SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

promowanie zdrowia

temat działu:

Targowisko

słowa kluczowe: ,

Ilość wyświetleń tematu: 1385

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10873 Napisanych postów 49717 Wiek 27 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 57816
OPINIE EKSPERTÓW

OPINIA INSTYTUTU ŻYWNO¦CI I ŻYWIENIA W SPRAWIE DIETY "OPTYMALNEJ"

Od co najmniej 30 lat lansowany jest w Polsce i w niektórych innych

krajach sposób żywienia charakteryzuj±cy się drastycznym ograniczeniem

spożycia węglowodanów przy spożyciu białek i tłuszczów w dowolnych

ilo¶ciach. Dieta taka polecana była pocz±tkowo w leczeniu otyło¶ci. W

miarę upływu czasu zakres wskazań uległ rozszerzeniu, a obecnie

przynajmniej w Polsce polecana jest ona jako jedyny zdrowy model

żywienia, wysoce przydatny w leczeniu licznych chorób o bardzo

zróżnicowanej etiologii. Dieta ta, zwana "optymaln±" upowszechniana jest

poprzez ksi±żki popularne, artykuły prasowe i reklamę. Zupełnie

wyj±tkowo natomiast była przedmiotem ocen naukowych.

W polskiej literaturze medycznej opublikowano na temat tej diety pracę

kliniczn± autorstwa M. Białkowskiej i wsp. pt.: "Comparative studies on

low-carbohydrate diet and 1000 kcal diet in the treatment of obesity"

(1). W pracy tej porównano skuteczno¶ć leczenia otyło¶ci diet±

niskowęglowodanow± 118 otyłych pacjentek z efektami leczenia 120

pacjentek diet± zbilansowan± (limitowana zawarto¶ć białek, tłuszczów i

węglowodanów) dostarczaj±c± w założeniach 1000 kcal dziennie. W

rzeczywisto¶ci spożycie energii ocenione na podstawie dziennych raportów

spożycia między 8 i 17 dniem leczenia wynosiło na diecie zbilansowanej

przeciętnie 1066 kcal, a na diecie niskowęglowodanowej 1237 kcal (tabl.

1). W efekcie redukcja masy ciała na obydwu dietach była jednakowa, a

zachowanie się cholesterolemii, glikemii, insulinemii i ketonurii

podobne. Podobieństwo zachowania się wskaĄników metabolicznych należy

tłumaczyć faktem, że redukcja spożycia energii na obydwu dietach była

podobna i podobny był też ubytek masy ciała. Również Yudkin wykazał, że

dieta niskowęglowodanowa stosowana przez kilkana¶cie dni jest w

rzeczywisto¶ci niskokaloryczna (2).

Należy podkre¶lić, że zapotrzebowanie energetyczne zdrowego mężczyzny w

wieku 20-60 lat wg norm żywienia szacowane jest na 2200-3600 kcal, w

zależno¶ci od wieku i aktywno¶ci fizycznej, a kobiety na 1700-2900 kcal.

Jest prawdopodobne, że przy drastycznym ograniczeniu produktów

węglowodanowych pacjent nie jest w stanie spożywać większych ilo¶ci

tłuszczów i produktów białkowych, jest to bowiem głęboko sprzeczne ze

zwyczajami żywieniowymi.

Mankamentem przytoczonej pracy był brak badania spożycia kalorii i

składników odżywczych po dłuższym stosowaniu diety, to jest po 6

miesi±cach. Taka informacja byłaby ważna dla oceny, jak długo pacjent

któremu nie zleca się ograniczania spożycia kalorii przestrzega w

rzeczywisto¶ci diety ubogo-energetycznej. "Dieta optymalna" polecana

jest przez jej autorów na całe życie, jako jedyny prawidłowy sposób

żywienia. Jest rzecz± nieprawdopodobn±, ażeby człowiek w normalnych

warunkach życia mógł przez długi okres czasu zaspokoić się

kaloryczno¶ci± dziennej racji pokarmowej około 1200 kcal, tj.

pokrywaj±c± zaledwie podstawow± przemianę materii.

Należy także zwrócić uwagę na znamienny fakt, że w naszych badaniach

¶rednie spożycie tłuszczu na diecie ubogowęglowodanowej wynosiło tylko

72,5 g dziennie. Jest to ilo¶ć nie większa niż spożycie na

pełnokalorycznej diecie zwyczajowej. Tak więc dieta ubogowęglowodanowa w

realizacji nie była żywieniem bogatotłuszczowym. To dodatkowo tłumaczy

brak hipelipemicznego efektu "diety optymalnej". Obserwacja ta dotyczy

jednak tylko pierwszych 2 tygodni stosowania diety.

Wychodz±c z założenia, że w długim okresie czasu pacjent na "diecie

optymalnej" nie będzie mógł zaspokoić się ilo¶ci± energii rzędu 1200

kcal należy przypuszczać, że stopniowo będzie on zwiększał spożycie,

utrzymuj±c przewagę tłuszczów i białek, przy zwiększaj±cej się

prawdopodobnie ilo¶ci także i węglowodanów. W ten sposób przejdzie na

miażdżycorodny sposób żywienia. Jednakże to przypuszczenie nie było

przedmiotem badań w ramach omawianej pracy.

Pod koniec lat siedemdziesi±tych dieta niskowęglowodanowa spotkała się z

zainteresowaniem niektórych profesorów medycyny w Polsce. Wykonana

została wówczas praca, której koszty zostały pokryte przez Ministerstwo

Zdrowia i Opieki Społecznej. Instytut Żywno¶ci i Żywienia nie występował

wówczas o finansowanie tej pracy, został jednak zobowi±zany do formalnej

koordynacji badań przez Ministerstwo. Badania zostały przeprowadzone w

Akademii Medycznej w Łodzi. Planowano obj±ć nimi 200 pacjentów. Z powodu

obiektywnych trudno¶ci dietę o obniżonej zawarto¶ci węglowodanów udało

się zastosować tylko u 13. Obniżenie spożycia węglowodanów było znacz±ce

(około 50%). Obniżyło się jednak także spożycie kalorii, nie zwiększyło

się natomiast spożycie tłuszczów i białek. Wyników nie opracowano

statystycznie z powodu zbyt małej liczby zbadanych osób.

Autorzy wyci±gnęli następuj±ce wnioski:

"Dieta niskowęglowodanowa, choć pozornie odbiega od ogólnie przyjętego

sposobu żywienia, pokrywa w znacznym stopniu zapotrzebowanie organizmu

na składniki odżywcze, mimo spontanicznego niskiego spożycia energii,

sprzyjaj±cego utracie ciężaru ciała;

Wykonane badania laboratoryjne nie pozwalaj± stwierdzić, że stosowanie

diety, a przede wszystkim dieta niskowęglowodanowa, wywieraj±

niekorzystny wpływ na ustrój człowieka ... Nie zaobserwowano jednak

również i zmian korzystnych dla ustroju.... Może to być zwi±zane ze

zbyt mał± liczebno¶ci± poszczególnych grup i z za mał± liczb±

obserwacji u poszczególnych badanych".

Instytut Żywno¶ci i Żywienia nie posiada informacji o ogłoszeniu tej

pracy drukiem.

W USA dieta o identycznych założeniach jest propagowana przez dr

Atkinsa, który przed laty wydał ksi±żkę pt.: "Doctor Atkin`s Diet

Revolution", a w ostatnich latach "Doctor Atkin`s New Diet Revolution".

Krytyka pogl±dów doktora Atkinsa ukazała się ostatnio w artykule Marvina

Mosera pt.: "High fat, low fat - which is it?" (3). Autor artykułu

ocenia krytycznie stosowanie diety niskowęglowodanowej, wskazuj±c na

brak publikacji naukowych potwierdzaj±cych jej zasadno¶ć. W artykule tym

podano, że dr Atkins przyznał, iż nigdy nie przeprowadził

długoterminowych badań nad skutkami zalecanej przez siebie diety.

Należy podkre¶lić, że także w Polsce zwolennicy diety

niskowęglowodanowej nie opublikowali długoterminowej oceny klinicznej

skutków zalecanego przez siebie sposobu żywienia. W ksi±żce

J.Kwa¶niewskiego i M.Chylińskiego pt.: "Dieta optymalna" (4) podane jest

następuj±ce uzasadnienie teoretyczne celowo¶ci takiego sposobu żywienia.

"Marsz na azymut.

Pytanie: - Twierdzi pan, że wiedza jest Ąródłem życia doskonałego,

jednak staje się ona udziałem tylko tych, którzy maj± zdrow± czynno¶ć

mózgu. Nikt, kto nie żywi się w sposób optymalny, nie posi±dzie wiedzy,

zatem jego życie jest chaotyczne, przypadkowe i bezsensowne. Nikt nie

potrafi zatrzymać błędnego koła, które toczy się od paru tysięcy lat?

OdpowiedĄ: - Rodzajowi ludzkiemu potrzebna jest wiedza, prawda i

m±dro¶ć. Większo¶ć ludzi, nawet tych najbardziej ¶wiatłych, nie domy¶la

się, iż istnieje wzorzec żywienia, przy którym czynno¶ć mózgu jest

prawidłowa, to znaczy człowiek przestaje mieć wiarę i pogl±dy, tylko

kieruje się wiedz±. Nie używa słów "my¶lę", "s±dzę", "uważam", "wydaje

mi się", tylko mówi po prostu: "wiem". Tak zwany grzech pierworodny

zabrał rozum wszystkim ludziom, wyj±tków prawie nie było. Ludzkie życie

uległo skróceniu, nast±piły patologiczne zmiany w budowie ciała,

pojawiły się zaburzenia czynno¶ci mózgu, a ludzie nie potrafi± odróżnić

dobra od zła. Żeby to odróżnić trzeba wiedzieć, że istnieje wzorzec

żywienia, który daje zdrow± czynno¶ć mózgu i trzeba ten wzorzec

zastosować.

Pytanie: - Zatem patologiczne zmiany, o których pan mówi s± odwracalne,

ludzi można jeszcze zamienić w gatunek rozumny?

OdpowiedĄ: - Tak, ponieważ grzech pierworodny nie spowodował zbyt dużych

zmian w ludzkich genach. Nadal plany budowy człowieka zakodowane w

genach niewiele się różni± od planów genetycznych naszych pierwszych

rodziców. Grzech pierworodny polegał na zaprzestaniu przestrzegania

zasad odżywiania (podanych człowiekowi przez bogów), na czele z tym

nieszczęsnym jabłkiem - symbolem najbardziej szkodliwej dla człowieka

żywno¶ci, dobranym precyzyjnie, na podstawie wiedzy ¶cisłej, dla ludzi

współczesnych niedostępnej. A przecież odżywianie możemy zmienić w ci±gu

jednego dnia. Rozwój nauk podstawowych obecnie umożliwia odtworzenie

modelu żywienia ustalonego przez bogów dla ludzi, umożliwia

natychmiastowe wył±czenie ze spożycia produktów zabronionych przez

bogów. Opracowane przeze mnie żywienie optymalne jest sposobem

odżywiania przeznaczonym przez bogów dla ludzi".

Przytoczona argumentacja jest całkowicie nieprzekonywuj±ca.

Na szczególne podkre¶lenie zasługuje, że grupy ekspertów powoływane co

jaki¶ czas przez różne krajowe i międzynarodowe organizacje s± zgodne co

do tego, że prawidłowe żywienie powinno być zbilansowane pod względem

zawarto¶ci białek, tłuszczów i węglowodanów (5,6). Białka powinny

dostarczać 10-20% energii, tłuszcze ogółem w granicach 15-35%, a

węglowodany 50-60%. W niektórych opracowaniach dopuszcza się nawet

większ± ilo¶ć węglowodanów. Istnieje także powszechna zgodno¶ć opinii,

że nasycone kwasy tłuszczowe nie powinny dostarczać więcej niż 10%

energii, a spożycie cholesterolu nie powinno być większe niż 300

mg/dziennie. Te opinie poparte s± trudn± do policzenia liczb± prac

epidemiologicznych, do¶wiadczalnych i klinicznych, wskazuj±cych, że duże

spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych, a małe produktów

węglowodanowych jest przyczyn± pandemii chorób powodowanych miażdżyc± w

krajach zachodnich. Warunkiem opanowania tej pandemii jest ograniczanie

spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych (głównie tłuszcze zwierzęce) i

cholesterolu, oraz duże spożycie produktów dostarczaj±cych witamin

antyoksydacyjnych, flawonoidów i błonnika (warzywa, owoce, produkty

zbożowe). Warto podkre¶lić, że w Polsce w latach 1989-2000, gdy

zmniejszyło się spożycie tłuszczów zwierzęcych, tłustego mleka i

wołowiny, a zwiększyło tłuszczów ro¶linnych, owoców i drobiu, nast±pił

ponad 30% spadek umieralno¶ci na choroby układu kr±żenia (7).

Ocena jadłospisów proponowanych w ksi±żce "Dieta optymalna",

przedstawiona przez dr L. Ostrowsk± i J. Karczewskiego na IV ZjeĄdzie

Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyło¶ci i Przemiany Materii w Krakowie

w dniach 8-10 listopada 2002r. wykazała, że "Dzienne racje pokarmowe

zawierały wielokrotnie przekroczone normy na cholesterol pokarmowy.

Stwierdzono bardzo nisk± zawarto¶ć błonnika pokarmowego... Stwierdzono

bardzo wysok± zawarto¶ć retinolu ... i bardzo nisk± zawarto¶ć witaminy

C. Poza tym dzienne racje pokarmowe zawierały duże ilo¶ci sodu ...,

fosforu ... i przekroczon± normę na żelazo. Obserwowano znaczne

niedobory potasu ..., wapnia ..., magnezu ... i miedzi. ...

Stosowanie diety tłuszczowej w dłuższym okresie może powodować

zakwaszenie ustroju (bardzo duża podaż produktów mięsnych), zaburzać

endogenn± produkcję cholesterolu (ze względu na bardzo duż± podaż

cholesterolu egzogennego). Jest to dieta ubogobłonnikowa, co może

sprzyjać zaparciom. Nadmiar dostarczanego retinolu i żelaza może

kumulować się w komórce w±trobowej i j± uszkadzać. Dieta wymaga

suplementacji witaminy C, potasu, wapnia, magnezu i miedzi. Aby polecić

ten model żywienia w leczeniu otyło¶ci niezbędne byłyby badania

populacji otyłych stosuj±cych dietę tłuszczow±" (8).

W podsumowaniu Instytut ocenia, że "dieta optymalna" jest

niskokaloryczn± diet± o nieprawidłowym stosunku składników odżywczych,

cech**±c± się niedoborami niektórych ważnych składników. Jest skuteczna

w terapii odchudzaj±cej podobnie jak inne diety niskokaloryczne.

Polecana jako prawidłowy sposób żywienia dla ludzi zdrowych, a stosowana

przez długie okresy czasu, może okazać się miażdżycorodna.

prof. dr hab. n. med. Wiktor B.Szostak prof. dr hab. n. med. Jan

Dzieniszewski doc.dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

Kierownik Zakładu Żywienia Klinicznego Instytutu Żywno¶ci i

Żywienia Przewodnicz±cy Rady Naukowej Instytutu Żywno¶ci i

Żywienia Kierownik Instytutu Żywno¶ci i Żywienia

Pi¶miennictwo:

Białkowska M. i wsp.: Comparative studies on low-carbohydrate diet and

1000 kcal diet in the treatment of obesity. Mat. Med. Pol. 1977,

3(32), 244-251

Yutkin J.: The low carbohydrate diet in the treatment of obesity.

Postgr. Med. 1972,51,151

Moser M.: High fat, low fat - which is it? J. Clin. Hypertens 2002,

4/5, 322-324

Kwa¶niewski J., Chyliński M.: Dieta optymalna.

Food, nutrition and cardiovascular disease prevention in the European

region: challenges for the new millenium. European Heart Network.

Brussels, 2002

Diet, nutrition and prevention of chronic diseases. WHO Geneva 1990.

Techn. Rep. 797

Sekuła W., Szostak W.B., Figurska K.: Food consumption in Poland in

1989-2000 and cardiovascular mortality. W: Atherosclerosis: risk

factors, diagnosis, and treatment. Monduzzi Editore, Salzburg 2002

Ostrowska L., Karczewski J.: Czy dieta tłuszczowa Kwa¶niewskiego może

być zalecana w leczeniu otyło¶ci? Ocena składu diety. Medycyna

Metaboliczna, 2002,6,69

Tabela 1. Rzeczywiste dzienne spożycie poszczególnych składników

pokarmowych w porównywanych dietach w okresie od 8 do 17 dnia leczenia

Dieta nisko-kaloryczna zbilansowana

n=30Dieta niskowęglo-wodanowa

n=51Statystyczna znamienno¶ć różnic

Kaloriex10661237p<0,05

SD253386

Węglowodany (g)x112,574,6p<0,001

SD41,130,7

Białka ogółem (g)x54,970,5p<0,005

SD15,323,5

Białka zwierzęce (g)x45,964,0p<0,001

SD15,223,6

Tłuszcze (g)x43,072,5p<0,001

SD12,830,3

Cholesterol (mg)x311,4537,7p<0,001

SD108,4198,8


MAM ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIAKlinika Zdrowego Człowieka

w programie wykłady na temat :

WYKORZYSTYWANIE ANALIZY PIERWIASTKOWEJ TKANKI WŁOSA ORAZ NATURALNYCH SUPLEMENTÓW WITAMINOWO-MINERALNYCH W PROFILAKTYCE ZDROWIA-PRELEGENCI

LEKARZE-SPECJALIŚCI "BIOMOL"

w dniu 2 czerwca 2004 /środa/ godz 19 Kraków ul Westerplatte 18/I piętro/

wstep bezpłatny

Zaprasza Krzysztof Błaszczyński tel 417-19-80

Witam Cię bardzo serdecznieMiło mi będzie, jeśli odwiedzisz moją stronę w VEBSO.
Życzę Ci nezapomnianych wrażeń.Odnajdż tam, to czego szukasz.Polecam Nutrilite
.SCZEGÓLNIE WITAM WSZYSTKICH KULTURYSTÓW I SPORTOWCÓW
I ŻYCZĘ IM SUKCESÓW w myśl dewizy "ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ"
Krzysztof Błaszczyński
Możesz tam wybierać z bogatej oferty wysokiej jakości produktów
oszczędzając czas i pieniądze
.MIŁOŚNIKOM ZDROWEJ FORMY i optymalnej formy zywienia
POLECAM SKLEP Vita-ler i produkty NUTRILITE
.ZOSTAW PROSZĘ SWOJE UWAGI WYSYŁAJĄĆ MAIL LUB NOTATKĘKrzysztof Błaszczyński
www.vebso.pl
po stronie gość należy wpisać w wierszu nazwisko swoje imię lub pseudo
a w wierszu użytkownik nr 8362947
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 13 Napisanych postów 2836 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 19616
duzo czytania i nie chce mi sie

Bo zycie to nie bajka nie głaszcze sie po jajkach.

....prawdziwy facet nie je miodu......prawdziwy facet źuje pszczoły....

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

kupię

Następny temat

Bluza LONSDALE Nowa ORGINAŁ

Nutlove-choco