Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek (PChN) wykazują zmniejszoną zdolność wysiłkową, słabą sprawność fizyczną i szybko się męczą.  Mechanizmy, które się do tego przyczyniają, nie są jasno określone, ale mogą obejmować zmniejszenie funkcji, masy i biogenezy mitochondriów.

Badanie naukowe

Naukowcy porównywali próbki mięśni niedializowanych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i zdrowych osób. Aby zbadać wpływ treningu wysiłkowego, pobrano biopsje mięśni przed i po 12-tygodniowej interwencji, która składała się z ćwiczeń aerobowych (AE) lub kombinacji ćwiczeń aerobowych i treningu oporowego (CE).

Wyniki:

  • pacjenci z przewlekłą chorobą nerek wykazywali zmniejszenie masy mitochondrialnej oraz ekspresji różnorakich genów
  • 12-tygodniowy trening wysiłkowy spowodował znaczny wzrost ekspresji PGC-1α w obu grupach, bez dalszych zmian we wskaźnikach biogenezy mitochondriów. Nie zaobserwowano znaczących zmian w masie mitochondrialnej w odpowiedzi na którykolwiek z programów ćwiczeń.

Wnioski

Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek wykazują zmniejszoną masę mitochondrialną mięśni szkieletowych i ekspresję genów czynników transkrypcyjnych zaangażowanych w biogenezę mitochondriów w porównaniu ze zdrowymi osobami. Te zmiany nie dały się odwrócić w ciągu 12 tygodni prowadzenia treningu. Przyczyny tego braku poprawy są obecnie nieznane i wymagają dalszych badań.

Referencje, badania, literatura:

Emma L. Watson Reductions in skeletal muscle mitochondrial mass are not restored following exercise training in patients with chronic kidney disease https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1096/fj.201901936RR

Komentarze (0)