you to gain a tremendous amount of muscle. Be prepared to discover a "freakish pump" during your first workout. You'll see results fast!
Ten kurs treningowy bazuje na najbardziej współczesnej naukowej wiedzy dotyczącej typów transmisji włókien. To nie tylko "podstawowa wiedza". Będziesz odnosił korzyści z najbardziej nowoczesnych sekretów wysokiej techniki, w ten sposób będziesz dostarczać sobie wzrostu ogromnej ilości mięśni. Bądź gotów do odkrycia "dziwacznego napompowania" w czasie twojej pierwszej sesji. Szybko zobaczysz rezultaty!

If you are already using another training system, I advise you to take two days off prior starting this training schedule.
Jeśli już stosujesz inny system treningowy, radzę ci wziąć dwa dni wolnego przed zaczęciem nowego planu zajęć.

So - let's get started...
A więc- zaczynamy...

Explanation: Part One of the X-Size Training Plan
Objaśnienie: Część pierwsza planu treningu X-Size


Each workout begins with a "setup set". Used as a warm-up set, it prepares your muscle fibers for maximum growth.
Każdy trening rozpoczynamy rozgrzewką. Użycie jej przygotuje mięśnie do maksymalnego wzroztu.

The "setup set" lasts 2 minutes. The motion during this "setup set" is nearly static - you're barely moving. The positive portion of the rep lasts 60 seconds. Once you reach the point of maximum contraction, the negative portion begins, lasting 60 seconds. You must always begin with the positive part of the motion. (On pushing movements like bench presses - the positive part is always the pushing part of the motion. On pulling movements like pulldowns - the positive part is always the pulling part of the motion). Make sure you use the appropriate weight for this setup set.
Ostatnie 2 minuty rozgrzewki. Ruch podczas tej rozgrzewki jest prawie niezmienny - ty jesteś ledwo ruchomy. Część pozytywna powtórzenia trwa 60 sekund. Raz osiągnij szczyt maksymalnego skurczu, negatywna część zaczyna się 60 sekund.
Musisz zawsze rozpoczynać z pozytywną częścią ruchu. (Przy wyciskaniach sztangi - pozytywna część zawsze jest wypychaniem części ruchu. Przy ciągnących ruchach jak przyciągnięcia z dołu - pozytywna część jest zawsze przyciągnięciem części ruchu). Miej pewność, że używasz właściwego ciężaru do rozgrzewki.I recommend starting with 50% of your one rep(powt.) maximum weight for this specific exercise. For example, if you are able to bench press 200 pounds once, the optimum weight for the "setup set" would be 100 pounds.
Polecam zaczęcie z 50% ciężarem twojego maksymalnego powtórzenia w danym ćwiczeniu. Na przykład, jeśli jesteś w stanie wycisnąć na ławce 200 funtów raz, optymalnym ciężarem "rozgrzewki" będzie 100 funtów.

Dear Reader - don't get confused if you don't understand this the first time. Later on, I'll show you a sample workout that is easy to understand - so keep reading.
Drogi Czytelniku - nie zdezorientuj się jeśli nie zrozumiałeś pierwszej części. Czytaj uważnie.


Immediately after the "setup set" you will perform a "maximum set". You should use a weight that you would "normally" use for 6-8 repetitions of the specific exercise.
Natychmiast po rozgrzewce wykonujesz maksymalny ruch. Powinieneś użyć takiego ciężary, przy którym możesz "normalnie" wykonać 6-8 powtórzeń określonego ćwiczenia.

Without resting, immediately start the "minimum set". The weight for the "minimum set" is the weight for the "maximum set" minus 30%. For example if you are using 100 pounds for the "maximum set" - you should use 70 pounds for the minimum set. During the last rep of the "minimum set" you should perform a "static contraction" - hold the weight at the fully contracted position for 15 seconds.
Bez odpoczynku, natychmiast zacznij "minimum set". Ciężar do "minimum set" odjąć 30%. Dla przykładu jeśli używasz 100 kilo do "maximum set" - powinieneś użyć 70 kilo do minimum set. Podczas ostatniego powtórzenia w minimum set powinieneś dokonać "maksymalnego skurczu" - trzymaj ciężar przy całkowitym skurczu przez 15 sekund.

Training Plan: Part One

Seated Cable Rows (setup set)
Pull Downs (maximum set)
Pull Downs (minimum set)
Barbell Preacher Curls (maximum set)
Barbell Preacher Curls (minimum set)
Plan Treningowy: Część Pierwsza
Przyciąganie linki na siedząco (rozgrzewkowa seria)
Przyciąganie z dołu (maksymalna seria)
Przyciąganie z dołu (minimalna seria)
Barbell Preacher Curls (maximum set)
Barbell Preacher Curls (minimum set)5 minutes pause
5 minut przerwy

Bench Press (setup set)
Pec Deck (aka Butterflies) (maximum set)
Pec Deck (minimum set)
Pulley Pushdowns (maximum set)
Pulley Pushdowns (minimum set)
Wyciskanie na ławce (rozgrzewkowa seria)
Pec Deck (znane jako Motyle) (maksymalna seria)
Pulley Pushdowns (maximum set)
Pulley Pushdowns (minimum set)Now, I'll start with a sample workout. Read it thoroughly and you'll easily understand how it works. Michael, imagine this is your workout. If you can't use these weights today, don't worry. With X-Size you'll gain strength fast, so expect to be able to use these weights very soon.
Teraz będę zaczynał z sample workout. Czytaj uważnie, a łatwo zrozumiesz jak to pracuje. Michał, wyobraź sobie to jak twoją pracę. Jeśli nie możesz używać tych ciężarów dziś, nie przejmuj się. Z X-Size będziesz osiągał siłę szybko, więc spodziewaj się być zdolnym do używania tych ciężarów w niedługim czasie.

Sample Workout
Sample Workout

Seated Cable Rows (setup set)
I start with the first setup set. My one rep max is 340 lbs, so I'll use 170 lbs. Slowly I start pulling the weight. Like slow motion - it looks like I'm not even moving. After 60 seconds, the grip touches my stomach . Now I start to let the weight back down - the whole way to the stack - very slowly. Ninety seconds have passed since the set begun and my back muscles burn like hell - 30 seconds left. The set is over - I am getting a huge pump. No time to lose...I start immediately with the next exercise
Przyciąganie linki na siedząco (średnia seria)
Zaczynam od ustawienia. Moje jedno maksymalne powt. to 340 Ibs, więc użyję 170 Ibs. Powoli zaczynam przyciągać ciężar.
Jak wolny ruch - to wygląda jakbym nierówno ruszał. Po 60 sek. uchwyt dotyka mojego żołądka. Teraz zaczynam pozwalać ciężarowi powrócić na dół - do końca - bardzo powoli.
90 sekund mija od zaczęcia i moje mięśnie grzbietu palą jak diabli - na 30 sekund. Seria jest skończona - jestem ogromnie napompowany. Nie tracąc czasu zaczynam następne ćwiczenie.

Pull Downs (maximum set)
I take my normal training weight of 290 lbs. I start doing the reps. My lats feel like they're spreading apart. Seven reps is all I can manage to do this time. Now I'll drop the weight.
Przyciąganie z dołu (maksymalna seria)
Biorę mój normalny treningowy ciężar - 290 Ibs. Zaczynam robienie powtórzeń. Moje motyle czuję, że są rozszerzane na boki. Siedem powtórzeń to wszystko, co mogę teraz zrobić. Teraz będę zmniejszał obciążenie.

Pull Downs (minimum set)
How much is 290 lbs - 30%? Man - I should have calculated the weights before training. I'll use 205 pounds. Eight reps is all I can do. But wait - there is the static phase - I hope I will survive. I hold the bar against my stomach for 15 seconds before putting the weight back down to the stack.
Przyciąganie z dołu (minimalna seria)
Jak to dużo 290 Ibs - 30% Człowieku - ja powinienem to obliczyć przed treningiem. Użyję 205 funtów. Osiem powtórzeń to wszystko, co powinienem zrobić. Ale zaczekaj - tam jest niezmienna faza - mam nadzieję, że wytrwam. Trzymam gryf naprzeciw żołądka 15 sekund przed opuszczeniem go na dół.

Barbell Preacher Curls (maximum set)
No rest - that's almost killing me. I will use 180 lbs. Wow - my biceps look huge this time. Six reps is all I can handle.
Uginanie na modlitewniku (maksymalna seria)
Brak odpoczynku - to prawie zabicie mnie. Będę używał 180 ibs. Łał - mój biceps wygląda teraz ogromnie. Sześć powtórzeń to wszystko z czym mogę się uporać.

Barbell Preacher Curls (minimum set)
Next time I will really calculate the weights before starting the workout. Let's see - 125 pounds seems to be the right weight. Seven reps - not to bad - but the 15 second contraction - okay - I will give it my best.
Uginanie na modlitewniku (minimalna seria)
Następnym razem będę naprawdę obliczał ciężary przed zaczęciem ćwiczenia. Zobaczmy - 125 funtów wydaje się być właściwym ciężarem. Siedem powtórzeń - nie źle - ale 15 sekund skurczu - okej - będę dzięki temu najlepszy.

5 minutes pause
The first break since starting. Only 10 minutes have passed since starting this workout - but I feel like the workout has lasted hours. My biceps and my lats look unbelievably huge.
5 minut przerwy
Pierwsze odkąd zacząłeś. Tylko 10 minut minęło odkąd zaczęła się sesja- a ja czuję jakby trwała godziny. Moje bicepsy i lats wyglądają niesamowicie wielkie.


Bench Press (setup set)
Now I feel much better. Let's start bench pressing. 360 lbs is my one rep maximum - so I will use 180 lbs. I have to start with the positive phase. So, first I bring the barbell down to my chest and then start pushing up slowly. The 60 seconds seem so long. It works fine. Now the negative phase. I lower the weight in slow motion. Thirty seconds to go - no this isn't nice - 15 seconds left - I don't know if I can hold this another second. Well I'm done - but no time to rest. I have to go over to the next exercise
Wyciskanie na ławce (seria rozgrzewająca)
Teraz czuję się lepiej. Zacznijmy wyciskanie. 360 lbs to moje maksymalne powtórzenie- więc użyję 180 lbs. Zaczynam fazę pozytywną. Więc, najpierw opuszczam gryf do klatki i wtedy powoli wyciskam do góry. 60 sekund wydaje się zbyt długo. To męczy. Teraz negatywna faza. Obniżam ciężar wolnym ruchem. Thirty seconds to go - no this isn't nice - 15 seconds left - nie wiem jak wytrzymam to jeszcze sekundę. Zatem zrobione- ale nie ma czasu na odpoczynek.

Pec Deck (aka Butterflies) (maximum set)
I never believed my pecs could look this big. I will use 210 pounds. Wow - 9 reps - that's quite good. But no time to rest - I drop the weight and start the next set.

Pec Deck (minimum set)
150 pounds should work. My chest burns, but it is a good feeling. 5 reps - more isn't possible. Oh man - I almost forget about the 15 seconds to hold at peak contraction.

Pulley Pushdowns (maximum set)
170 lbs - a good weight. My triceps are already pumped up. Hey - only 6 reps - I'm really happy that I'm at the last set.

Pulley Pushdowns (minimum set)
I will use 120 pounds. Feels really light. But wait - only the 4th rep and my triceps burn like hell. Two more reps and I am finished. 15 seconds to hold the weight - That's all.

Now I am finished. I can't believe what the mirror reflects - is that really me??? I've never discovered a pump like this before.I never looked like this - and it only took me slightly over 20 minutes. It's time for a high carbohydrate drink. It feels like my muscles have already started growing.

Epilogue

This is your first workout. Once you complete this workout, you will have two days of rest. You'll receive the next part of the training plan tomorrow, so be assured that you can start as soon as tomorrow!

This training plan is a part of the new X-Size System. I advise you to not execute this training plan for any longer than 3 weeks at a time, because your routine needs to be cycled. With X-Size you will get the full system. You don't need to calculate anything - it's all done for you. You simply print out the actual training plan and X-Size gives you the exact weights which should be used, along with some other guidelines. But that is not all that X-Size can do for you Michael.X-Size uses built-in A.I. (artificial intelligence). That means it makes the right decisions for you. You'll have the security of avoiding mistakes before they happen.

Not all the workouts in the X-Size program are this hard. Most of the time, you'll have to train much less. The first cycle is an "activation cycle" - it prepares your body for muscle gain. So if you want to get a complete one year system, I urge you to order X-Size. ORDER HERE

Sincerely,

Oliver WolterCZĘŚĆ DRUGADear Michael,

Today I want to start with an actual quote about this training plan to help you Michael to get motivated. It's taken from a German Discussion Board with the permission of the author.

Hey friends!
Dieses programm ist echt der hammer! Hätte nie geglaubt dass so was möglich ist!
Ich trainiere jetzt seit 3 wochen x-s und hab tierische fortschritte gemacht :D
Ich wiege bereits 4.5kilos mehr als zu beginn (körperfettanteil konstant!!).An Armen und Beinen hab ich auch mächtig zugelegt (4cm bzw. 5cm)
Vorher (XXXX) glaubte ich immer ich sei genetisch eher benachteiligt,aber jetzt überhaupt nicht mehr...

Hannes Burk; Zürich, Switzerland

Let me try to translate it for you. It's not exact, because it's somewhat informal.

Hey friends!
This program is the real hammer! I never thought something like this was possible. I've used this program (X-Size) for the last 3 weeks and made extreme gains. My weight increased 4.5 kg (9.9 lbs) since I started (while maintaining a constant bodyfat level). I made tremendous gains at my arms and legs, 4cm (1.6 inches) and 5cm (1.9 inches). Before (while using another training system), I thought I just had bad genetics, but I don't believe that any more...

Hannes belongs to a group of people with better than average gains. Note: Not everybody acheives these kinds of gains with this program because there are different phases in your body development. I took this particular program out of the new X-Size System because it is a more "all-around" program than the others. One secret of gaining muscle is ensuring that the training "dose" is right for each individual. Only a world class personal trainer or the full X-Size system can determine which dose your body needs for maximum gains.

But you'll get more than 5 pounds - Guaranteed - with this training plan. I don't want to make unrealistic claims. One particular person, using the full X-Size System, started at 176 lbs and after 6 weeks weighed 218.5 lbs! But not everyone will be able to experience such fast gains.

I want to stop giving you examples. All I want to say is this: Start using this program and you will feel the difference within the first workout!

So - let's get started with your second training plan...

Explanation: Part Two of the Training Plan

Part Two of the training plan is similar to the first training plan you got yesterday. You should take two days off after the first workout, because your body needs the time to grow. If you exercise too often, you will destroy all of your gains. Your body grows after the workout, not during the workout.

The construction of the second plan is the same as the first plan. Each workout begins with a "setup set" - immediately followed by a maximum set and a minimum set. There is no pause between the sets, except the allowed five minute pause in the middle of the workout. Sometimes it is not possible to go over to the next exercise this fast, for instance, if there is someone using the next machine. But try to start the next set as soon as possible.

This time, the workout will feel easier, because the upper body isn't involved so much...

Training Plan: Part Two

Leg Press (setup set)
Leg Extensions (maximum set)
Leg Extensions (minimum set)
Leg Curls (maximum set)
Leg Curls (minimum set)

5 minutes pause

Overhead Dumbbell Press (setup set)
Side Lateral Raises (maximum set)
Side Lateral Raises (minimum set)
Bent-over Lateral Raises (maximum set)
Bent-over Lateral Raises (minimum set)

Now - I'll describe a sample workout. Read it over thoroughly - imagine this your workout. If you can't use these weights today, don't worry. With X-Size you'll gain strength fast, so expect to be able to use these weights very soon.

Sample Workout

Leg Press (setup set)
I'll start with the "setup set". My one rep max is 810 lbs, so I will use 410 lbs. Slowly I start pressing the weight up from the stack. After 60 seconds the positive part ends. Now I let the weight back down - the whole way to the stack. After 90 seconds, my thighs feel like they're going to explode. Thirty seconds left - I will do it. No time to lose - I head immediately to the next exercise

Leg Extensions (maximum set)
I take my normal training weight of 270 lbs. I start doing the reps. Five reps is all I can do this time. Now I drop the weight.

Leg Extensions (minimum set)
This time I figured out the weight before training - I subtracted 30%. I will use 205 pounds. 8 reps is all I can do. But wait - there is the static phase - holding the weight at peak contraction - I hope I will survive these 15 seconds - my quads seem to explode.

Leg Curls (maximum set)
No rest - that's almost killing me. I'll use 220 lbs. 4 reps are all I can manage.

Leg Curls (minimum set)
For this set, I'll use 155lbs. 7 reps - not to bad - but I still have to do the 15 seconds - okay - I will give my best.

5 minutes pause
I love this pause. Wow - my quads look really huge.

Overhead Dumbbell Press (setup set)
105 lbs per arm is my one rep maximum - so I will use 50 lbs. Slowly I start pressing the dumbbells up. Sixty seconds seem too long. It works fine. Now the negative phase. I cannot do this - 120 seconds is too much. I did my best - 100 seconds. Not too bad.

Side Lateral Raises (maximum set)
I will use 40 pounds per arm. 6 reps - that's all. But no time to rest - I immediately start the minimum set.

Side Lateral Raises (minimum set)
28 pounds is the right weight. My shoulders are burning. 5 reps - I can't do any more. Oh man - I don't like holding these weights up for 15 seconds.

Bent-over Lateral Raises (maximum set)
60 lbs - a good weight. 7 reps is all I can handle - one more set and I'm finished...

Bent-over Lateral Raises (minimum set)
I will use 42 pounds. Feels really light. 7 reps - I gave it my best. 15 seconds to hold the weight - That's all...

It's just like the first workout. But this time my quads look outrageuous and my shoulders look like bowling balls.
25 minutes - that's all?! But I'm happy to get my carb drink...

Epilogue

This was Part Two of your workout schedule. Your next workout will be in three days. Next time, you will start over again with the first training plan. In three days, you will get the next Email containing a few tips for your third training day.

This workout probably looks hard to you, Michael. With the full version of X-Size, you'll see that most of the workouts are actually easier. But the built in A.I. needs your feedback, to learn what your needs are. Using a prewritten training plan like this, is all I (or anyone else) can do for you. Remember Michael - with X-Size you will get better gains a lot easier.

If you want the best - I suggest you order X-Size now. Do this by clicking here

Sincerely,

Oliver WolterCZĘŚĆ TRZECIADear Michael,

Welcome to Part Three of the X-Size Program. Today I want to share some secrets with you to help optimize your workouts. I advise you, Michael, to start over again with Part One of the training plan.

Training Plan

Seated Cable Rows (setup set)
Pull Downs (maximum set)
Pull Downs (minimum set)
Barbell Preacher Curls (maximum set)
Barbell Preacher Curls (minimum set)

5 minutes pause

Bench Press (setup set)
Pec Deck (aka Butterflies) (maximum set)
Pec Deck (minimum set)
Pulley Pushdowns (maximum set)
Pulley Pushdowns (minimum set)

This time, you should increase your weights by 5 pounds on all exercises. This slightly increases the intensity of the workout. Again - you'll discover the strong "pump" like in the first workout. It might be even more pronounced than in the first workout. If you only get a minor pump, or no pump at all, I advise you to order X-Size now. This would be the ideal solution for you, because you might be in need of a uniquely designed strength cycle. You might be able to increase your bench press by 50lbs in the next 4 weeks. But unless the workout is tailored specifically to your body, you could experience a phase of stagnation.

Now I'll go over a few pointers for your workout today...

1. Write down all your weights and reps for every exercise. With X-Size, you don't need to worry about recording anything. You can conveniently print out your plan, complete with all weights and workout tips.

2. Calculate the weights for the minimum set before starting the workout

I wish you a successful third workout with this plan. Take 3 days off this time. In three days, I will email you Part Four of the training course.

Sincerely,

Oliver Wolter

P.S. Michael with X-Size would your workout be more effective, because the training plan would precisely target your body's needs. With X-Size you've got the security of knowing you're doing the right thing...now. So think about ordering X-Size now.

P.P.S With the new X-Size system your gains will be even faster than with this training plan. Michael your training plans will be a lot easier too. So it is the right decision for you Michael, because everybody can benefit from this system.CZĘŚĆ CZWARTADear Michael,

Welcome to your Part Four of the training program. Today your workout will be the same as the workout in Part Two.

Training Plan

Leg Press (setup set)
Leg Extensions (maximum set)
Leg Extensions (minimum set)
Leg Curls (maximum set)
Leg Curls (minimum set)

5 minutes pause

Overhead Dumbbell Press (setup set)
Side Lateral Raises (maximum set)
Side Lateral Raises (minimum set)
Bent-over Lateral Raises (maximum set)
Bent-over Lateral Raises (minimum set)

Just as in the third workout, you should increase your weights by 5 pounds on any exercise. This will slightly increase the intensity of the workout. Again - you'll discover the strong "pump" like in the second workout. You might even feel more pumped.

After this workout, you should take 4 days off before starting again with workout number one. Your body needs more rest than before, because the last 4 workouts were very intense. Your muscles grow during the rest days, not during the workout days. So you're only giving your muscles the time they need to grow.

In 5 days, you should be ready to start again with workout number one.

Below is your workout schedule for the next 8 days:

4 days rest
workout number one
1 day rest
workout number two

You'll get the next Email in 8 days. Next time, the workout plan gets a little bit different, to shock your muscles again and force them to acheive maximum growth.


Sincerely,

Oliver Wolter

CZĘŚĆ PIĄTADear Michael,

Today I want to give you, Michael, a little more motivation to start the X-Size program.

I want to introduce you a real life success story of an X-Size user. His name is Lorenzo. Lorenzo has gained muscle mass while losing a tremendous amount of bodyfat. I'm talking about real life, because Lorenzo is not one of those success stories where the people are gifted with great genetics or are taking steroids.

You've probably heard that it's not possible to build muscle mass while losing bodyfat. That is not the truth. Most of my students are able to gain a good amount of muscle mass while losing bodyfat. The secret is: Your body has special training needs while dropping bodyfat levels. Some people don't have a clue about training. They'll tell you such things because they themselves have never been able to do this.

X-Size determines your needs by analyzing your input. It helps you avoid mistakes before they happen.

But I'll stop here. Check out Lorenzo's site to see what is possible for "normal" guys like you without taking drugs:

http://www.balance-of-force.de/training/xsize/bodybuilding.htm


Sincerely,

Oliver WolterCZĘŚĆ SZÓSTAMichael,

Welcome to Part Five of the X-Size Program. Tomorrow is your next workout. This time you'll repeat Part One of the training program. But then we'll do something different. Michael, your next workout will be in two days and you'll repeat the same workout you use tomorrow. That means, the same workout will be used on two consecutive days.

You're probably thinking, "that's not enough rest". You are totally right, Michael - that's not enough rest for your muscles. But this time you'll use a little known secret - Neuromuscular Coordination. Your muscles might be sore after the first workout tomorrow and again in two days; but your neuromuscular coordination is on its highest level within 24 hours. So you'll be able to use more weight during the second workout - forcing your muscles to grow even more than before.

This is a very special technique you can only use once in a while, because your muscles need time to recover. In the next 2 days you'll stimulate your upper body with high intensity workouts, giving your muscles no choice but to grow.

Here is the Training Plan for the next two days.

Training Plan

Seated Cable Rows (setup set)
Pull Downs (maximum set)
Pull Downs (minimum set)
Barbell Preacher Curls (maximum set)
Barbell Preacher Curls (minimum set)

5 minutes pause

Bench Press (setup set)
Pec Deck (aka Butterflies) (maximum set)
Pec Deck (minimum set)
Pulley Pushdowns (maximum set)
Pulley Pushdowns (minimum set)

After the second workout you'll have 4 days rest, to give your muscles the time to grow. You'll get the next Email in 6 days. Next time the you'll get the workout plan for the lower body with some more tips.

Sincerely,

Oliver Wolter

CZĘŚĆ SIÓDMADear Michael,

Welcome Part Six of the X-Size Program. Tomorrow will be your next workout day. This time, you'll repeat Part Two of the training plan. Just as in Part Five, you'll workout using the same training plan for two consecutive days.

This is a very special technique you can only use once in a while, because your muscles need the time to recover. But in the next 2 days you'll stimulate your lower body and shoulders with such high intensity workouts, that your muscles will have no choice but to grow!.

Here is your Training Plan for the next two days.

Training Plan

Leg Press (setup set)
Leg Extensions (maximum set)
Leg Extensions (minimum set)
Leg Curls (maximum set)
Leg Curls (minimum set)

5 minutes pause

Overhead Dumbbell Press (setup set)
Side Lateral Raises (maximum set)
Side Lateral Raises (minimum set)
Bent-over Lateral Raises (maximum set)
Bent-over Lateral Raises (minimum set)

After two days of performing these consecutive workouts, you should take 7 days off. In five days, I will email you a summary of the full workout schedule, consisting of the workouts performed in the last three weeks, along with some advice about what you should do after finishing this workout schedule. This will be really important for you, because the workouts can't continue at this pace. Otherwise, your muscle gains will stop after a few workouts.

Sincerely,

Oliver Wolter

CZĘŚĆ ÓSMA- ostatniaDear Michael,

You have completed the X-Size training course. I'm pretty sure you have gained a tremendous amount of muscle mass.

I hope the workouts were fun for you and we had a good time together.

In the future, I'd like to send you a monthly newsletter. I will give you additional tips to help you to build up muscle mass and strength while losing some fat. If you have any questions, please reply to this Email. I can't answer all Email personally, but I will answer some frequently asked questions in the upcoming newsletters. If you don't want to get the monthly newsletter, please unsubscribe by clicking on the remove link below.


Best regards,

Oliver Wolter


Wiem, że jestem numerem jeden.
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10960 Napisanych postów 50309 Wiek 28 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 57816
ta super masa ...:D
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 10472 Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 80831
fajnie ale nie chce mi się tego czytac ,jeszcze po angielsku

jagnik

"Bjj-Warszawa"
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 2836 Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 25754
jagnik masz tam tlumaczenie tez po polsku, ale i tak mi sie nie chce tego czytac :PPP

deadmike

Przyszły Mr O

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 21 Napisanych postów 7735 Wiek 40 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 41798
jasne 5-10 funtow w 3 tygodnie...a lyzka na to niemozliwe

'Zeby nauczyc sie latac,najpierw musisz nauczyc sie chodzic!!!'
Cierpliwosci

CZERWONY HANDLARZ


Bene mori praestat, quam turpiter vivere

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10960 Napisanych postów 50309 Wiek 28 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 57816
Po przejzeniu - zwykly HIT z elementami superslow(R).
Program niewatpliwie dziala ale magii nie ma - przytosty musza byc realne.

bst
Happy HIT follower
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 6 Napisanych postów 601 Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 7504
moglby ktos to upozadkowac i ladnie rozpisac w exelu ? :)
bo temat interesujacy

Pomyśl zanim wydrukujesz..

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10960 Napisanych postów 50309 Wiek 28 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 57816
))

Pozdrawiam
Trening i wiara zrobia ze mnie cara
Old statistics LPA^3498**LWA^545
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10960 Napisanych postów 50309 Wiek 28 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 57816
no własnie temat interesujący - trza to jakos uporządkowac !!!
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10960 Napisanych postów 50309 Wiek 28 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 57816
i gdyby ktos mogl przetlumaczyc pozostale czesci...

Pozdrawiam
Freestyler
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10960 Napisanych postów 50309 Wiek 28 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 57816
tu uporzadkowalem czesc pierwsza(po polsku)
Witamy w pierwszej części programu treningowego X-Size. Ten kurs był oryginalnie realizowany w Niemczech. Każdego tygodnia jest w przybliżeniu 2000 nowych niemieckich uczestników tego kursu. Do dowodzi niezwykłych efektów ponieważ ma dobrą reputację, a liczba uczestników kontynuuje rozwój.
To jest cykl na rozwój masy, a ty możesz także odnieść korzyść jeśli obecnie próbujesz stracić tkankę tłuszczową. Twój metabolizm będzie spalał ogromne ilości kalorii. To jest cała rola systemu X-Size. Zobaczysz- twoja pierwsza sesja będzie krótka i intensywna. To jest taki, niepowtarzalny, wysoko intensywny cykl, którego nie możesz stosować okrągły rok. Wystarczą tylko 3 tygodnie, a ty będziesz mógł zyskać ogromne przyrosty mięśni.
Będziesz miał gwarantowany wzrost 5-10 funtów czystych mięśni w obrębie następnych 3 tygodni.
Ten kurs treningowy bazuje na najbardziej współczesnej naukowej wiedzy dotyczącej typów transmisji włókien. To nie tylko "podstawowa wiedza". Będziesz odnosił korzyści z najbardziej nowoczesnych sekretów wysokiej techniki, w ten sposób będziesz dostarczać sobie wzrostu ogromnej ilości mięśni. Bądź gotów do odkrycia "dziwacznego napompowania" w czasie twojej pierwszej sesji. Szybko zobaczysz rezultaty!
Jeśli już stosujesz inny system treningowy, radzę ci wziąć dwa dni wolnego przed zaczęciem nowego planu zajęć.
A więc- zaczynamy...
Objaśnienie: Część pierwsza planu treningu X-Size
Każdy trening rozpoczynamy rozgrzewką. Użycie jej przygotuje mięśnie do maksymalnego wzroztu.
Ostatnie 2 minuty rozgrzewki. Ruch podczas tej rozgrzewki jest prawie niezmienny - ty jesteś ledwo ruchomy. Część pozytywna powtórzenia trwa 60 sekund. Raz osiągnij szczyt maksymalnego skurczu, negatywna część zaczyna się 60 sekund.
Musisz zawsze rozpoczynać z pozytywną częścią ruchu. (Przy wyciskaniach sztangi - pozytywna część zawsze jest wypychaniem części ruchu. Przy ciągnących ruchach jak przyciągnięcia z dołu - pozytywna część jest zawsze przyciągnięciem części ruchu). Miej pewność, że używasz właściwego ciężaru do rozgrzewki.
Polecam zaczęcie z 50% ciężarem twojego maksymalnego powtórzenia w danym ćwiczeniu. Na przykład, jeśli jesteś w stanie wycisnąć na ławce 200 funtów raz, optymalnym ciężarem "rozgrzewki" będzie 100 funtów.
Drogi Czytelniku - nie zdezorientuj się jeśli nie zrozumiałeś pierwszej części. Czytaj uważnie.
Natychmiast po rozgrzewce wykonujesz maksymalny ruch. Powinieneś użyć takiego ciężary, przy którym możesz "normalnie" wykonać 6-8 powtórzeń określonego ćwiczenia.
Bez odpoczynku, natychmiast zacznij "minimum set". Ciężar do "minimum set" odjąć 30%. Dla przykładu jeśli używasz 100 kilo do "maximum set" - powinieneś użyć 70 kilo do minimum set. Podczas ostatniego powtórzenia w minimum set powinieneś dokonać "maksymalnego skurczu" - trzymaj ciężar przy całkowitym skurczu przez 15 sekund.
Plan Treningowy: Część Pierwsza
Przyciąganie linki na siedząco (rozgrzewkowa seria)
Przyciąganie z dołu (maksymalna seria)
Przyciąganie z dołu (minimalna seria)
Barbell Preacher Curls (maximum set)
Barbell Preacher Curls (minimum set)
5 minut przerwy
Wyciskanie na ławce (rozgrzewkowa seria)
Pec Deck (znane jako Motyle) (maksymalna seria)
Pulley Pushdowns (maximum set)
Pulley Pushdowns (minimum set)
Teraz będę zaczynał z sample workout. Czytaj uważnie, a łatwo zrozumiesz jak to pracuje. Michał, wyobraź sobie to jak twoją pracę. Jeśli nie możesz używać tych ciężarów dziś, nie przejmuj się. Z X-Size będziesz osiągał siłę szybko, więc spodziewaj się być zdolnym do używania tych ciężarów w niedługim czasie.
Przyciąganie linki na siedząco (średnia seria)
Zaczynam od ustawienia. Moje jedno maksymalne powt. to 340 Ibs, więc użyję 170 Ibs. Powoli zaczynam przyciągać ciężar.
Jak wolny ruch - to wygląda jakbym nierówno ruszał. Po 60 sek. uchwyt dotyka mojego żołądka. Teraz zaczynam pozwalać ciężarowi powrócić na dół - do końca - bardzo powoli.
90 sekund mija od zaczęcia i moje mięśnie grzbietu palą jak diabli - na 30 sekund. Seria jest skończona - jestem ogromnie napompowany. Nie tracąc czasu zaczynam następne ćwiczenie.
Przyciąganie z dołu (maksymalna seria)
Biorę mój normalny treningowy ciężar - 290 Ibs. Zaczynam robienie powtórzeń. Moje motyle czuję, że są rozszerzane na boki. Siedem powtórzeń to wszystko, co mogę teraz zrobić. Teraz będę zmniejszał obciążenie.
Przyciąganie z dołu (minimalna seria)
Jak to dużo 290 Ibs - 30% Człowieku - ja powinienem to obliczyć przed treningiem. Użyję 205 funtów. Osiem powtórzeń to wszystko, co powinienem zrobić. Ale zaczekaj - tam jest niezmienna faza - mam nadzieję, że wytrwam. Trzymam gryf naprzeciw żołądka 15 sekund przed opuszczeniem go na dół.
Uginanie na modlitewniku (maksymalna seria)
Brak odpoczynku - to prawie zabicie mnie. Będę używał 180 ibs. Łał - mój biceps wygląda teraz ogromnie. Sześć powtórzeń to wszystko z czym mogę się uporać.
Uginanie na modlitewniku (minimalna seria)
Następnym razem będę naprawdę obliczał ciężary przed zaczęciem ćwiczenia. Zobaczmy - 125 funtów wydaje się być właściwym ciężarem. Siedem powtórzeń - nie źle - ale 15 sekund skurczu - okej - będę dzięki temu najlepszy.
5 minut przerwy
Pierwsze odkąd zacząłeś. Tylko 10 minut minęło odkąd zaczęła się sesja- a ja czuję jakby trwała godziny. Moje bicepsy i lats wyglądają niesamowicie wielkie.
Wyciskanie na ławce (seria rozgrzewająca)
Teraz czuję się lepiej. Zacznijmy wyciskanie. 360 lbs to moje maksymalne powtórzenie- więc użyję 180 lbs. Zaczynam fazę pozytywną. Więc, najpierw opuszczam gryf do klatki i wtedy powoli wyciskam do góry. 60 sekund wydaje się zbyt długo. To męczy. Teraz negatywna faza. Obniżam ciężar wolnym ruchem. Thirty seconds to go - no this isn't nice - 15 seconds left - nie wiem jak wytrzymam to jeszcze sekundę. Zatem zrobione- ale nie ma czasu na odpoczynek.


Pozdrawiam
Freestyler
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Zrzucić troche kg czy nie?

Następny temat

REWELACJA "TRENING EKSCENTRYCZNY"!!

nutloveb