SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

predyspozycje psychiczne i fizyczne pracownika ochrony

temat działu:

Szybkie pytania bez logowania

Ilość wyświetleń tematu: 7472

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10960 Napisanych postów 50314 Wiek 28 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 57816
Predyspozycje psychiczne i fizyczne pracownika ochrony realizującego zadanie ochrony konwoju VIP,a................ ......................... .................... ...................... ........................ ........................... ........................ ..................... ..........................
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
odp-SFD-pl SFD ODPOWIADA
Ekspert
Szacuny 302 Napisanych postów 8685 Wiek 38 lat Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 28842
Jak zostać agentem ochrony, ochroniarzem

Dla osób zainteresowanych pracą agenta ochrony istnieje kilka możliwości rozpoczęcia kariery w tym zawodzie. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie można zdobyć w szkole policealnej, oferującej naukę na kierunku „pracownik ochrony” (bardzo często są to szkoły, które przygotowują również do pracy w zawodzie detektywa).

Nauka trwa dwa lata, podczas których odbywają się zajęcia związane z podstawami wykonywania zawodu, samoobroną, konwojowaniem, ochroną osób i mienia, zabezpieczaniem imprez masowych. Uczniowie uczą się także prawa cywilnego, karnego materialnego, handlowego i elementów kryminalistyki. Poznają również techniki interwencji oraz odbywają szkolenia strzeleckie.

Po zakończeniu nauki uczniowie przystępują do egzaminu zewnętrznego, który składa się z etapu pisemnego oraz etapu praktycznego. Etap pisemny, który trwa 120 minut, polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru – aby uzyskać pozytywną ocenę z tego etapu należy uzyskać z pierwszej części testu co najmniej 50% punktów, oraz co najmniej 30 % punktów z części drugiej testu. Następnie można przystąpić do etapu praktycznego egzaminu.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z tego egzaminu umożliwia uzyskanie tytułu technika ochrony fizycznej osób i mienia, co w późniejszym okresie może znacznie ułatwić znalezienie pracy w zawodzie ochroniarza.

Agenci ochrony, w zależności od miejsca pracy, mogą pracować bez licencji (np. przy ochronie obiektów handlowych) lub też są zobowiązani do jej posiadania. Posiadanie licencji wiąże się również z większymi uprawnieniami, a co za tym idzie również z wyższymi zarobkami.

Obecnie istnieją dwie różne licencje: licencja pracownika ochrony fizycznej (pierwszego i drugiego stopnia) oraz licencja pracownika zabezpieczenia technicznego (pierwszego i drugiego stopnia).

Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia:

Licencja ta umożliwia wykonywanie pracy w zakresie ochrony osób i mienia w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych, przy ochronie osób, konwojowaniu pieniędzy i przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów niebezpiecznych. Wymagana jest także dla pracowników ochrony stosujących środki przymusu bezpośredniego oraz posługujących się bronią, dla osób nadzorujących pracę pracowników ochrony fizycznej, który nie posiadają licencji oraz dla pracowników ochrony zatrudnionych w obiektach, które podlegają obowiązkowej ochronie.

Licencję może uzyskać osoba, która spełnia następujące warunki:
ma ukończone 21 lat
posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
ukończyła szkołę podstawową
ma pełną zdolność do czynności prawnych
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ma uregulowany stosunek do służby wojskowej
posiada nienaganną opinię
posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu
a) legitymuje się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, b) albo pełniła nienaganną służbę w stopniu podoficera lub chorążego w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat, c) albo ukończyła kurs pracowników ochrony pierwszego stopnia i zdała egzamin przed właściwą komisją, d) albo legitymuje się świadectwem potwierdzającym ukończenie szkoły podoficerskiej resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego, e) albo legitymuje się świadectwem potwierdzającym zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią, wydane przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji i upoważniające do zatrudnienia w Straży Przemysłowej (Portowej, Bankowej) i Straży Pocztowej oraz osób spoza tych straży wyznaczonych do pełnienia z bronią służby ochrony mienia

Licencja pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia:

Licencja ta daje pracownikowi ochrony te same uprawnienia, które posiadają pracownicy, którzy uzyskali licencję pierwszego stopnia oraz dodatkowo upoważnia do opracowywania planów ochrony oraz organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Do jej otrzymania uprawnione są osoby, które:
mają ukończone 21 lat
posiadają obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
posiadają co najmniej średnie wykształcenie
mają pełną zdolność do czynności prawnych
nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
posiadają nienaganną opinię
posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu
a) legitymują się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, b) albo pełniły nienaganną służbę w stopniu oficera w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat, c) albo ukończyły kurs pracowników ochrony drugiego stopnia i zdała egzamin przed właściwą komisją, d) albo legitymuje się świadectwem potwierdzającym ukończenie szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego, e) albo legitymuje się świadectwem potwierdzającym zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią dla kandydatów na stanowiska kierownicze w strażach, wydane przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji i upoważniające do zatrudnienia w tych strażach

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia:

Licencja ta umożliwia pracownikowi ochrony wykonywanie czynności związanych z ochroną osób i mienia w zakresie montażu, eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń elektronicznych oraz systemów alarmowych, które sygnalizują zagrożenie ochranianych osób lub mienia. Umożliwia także montaż, eksploatację, konserwację, naprawę oraz awaryjne otwieranie urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia.

O licencję tą ubiegać się mogą osoby, które:
ukończyły 18 lat
posiadają obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
mają pełną zdolność do czynności prawnych
nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
posiadają nienaganną opinię
posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu
posiadają wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub ukończyły kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo zostały przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia:

Dzięki licencji drugiego stopnia pracownik zabezpieczenia technicznego uzyskuje takie same uprawnienia jak pracownik posiadający licencję pierwszego stopnia, a dodatkowo może on również opracowywać projekty zabezpieczenia technicznego oraz organizować i kierować zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

Warunki jakie muszą spełnić osoby, ubiegające się o licencję drugiego stopnia są następujące:
należy mieć ukończone 21 lat
posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
mieć pełną zdolność do czynności prawnych
nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
należy posiadać nienaganną opinię
należy posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu
należy posiadać wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej łączności lub mechanicznej albo stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów

Osoby ubiegające się o przyznanie licencji muszą zgłosić wniosek, zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania, oraz rodzaj licencji, do komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku, w przypadku licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, należy dołączyć następujące dokumenty:
kopię dowodu osobistego
kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
a) kopię dyplomu lub świadectwa szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, b) albo zaświadczenie o ukończeniu kursu pracownika ochrony pierwszego stopnia, c) lub świadectwo służby potwierdzające jej nienaganne pełnienie w stopniu podoficera lub chorążego w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat, d) albo świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły podoficerskiej resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego, e) albo świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią, wydane przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji i upoważniające do zatrudnienia w Straży Przemysłowej (Portowej, Bankowej) i Straży Pocztowej oraz osób spoza tych straży wyznaczonych do pełnienia z bronią służby ochrony mienia
oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (podpisane w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji)
orzeczenie lekarskie
zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej
2 zdjęcia
dowód wniesienia opłaty skarbowej

Następnym etapem uzyskania licencji jest przystąpienie do egzaminu, który składa się z części pisemnej (testu) oraz trzy-etapowego egzaminu praktycznego:
egzaminu umiejętności z samoobrony i technik interwencyjnych
egzaminu sprawdzającego teoretyczne wiadomości z zakresu budowy i działania broni, oraz zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią
egzaminu z umiejętności strzeleckich

Z powyższego egzaminu zwolnione są osoby, które spełniają jeden z warunków:
pełniły nienaganną służbę w stopniu podoficera lub chorążego w Biurze Ochrony Rządu przez co najmniej 15 lat
posiadają dyplom i świadectwo wydane przez szkołę publiczną lub szkołę niepubliczną, która posiada uprawnienia szkoły publicznej, kształcącej w zawodzie pracownik ochrony, według programów nauczania uwzględniających podstawę programową ustaloną odrębnymi przepisami
posiadają świadectwo szkoły podoficerskiej resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego

W przypadku osób ubiegających się o przyznanie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, dołącza się:
kopię dowodu osobistego
kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (lub wyższej)
a) kopię dyplomu lub świadectwa szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, b) albo zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony drugiego stopnia, c) albo świadectwo służby potwierdzające jej nienaganne pełnienie w stopniu oficera w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat, d) albo świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego, e) albo świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią dla kandydatów na stanowiska kierownicze w strażach, wydane przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji i upoważniające do zatrudnienia w tych strażach
oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (podpisane w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji)
orzeczenie lekarskie
2 zdjęcia
dowód wniesienia opłaty skarbowej

Przebieg egzaminu wygląda tak samo, jak w przypadku osób ubiegających się o przyznanie licencji pierwszego stopnia. Z egzaminu zwolnione są osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:
posiadają dyplom i świadectwo wydane przez szkołę publiczną lub szkołę niepubliczną, która posiada uprawnienia szkoły publicznej, kształcącej w zawodzie pracownik ochrony, według programów nauczania uwzględniających podstawę programową ustaloną odrębnymi przepisami
posiadają dyplom szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego, lub pełnienie nienagannej służby w stopniu oficera w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat

Osoby, chcące uzyskać licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego lub drugiego stopnia dołączają do wniosku następujące dokumenty:
kopię dowodu osobistego
kopię świadectwa potwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia zawodowego [w przypadku osób ubiegających się o licencję pierwszego stopnia] lub co najmniej średniego [w przypadku osób ubiegających się o licencję drugiego stopnia] lub zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika zabezpieczenia technicznego
oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (podpisane w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji)
orzeczenie lekarskie
2 zdjęcia
dowód wniesienia opłaty skarbowej


zrodło:

http://www.zawodowe.com/Agent_ochrony_-_jak_zostac_282 

Chcesz zrobić formę do lata? Wejdź: http://potreningu.pl/plany 

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Zlamany Nos.

Następny temat

cennik odszkodowań pzu

nutloveb