SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

"Historia ochrony osobistej w Polsce,formacje PMC na świecie".

temat działu:

Sztuki Walki

słowa kluczowe: , , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 16123

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a) Temat przeniesiony przez renegat44 z działu Mieszane sztuki walki - MMA.
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 77 Napisanych postów 11983 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 79498
Od dawnych czasów ludzie pełniący ważne funkcje w plemionach byli narażeni na różne intrygi ,spiski i zamachy na swoje życie nie tylko od osób spoza swojego plemienia,czesto dochodziło do zdrad.Zagrożeni wodzowie dobierali sobie zaufane,silne i wyrózniajace się w walce osoby z kręgu plemienia,aby zapewniały im bezpieczeństwo.Po połączeniu się plemion powstawały państwa,ale władcy mieli podone problemy z własnym bezpieczeństwem jak wcześniej wodzowie plemion.
Jedne z pierwszych zapisków dotyczących ochrony władcy-króla w Polsce dotyczyły Mieszka I-go.Miał on swoją drużynę książęcą wojów.Późniejsi królowie mieli tzw.królewskie straże przyboczne-dobierane spośród najlepiej wyszkolonych rycerzy.Potem przekształciły się one w gwardie królewskie.Następnie wg chronologii miejsce w historii ochrony osobistej mieli szwoleżerowie,którzy chronili Napoleona w 1806 roku.Po odrodzeniu się państwa polskiego w 1918 roku powstał szwadron przyboczny,który miał za zadanie ochronę Naczelnika Państwa,a od 1921 roku Prezydenta Państwa Polskiego.Z chwilą powstania państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, zrodziła się konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom zajmującym najwyższe stanowiska w nowo utworzonej administracji. Nieustabilizowana sytuacja polityczna i gospodarcza kraju stwarzała zagrożenia, których bezpośrednią konsekwencją był zamach na pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela NARUTOWICZA dokonany 16 grudnia 1922 roku przez malarza Eligiusza NIEWIADOMSKIEGO w salach warszawskiej "Zachęty". Okoliczności popełnienia tej zbrodni obnażyły nieudolność ówczesnych służb odpowiedzialnych za ochronę głowy państwa. W związku z powyższym w dniu 12 czerwca 1924 roku Minister Spraw Wewnętrznych Zygmunt HÜBNER powołał brygadę ochronną, której zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa osobie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydzielono z niej Oddział Zamkowy, zabezpieczający stałą siedzibę Prezydenta. Brygada ta działała na podstawie "Instrukcji o prowadzeniu służby ochronnej" wydanej 29 lipca 1924 roku. Dokument uwzględniał 4 stopnie zabezpieczenia stosowane wobec głowy państwa, prezydentów obcych mocarstw i wybitnych dygnitarzy polskich. Dotyczył zabezpieczenia tras kolejowych, mostów i stacji oraz zasad zapewnienia ochrony osobistej. Szczegółowego podziału zadań dokonał dopiero Minister Spraw Wewnętrznych Marian ZYNDRAM-KOŚCIAŁKOWSKI wydając 19 grudnia 1934 roku "Instrukcję Ochronną", której II część nosiła tytuł "Ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej". Istotą dokumentu było wytyczenie zadań i podział kompetencji służb odpowiedzialnych za zapewnienie maksimum bezpieczeństwa Prezydentowi RP.Następną odnotowaną formacją ochrony już nie jednej osoby,a rządu,był Wydział Ochrony Rządu powstały 22 sierpnia w Lublinie w 1944 roku,jeszcze podczas II wojny światowej.Został on przekształcony w 1949 roku w Departament Ochrony Rządu.Instytucją która obecnie zapewnia bezpieczeństwo ważym osobom w Polsce jest Biuro Ochrony Rządu ,którego powstanie datuje się na 19 grudnia 1956 roku. B.O.R. jest samodzielną jednostką podporządkowaną bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Pierwszym dyrektorem BOR został płk Jan GÓRECKI. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 1981 roku. Po wyborach parlamentarnych z 1989 roku funkcjonariusze BOR z dniem 1 sierpnia 1990 roku stali się żołnierzami, pozostając nadal w strukturze resortu spraw wewnętrznych i realizując zadania ochronne wobec najwyższych dostojników państwa i przedstawicieli delegacji zagranicznych. Uchwalenie ustawy o działach administracji rządowej z 4 września 1997 roku spowodowało konieczność podporządkowania wszystkich jednostek wojskowych Ministrowi Obrony Narodowej. Rozpoczęto wtedy prace legislacyjne związane z prawnym uregulowaniem statusu formacji. W okresie styczeń 2000 - marzec 2001 Biuro Ochrony Rządu działało na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 1999 roku o czasowym podporządkowaniu niektórych jednostek wojskowych. W lutym 2001 roku zakończono prace dotyczące unormowań prawnych i propozycje zostały przyjęte przez Sejm i Senat. Ustawa z dnia 16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rządu weszła w życie z dniem ogłoszenia, 30 marca 2001 roku (Dz. U. nr 27 poz. 298)

Do głównych zadań Biura Ochrony Rządu należy ochrona osób i obiektów ważnych ze względu na dobro państwa.

Osobami, którym z mocy ustawy przysługuje ochrona BOR są: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych, byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 75, poz. 356 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1065),delegacje państw obcych przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne osoby ważne ze względu na dobro państwa.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzję o objęciu ochroną innych osób, oraz o zakresie dokonywanych działań ochronnych.

Do obiektów ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu należą: obiekty służące Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne obiekty i urządzenia o szczególnym znaczeniu.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, określa, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb wykonywania zadań ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez funkcjonariuszy BOR, uwzględniając w szczególności:
1. tryb kierowania funkcjonariuszy BOR do wykonywania zadań, oraz odwoływania ich z tych zadań,
2. wymogi jakie powinni spełniać funkcjonariusze BOR wykonujący powierzone zadania,
3. należności i świadczenia związane z wykonywaniem przez funkcjonariuszy BOR tych zadań.

Biuro Ochrony Rządu prowadzi działania w zakresie rozpoznania pirotechniczno - radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, podejmuje decyzję o prowadzeniu rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu na wniosek lub po porozumieniu z Szefami Kancelarii tych obiektów.

Formy działania i zakres uprawnień BOR

W celu zapewnienia ochrony Biuro Ochrony Rząd
1. planuje zabezpieczenie osób, obiektów i urządzeń,
2. rozpoznaje i analizuje potencjalne zagrożenia,
3. zapobiega powstawaniu zagrożeń,
4. koordynuje realizację działań ochronnych,
5. wykonuje bezpośrednią ochronę,
6. zabezpiecza obiekty i urządzenia,
7. doskonali metody pracy.

W zakresie swoich zadań BOR wykonuje czynności administracyjno-porządkowe oraz podejmuje działania profilaktyczne.

BOR w zakresie koniecznym do wykonywania zadań może korzystać z pomocy i informacji uzyskanych w szczególności przez: Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Wojskowe Służby Informacyjne oraz Żandarmerię Wojskową.


Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania BOR informacji uzyskanych przez w/w podmioty, z uwzględnieniem:

1. sytuacji, w których informacje są przekazywane,
2. przypadków nieprzekazania informacji lub ograniczenia ich zakresu,
3. sposobu udokumentowania tych informacji,
4. podmiotów upoważnionych do ich przekazywania.

Biuro Ochrony Rządu w zakresie działań administracyjno - porządkowych, oraz profilaktycznych ma na celu:
1. zapobieganie popełnianiu przestępstw przeciwko osobom ochranianym,
2. ujawnianie osób i zdarzeń oraz rozpoznawanie miejsc i zjawisk mogących mieć związek z zagrożeniem osób ochranianych oraz bezpieczeństwem obiektów i urządzeń objętych ochroną,
3. współdziałanie z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną oraz Państwową Strażą Pożarną, i innymi w zakresie uzyskiwania informacji o zagrożeniach dla osób lub obiektów i urządzeń chronionych.
BOR prowadzi w/w działania, poprzez:
1. gromadzenie i przetwarzanie informacji mogących wpłynąć na realizację zadań,
2. planowanie i systematyczne sprawdzanie obiektów i urządzeń objętych ochroną, w celu zapewnienia bezpiecznej realizacji zadań,
3. korzystanie z informacji i danych, przechowywanych w zbiorach ewidencji kryminalnej i zbiorach archiwalnych dla wyeliminowania potencjalnego zagrożenia dla osób, obiektów i urządzeń ochranianych.

Przetwarzanie danych osobowych BOR może prowadzić bez wiedzy i zgody osoby, której one dotyczą, o ile służy to realizacji zadań służbowych.

Oprócz formacji ochrony B.O.R. w Polsce znalazło się miejsce dla przedstawicieli prywatnej ochrony osobistej,którzy za odpowiednią gażą mają za zadanie chronić osoby "cywilne" ze względu na ich status majątkowy,prowadzone interesy,wykonywany zawód,bądź popularność w społeczeństwie.Ochrona osobista osób prywatnychozwinęła się po upadku komunizmu i bumie gospodarczym w 1989 roku,choć w szczątkowej formie istniała również wcześniej.Ochrona osobista to działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia,zdrowia i nietykalności osobistej VIP-a,oraz przeciwdziałanie zagrożeniu w danym otoczeniu.W prywatnej ochronie osobistej przede wszystkim znanych biznesmenów w Polsce znaleźć można byłych funkcjonariuszy formacji militarnych państwa:GROM,BOR,ABW(wcześniej UOP)pododdziałów AT Policji,jednostek specjalnych wojka oraz innych formacji wojska,które uczestnicząc w misjach pokojowych na świecie miały zadania ochrony VIP-ów. Spośród osób "cywilnych" wśród bodyguardów można znaleźć także osoby należące do I.B.A.(International Bodyguard Association)lub zrzeszone w innych stowarzyszeniach bodyguardów,bądź osoby nie zrezszone.Z racji tego,że I.B.A. jest najbardziej znanym stowarzyszeniem bodyguardów w Polsce opiszę jego historię w naszym kraju.
Pierwsze szkolenie I.B.A. w Polsce miało miejsce w 1990 roku.Było one przeprowadzone przez sir Jamesa Shorta,byłego żołnierza elitarnego S.A.S.-obecnie po śmierci twórcy I.B.A.Luciena Victora Otta pełni on funkcję Dyrektora Generalnego I.B.A.W 1992 roku na pierwsze szkolenie w Londynie wyjechali Paweł Rafalski-ówczesny dyrektor krajowy w Polsce,oraz instruktorzy Raczyński i Misiak(pierwszy obecnie pełni rolę dyrektora krajowego od 1999 roku).Janusz Raczyński pełni także obecnie funkcję instruktora krajowego we współpracy z Markiem Szmigielem. I.B.A. jest organizacją zrzeszającą i szkoleniową .W celu utrzymania poziomu szkoleniowego co najmniej dwa razy w roku organizowane są tematyczne kursy z dziedzin przydatnych bodyguardowi,oprócz tego członkowie zobowiązani są do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności dotyczącej ochrony osobistej i zagadnień bezpieczeństwa.To wszystko ma na celu zapewnienie wyskiego poziomu ochrony VIP-a przez członków I.B.A. Jak mówi popularne przysłowie BG:"MATRTWY VIP NIE ZAPŁACI,A MARTWY BODYGUARD NIE ODBIERZE ZAPŁATY".
Niestety wśród klientów chcących posiadać prywatną ochronę osobistą panuje przekonanie,że jedna osoba może być jednocześnie kierowcą,bodyuardem i tragarzem targającym zakupy za Vipem,klienci także czasem chcąc posiadać ochronę osobista proponują śmieszne stawki za godzinę pracy,mówiąc,że ochrona i tak nic nie robi.Nie liczą oni kursów,szkoleń,strzelań na które BG's wydają duże pieniądze.Gdy dany "Vip" chce mieć jedną osobę przy sobie,to nie chce wiedzieć,że taki człowiek-ochroniarz(celowo nie piszę BG) pełni tylko funkcję estetyczną,po prostu ładnie wyglada przy danej osobie,a o zapewnienieniu bezpieczeństwa w takim przypadku nie może być mowy.Zdarza się,że do ochrony osobistej angażowani są przypadkowi ludzie,bez specjalistycznego przeszkolenia,agencje ochrony piszą reklamując siebie,że zapewniają ochronę osobistą,wysyłając do niej osoby które mają przeważnie tylko kurs na licencję pracownika ochrony...wszystko to ładnie i pięknie do chwili gdy się coś wydarzy i nastapi chwila prawdy i wtedy dopero może być lament,ze coś się stało...Motto bodyguarda MYŚL I PRZEWIDUJ...bo ochrona osobista to przede wszystkim prewencja,unikanie i dopiero na końcu konfrontacja.
źródła: stronka internetowa B.O.R.
materiały szkoleniowe I.B.A.
wiedza własna

Raczej ustapić niż zranić,raczej zranić niz okaleczyć,raczej okaleczyć niż zabić,prędzej zabić samemu,niż dać się zabić.

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

Wyjątkowo przepyszny zestaw!

Zgarnij 3X NUTLOVE 500 w MEGA niskiej cenie!

KUP TERAZ
...
Najnowsza odpowiedź. Aktualizacja:
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 6967 Wiek 10 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 51337
A propos BOR-u - znana mi osoba (m.in. z doświadczeniem w służbach mundurowych i osiągnięciami w sztukach walki) została dziwnie potraktowana przez kadry BOR. Po wysłaniu dokumentów (zza granicy) otrzymała kontakt zwrotny z informacją żeby zadzwonić do kard za kilka dni w celu ustalenia terminu spotkania. Po kilku dniach ta sama osoba z Biura powiedziała przez telefon - przykro mi, nie jesteśmy teraz zainteresowani.... ciekawe o co chodziło - czyżby w międzyczasie prace dostał jakiś "plecak"?

PROUD TO BE STEROIDS FREE

trenować jak myśląca maszyna, walczyć jak myślące zwierze

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 15 Napisanych postów 11027 Wiek 38 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 72164
Słaby kolego sympatyczny ,a nie pokreciły ci się działy przypadkiem ???

"Musisz świecić przykładem odwagi, honoru, żarliwej dla Narodu służby"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 77 Napisanych postów 11983 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 79498
Rene proszę o przeniesienie do C/S

Raczej ustapić niż zranić,raczej zranić niz okaleczyć,raczej okaleczyć niż zabić,prędzej zabić samemu,niż dać się zabić.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 15 Napisanych postów 11027 Wiek 38 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 72164
Mówisz i masz
Dobra robota po treningu wieczorkiem przeczytam sobie dokładnie .

Zmieniony przez - renegat44 w dniu 2008-07-09 18:24:54

"Musisz świecić przykładem odwagi, honoru, żarliwej dla Narodu służby"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 6 Napisanych postów 392 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 3045
Ciekawy art musze przyznac. Nie powala ale mozna poczytac, w sumie jedynie dla koneserow.

Zdarza się,że do ochrony osobistej angażowani są przypadkowi ludzie,bez specjalistycznego przeszkolenia,agencje ochrony piszą reklamując siebie,że zapewniają ochronę osobistą,wysyłając do niej osoby które mają przeważnie tylko kurs na licencję pracownika ochrony...wszystko to ładnie i pięknie do chwili gdy się coś wydarzy i nastapi chwila prawdy i wtedy dopero może być lament,ze coś się stało...

Pomine fakt ze nie tylko w osobistej takie dyrdymaly wychodza ale to nie temat o ochronie mienia. Ja slyszalem ze w niektorych firmach do osobistej przydziela sie osoby z GI. Nie oszukujmy sie, jesli firma nie posiada na dzien dzisiejszy "formacji" ktora zajmuje sie CPP nie ma mowy by korzystac z jej uslug, dlaczego? Bo dobrego czlowieka od CPP nie wezmie sie od tak, juz teraz zaraz. Bo ochrona osobista to nie tylko czlowiek chodzacy za VIPem jak cien, to tez sekcje anty i kontrsnajperskie, pirotechniczne, szturmowe (sekcja wsparcia) , kierowcy itd. itp. To wszystko musi byc zgrane, ludzie powinni sie znac. A jesli jakis smieszny ludzik chce miec ochrone i daje kupe kasy ale ma rzadania w stylu
- Ma byc tylko jeden
- Ma byc tylko wieczorami
- Ma nie wpierniczac sie miedzy mnie a fanow/znajomych/osoby cywilne itd.
- Ma robic to i to..
- Ma..
To taka osobe mozemy sobie podarowac, to jest czlowiek ktory nie ma zielonego pojecia o bezpieczenstwie a BG potrzebuje tylko do tego by podnioslo sie jego i tak juz zbyt wysokie mniemanie o sobie.

Ochrona Osobista w Polsce poza paroma firmami, panstwowkami i kilkoma osobami prywatnymi zajmujacymi sie tym od wielu lat to branza raczkujaca, stwarzajaca pozory bezpieczenstwa tak jak i jej mniej profesjonalna..kolezanka..Mienia..

MMA, MT i piwo ze Spiża
Chleb ze szmalcem ktory dodaja juz niekoniecznie.. Dietka :)

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 77 Napisanych postów 11983 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 79498
Dokładnie tak jak piszesz.Zgadzam się z Tobą.Nie chciałem za bardzo wbijać się w szczegóły,bo raz że to temat-rzeka,poza tym miał to być skrót,poza tym nie o wszystkim da się napisać.Chciałem jedynie przybliżyć historię powstania formacji ochrony osobistej.Wiele osób i tak myśli,że wystarczy założyć garnitur,włożyć słuchawkę w ucho(niby,że mam kontakt z bazą ),do tego ciemne okulary ,chodzić za gościem i jest się BG.Jeśli mi czas pozwoli spróbuję jeszcze później wbić się w jakiś konkretny temat,specjalizację dotyczącą Bodyguardingu,oczywiście to co można opisać jakoś.

Raczej ustapić niż zranić,raczej zranić niz okaleczyć,raczej okaleczyć niż zabić,prędzej zabić samemu,niż dać się zabić.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 15 Napisanych postów 11027 Wiek 38 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 72164
Słaby przeczytałem całość z zaciekawieniem (bo o ochronie osobistej mam takie pojęcie jak o balecie ,ale zawsze dobrze sie dowiedzieć czegoś nowego) i powiem tak:
Co do pierwszej części:BOR -ta formacja to moje niespełnione marzenie wiec wszystko to znam praktycznie na pamięć (przeglądam ich stronę dwa razy dziennie )
Co do drugiej części:widzę ,że oglądanie BG z K.Costnerem () i czytanie o szefie ochrony Guzowatego daje znikome pojecie o tym temacie i dlatego tekst który nam zaserwowałeś był niezwykle ciekawy dla kogoś kogo to choć trochę interesuje (czyli np.mnie) i dlatego tym bardziej czekam jak zgodnie ze swoimi zapowiedziami rozwiniesz bardziej tematykę pracy BG wzbogaconą o prywatne doświadczenia

"Musisz świecić przykładem odwagi, honoru, żarliwej dla Narodu służby"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
QUEBLO Moderator
Ekspert
Szacuny 2257 Napisanych postów 30020 Wiek 37 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 266975
a mnie sie art podoba.
Choć nie sądziłem ze zaczynając go cofniesz się aż do czasów Mieszka I-ego...
Podoba mnie się bo jest opisane jasno i klarownie.
Również czekam na kontynuacje i sog na zachęte pójdzie jak znajde dział gdzie moge dac

Zmieniony przez - QUEBLO w dniu 2008-07-10 00:01:59

"Będąc na diecie najważniejsze jest, by wieczorem zasnąć, zanim się zechce żreć"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 77 Napisanych postów 11983 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 79498
Jeśli chodzi o ochronę pana Gudzowatego,to ma on jedną z najlepiej dopracowanych stuktur ochrony osobistej,procedury dla niej i całego zabezpieczenia Bartimpexu tworzył nielubiany przez niektórych Marcin Kossek(zawiść nie zna granic),były szef ochrony tego biznesmena,poza tym dobrał on ciekawy i doświadczony element ludzki.Poza tym pan Gudzowaty,ze względu na swój majątek może sobie pozwolić na naprawdę duże wydatki na nowoczesny sprzęt wspomagający ochronę,jak i na ludzi...Miałem okazję być na prowadzonym przez M.Kosska szkoleniu i gość ma naprawdę dużą wiedzę dotyczącą zagadnień bezpieczeństwa i BG,a to co wyprawiała z bronią krótką na strzelnicy,to absolutna perfekcja.Nie mogę jednak za wiele pisać...Ale to co piszą gazety i pokazuje TV to nic przeważnie pochlebnego o panie Kossku jak i jego byłym szefie.Niech wystarczy hasło "Telewizja kłamie"

Zmieniony przez - słaby 56 w dniu 2008-07-10 00:09:12

Raczej ustapić niż zranić,raczej zranić niz okaleczyć,raczej okaleczyć niż zabić,prędzej zabić samemu,niż dać się zabić.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 15 Napisanych postów 11027 Wiek 38 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 72164
No właśnie o tym (konkretnie o nim) czytałem spory artykuł ,było tam trochę głupot ale i trochę ciekawych rzeczy-między innymi to że właśnie do Guzowatego dostał sie dzięki doskonałej znajomości broni podobniesz jak pracował gdzieś tam u kogoś (pisze z pamięci) to ten ktoś zabrał go do jakiegoś kraju na jakiś zjazd biznesmenów (nieoficjalnie mówi sie że właśnie ten zjazd co roku ma na celu chwalenie sie swoją ochroną) tam wszystkich olśnił jak rozłożył i złożył w mgnieniu oka pistolet a potem jeszcze do tego zrobił kilka innych fajnych rzeczy.Trochę to wszystko ogólnikowe i niejasne ale tyle pamiętam bo czytałem to dawno-a tak nawiasem to nie wiedziałem ,że nie pracuje już u Guzowatego?

"Musisz świecić przykładem odwagi, honoru, żarliwej dla Narodu służby"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 77 Napisanych postów 11983 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 79498
Z tego co słyszałem na szkoleniu,M.Kossek nie ma czasu na bycie szefem ochrony p.Gudzowatego,bo grafik i program szkoleń formacji AT na całym świecie mu na to nie pozwala,bierze udział również w konferencjach dotyczących antyterroryzmu i nie ma za wiele czasu,ale doradza kolegom z byłego zespołu ochrony i ulepsza co jakiś czas procedury.

Raczej ustapić niż zranić,raczej zranić niz okaleczyć,raczej okaleczyć niż zabić,prędzej zabić samemu,niż dać się zabić.

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Siłownia, sztuki walki i kreatyna =D jak przyjmować ???

nutloveb