SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

TAJEMNICE KREATYNY - S. AMBROZIAK

temat działu:

NUTRIFARM&OLIMP

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 125765

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ambroziak Farmakolog
Ekspert
Szacuny 128 Napisanych postów 9767 Wiek 2 lata Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 23572
Sławomir Ambroziak

Jak działa kreatyna?

Kreatyna jest najsilniejszym anabolikiem pośród dozwolonych środków wspomagania wysiłku sportowego. Anabolikiem, czyli substancją, która stymuluje syntezę (budowę) białek, a tym samym przyspiesza rozwój masy i siły mięśniowej.
Wprawdzie, w zasadzie wszyscy znamy te fakty, to jednak o mechanizmach anabolicznego działania tego suplementu powszechnie, niewiele wiadomo. Wnoszę to z licznych zapytań, jakie do mnie kierujecie, jak też z nieprecyzyjnych informacji, rozpowszechnianych w prasie środowiskowej, Internecie, a nawet w materiałach reklamowych różnych firm.
Wprawdzie, niejednokrotnie o mechanizmach tych wspominałem, ale najczęściej przy okazji tłumaczenia „czegoś tam". Za niedostatek precyzyjnej informacji w tym temacie nie można winić nikogo, bo faktycznie, dopiero niedawno udało się nauce prześledzić szlaki metaboliczne kreatyny, związane z anabolizmem białek, i to też nie wiadomo, czy aby na pewno wszystkie?...
Ponieważ szlaki te są zawiłe i skomplikowane, dlatego w ich tłumaczeniu postanowiłem posłużyć się przejrzystym (mam nadzieję) schematem, który ułatwi mi wykładanie, a wam zrozumienie tematu. A więc - do dzieła - w jaki sposób kreatyna stymuluje anabolizm? Zerknijcie na rysunek...

A.
Kreatyna wnikająca do komórki mięśniowej pochodzi, albo z wątroby, albo z suplementu, jeżeli aktualnie stosujemy suplement kreatynowy. Po suplementy takie sięgamy chętnie dlatego, że wewnątrzustrojowa synteza kreatyny jest procesem złożonym, powolnym i wieloetapowym, więc nie będącym w stanie pokryć zapotrzebowania komórek mięśniowych na porcje kreatyny, zdolne w satysfakcjonujący sposób stymulować rozwój masy i siły mięśniowej.
W komórce mięśniowej, kreatyna wnika do mirochondriów, które produkują ze składników pokarmowych adenzynotrifosforan - ATP - substancję o fundamentalnym znaczeniu dla anabolizmu białek. Nie tylko zresztą dla anabolizmu, ale też dla wszystkich procesów życiowych, których przebieg wymaga nakładu energetycznego, w tym również dla skurczu włókien mięśniowych, czyli generowania impulsu siłowego. ATP jest po prostu uniwersalnym przekaźnikiem energetycznym.
Jednak ATP, wytworzony w mitochondriach, nie posiada zdolności, ani samodzielnego ich opuszczania, ani przemieszczania się pomiędzy przedziałami komórkowymi do miejsc swojego działania, w tym również i tych kluczowych dla anabolizmu białek. I tu właśnie wkracza do akcji kreatyna...
Kreatyna wnika do mitochondriów, przyłącza do swojej cząsteczki strategiczny fragment ATP - grupę fosforanową - i przemienia się w fosfokreatynę.

B.
Jako fosfokreatyna opuszcza mitochondria i dociera do miejsc działania ATP. W miejscach tych, oddaje grupę fosforanową i odbudowuje cząsteczki ATP. Pełni więc funkcję magazynu i transportera ATP. Bez jej udziału, ten kluczowy dla anabolizmu i życia związek były w zasadzie, całkowicie pozbawiony możliwości działania.
Skoro wiemy już, że kreatyna w formie fosfokreatyny rozwozi ATP po całej komórce, to czas, abyśmy poznali po kolei wszystkie procesy, związane z poszczególnymi etapami syntezy białek, które nie mogłyby funkcjonować bez dowożonego przez kreatynę ATP.

1.
Wprawdzie, jak napisałem wyżej, ATP jest przede wszystkim uniwersalnym przekaźnikiem energetycznym, przenoszącym energię składników pokarmowych na procesy metaboliczne, to okazuje się, że nie tylko... Dużym zaskoczeniem dla naukowców było ustalenie faktu, hormonalnej aktywności ATP.
Otóż, ustalono, że ATP może być wydzielany poza komórki i oddziaływać na receptory, zlokalizowane w błonie komórkowej, tak samo jak niektóre hormony anaboliczne, np. adrenalina i podobne do niej, tzw. adrenomimetyki - np. słynny Clenbuterol. Co ciekawe i czego dowiedziono, ATP niemal zawsze towarzyszy adrenalinie. Połączenie hormonu z takim typem receptora błonowego, jaki reprezentują receptory dla adrenaliny, adrenomimetyków i ATP, inicjuje całą kaskadę sygnałową, prowadzącą w konsekwencji do uruchomienia procesu syntezy białek. Ale po kolei...

2.
Kolejny etap stymulacji syntezy białek polega na reakcji receptora, w odpowiedzi na pobudzenie hormonem. W receptorze dochodzi do aktywacji białek oznaczonych symbolem „G". Aktywacja ta polega na wiązaniu się białka z guanidynotrifosforanem - GTP - „bliźniakiem" ATP. Natomiast, ów GTP powstaje właśnie z przemiany ATP, dowiezionego tutaj przez kreatynę.
Związane z GTP białko G aktywuje z kolei grupę enzymów, nazywanych cyklazami. Jak widać na rysunku, bezpośrednią zdolność aktywowania cyklaz posiada hormon gazowy - NO - który stymulujemy, stosując suplementy diety, nazywane „nobusterami", takie jak np. arginina, cytrulina i norwalina.

3.
Aktywna cyklaza adenylowa oddziałuje na ATP lub GTP i przemienia je w przekaźniki komórkowe, nazywane cyklicznymi nukleotydami - odpowiednio - cAMP lub cGMP. Jak widać na rysunku, zarówno ATP, jak też i GTP, dowożone są do cyklaz i procesu produkcji przekaźnika przez kreatynę.

4.
Cykliczne nukleotydy aktywują z kolei grupę enzymów, nazywanych kinazami. Jak wynika z rysunku, kinazy aktywowane są nie tylko przez nukleotydy, ale również przez dobrze Nam znane, bardzo silne hormony anaboliczne - insulinę, somatotropinę (GH) oraz tzw. insulinopodobne czynniki wzrostu (IGF). W przypadku wymienionych hormonów, do aktywacji kinazy dochodzi już na powierzchni komórki (patrz - rysunek), bo fragmenty tych enzymów bywają „zakotwiczone" w błonie.
Rola kinaz polega na oddziaływaniu na różne czynniki regulatorowe, związane z transkrypcją, czyli pobudzaniem genów do inicjacji procesu syntezy białek. Na rysunku widać, że kinazy mogą oddziaływać zarówno, bezpośrednio na materiał genetyczny, jak też na tzw. koregulatory oraz receptory. Chodzi tutaj o receptory zlokalizowane we wnętrzu komórki, nie zaś w jej błonie, jak ma to miejsce w przypadku receptorów dla wcześniej wspominanych hormonów. Receptory te są jednocześnie punktem uchwytu dla hormonów tarczycy i steroidów anabolicznych, takich jak testosteron i wszystkie jego pochodne, np. Metanabol, Primabolan, Winstrol, Nerobolil, itp. Rysunek pokazuje wyraźnie, w jaki sposób i gdzie zbiegają się drogi działania wszystkich hormonów anabolicznych: adrenaliny i adrenomimetyków, NO, insuliny, GH, IGF, hormonów tarczycy oraz androgenów, czyli testosteronu i związków do niego podobnych.
Natomiast, oddziaływanie kinaz na czynniki transkrypcyjne polega na ich fosforylacji, czyli wiązaniu z grupą fosforanową, pobieraną z dowiezionego przez kreatynę ATP..

Ale dość sensacyjne może okazać się dokonane dopiero niedawno odkrycie... Otóż, okazuje się, że kreatyna i stosowany w niektórych suplementach kreatynowych jej analog - guanidynopropionian (GPA) - posiadają zdolność bezpośredniego oddziaływania na kinazy. Mówiąc prościej - kreatyna może działać na syntezę białek również za pośrednictwem kinaz, nie tylko za pośrednictwem ATP, czyli podobnie jak insulina, GH i IGF. Podstawowa różnica polega tu na tym, że wymienione hormony aktywują kinazy poprzez ich fragmenty zlokalizowany w błonie, natomiast kreatyna i GPA poprzez jakiś mechanizm we wnętrzu komórki mięśniowej.

Wprawdzie, jak napisałem, efekt ten zaskoczył badaczy, to jednak patrząc z pewnej perspektywy, należało się go spodziewać. Dla czego?...
Upraszczając, można powiedzieć, że kinazy to enzymy zajmujące się przenoszeniem grup fosforanowych z jednej substancji na drugą. Wiemy już, że zadanie metaboliczne kreatyny polega na magazynowaniu i transportowaniu grup fosforanowych. Kreatyna pobiera grupy fosforanowe od mitochondrialnego ATP, rozwozi je po komórce i ostatecznie przenosi na związek o nazwie ADP, a przeniesienie to skutkuje powstaniem nowego ATP, gdzieś w odległym przedziale komórkowym. Skoro do pełnienia przez kreatynę jej zadania niezbędne jest przenoszenie grup fosforanowych, a grupy te ze związku na związek przenoszą kinazy, nie trudno zgadnąć, że jakaś kinaza będzie niezbędna do aktywności kreatyny. I faktycznie - przenoszeniem fosforanu z ATP na kreatynę i z kolei, z kreatyny na ADP, zajmuje się kinaza - kinaza kreatynowa.
Jeżeli więc kreatyna ściśle współpracuje z jedną kinazą, należałoby się spodziewać, że może i z innymi. W świetle wspomnianych wyżej obserwacji, wiele wskazuje na to, że do takiej współpracy dochodzi właśnie pomiędzy kreatyną i kinazą o nazwie MAPK, odpowiedzialną za stymulację syntezy białek w odpowiedzi na insulinę, GH i IGF.

5.
Opisywane do tego momentu etapy syntezy białek dotyczyły przekazu informacji o konieczności uruchomienia tego procesu przez geny. Natomiast etap, oznaczony na rysunku cyfrą „5", jest pierwszym z szeregu tych, które następują po pobudzeniu genów do pracy. Na tym etapie dochodzi najpierw do syntezy kwasu rybonkuleinowego RNA, który stanowi jakby matrycę dla mającego powstać białka, jak również pełni jeszcze kilka innych funkcji. Synteza RNA odbywa się oczywiście przy współudziale ATP, dostarczanego do tego procesu przez kreatynę.

6.
Zapewne wszyscy pamiętamy, że cegiełkami budującymi białka są aminokwasy. Natomiast, wspomniany wyżej RNA jest nie tylko matrycą, na której aminokwasy ulegają związaniu w łańcuch białkowy, ale jednocześnie ich transporterem. Wiąże on aminokwasy i transportuje do procesu syntezy białek w formie związków o nazwie aminoacylo-tRNA. Jednak RNA nie może związać bezpośrednio aminokwasów. Najpierw każdy aminokwas musi przyłączyć ATP i przekształcić się w tzw. aminoacyloadenylan, a dopiero następnie wymienić ATP na RNA i utworzyć aminoacylo-tRNA. Nie muszę chyba dodawać, że ATP do tego procesu pochodzi z transportu kreatynowego.

7.
Dalej mamy już do czynienia z wieloma etapami samej syntezy białek. Nie będę tutaj omawiał szczegółowo każdego z nich, żeby Was nie zanudzić. Dosyć, jak powiem, że do przebiegu każdego z tych etapów niezbędny jest dowożony przez kreatynę ATP, względnie, GTP, co na to samo wychodzi.

A kiedy nowe białko zostanie już zbudowane, wbudowane we włókno mięśniowe i powiększy masę mięśniową, dowieziony do niego przez kreatynę ATP będzie zawiadywał jego skurczem, czyli generował impuls siłowy. Z takiego wpływu kreatyny na białka kurczliwe włókien mięśniowych wynika jej aktywność ergogeniczna - pracotwórcza. Dzięki niej możemy zaangażować w ćwiczenia więcej siły i używać na treningach większych ciężarów, co w konsekwencji również zaowocuje szybszym rozwojem masy.

Nie tylko anabolizm.

Rysunek i jego opis pokazuje mechanizmy anabolicznego działania kreatyny. Jednak tempo rozwoju masy mięśniowej zależy ostatecznie od bilansu pomiędzy anabolizmem (budowaniem) a katabolizmem (rozpadem) białek. Tak też i wzrost tempa rozwoju masy możemy uzyskać, nie tylko stymulując anabolizm, ale również hamując katabolizm. Najlepiej stymulować anabolizm i jednocześnie hamować katabolizm, bo wtedy bilans tych dwóch procesów będzie najkorzystniejszy.

Jak się okazuje, kreatyna nie tylko wpływa dodatnio na anabolizm, ale również ujemnie na katabolizm. Zapewne dlatego jest tak skutecznym środkiem wspomagającym rozwój masy.
Kreatyna hamuje katabolizm z uwagi na swoje właściwości buforowe...
Mówiąc najprościej, bufory to takie substancje, które posiadają zdolność utrzymywania optymalnej kwasowości środowiska komórkowego. Optymalizacja pH (pH - miara poziomu zakwaszenia) komórki mięśniowej jest o tyle istotna, że wzrost zakwaszenia wyjątkowo silnie sprzyja katabolizmowi - rozpadowi białek i regresji masy - gdyż rozbijające białka enzymy kataboliczne mogą pracować jedynie przy wysokim zakwaszeniu. Natomiast, obniżenie kwasowości do właściwego komórce optimum przerywa ich pracę, czyli hamuje katabolizm.
W organizmie sportowca nagminnie dochodzi do zakwaszenia, bo kwasy powstają w jego komórkach mięśniowych, w efekcie intensywnych przemian energetycznych oraz w konsekwencji obfitego spożycia białek. Mięśnie sportowców są więc szczególnie narażone na katabolizm, związany z zakwaszeniem.
W walce z tym problemem skuteczne okazują się właśnie bufory, takie jak nasza kreatyna i jeszcze kilka innych substancji do niej podobnych - np. arginina, glikocyjamina i guanidynopropionian. Podobne do kreatyny substancje nazywane są ogólnie guanidynami, gdyż zawierają we wnętrzu swoich cząsteczek wbudowane molekuły guanidyny - związku o silnych właściwościach buforujących.
Od jakiegoś czasu funkcjonują na rynku suplementów sportowych preparaty kreatynowe, w których znacznie wzmocniono odkwaszające właściwości kreatyny, po to, aby oprócz jej aktywności anabolicznej jeszcze silniej wyeksponować aktywność antykataboliczną. Preparaty takie są najczęściej kompozycjami kreatyny i patentowych rozwiązań układów buforujących, nazywanych systemami kontroli pH, tak jak np. popularny Knockout i Kre-Alkalyn.

Myślę, że w ten sposób wyczerpałem zasób współczesnej wiedzy na temat wpływu kreatyny na rozwój siły i masy mięśniowej. Myślę też, że wykład ten był na tyle przejrzysty, aby mogli zrozumieć go wszyscy czytelnicy...

S. Ambroziak

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

100% CZYSTY HYDROLIZAT KOLAGENU

Kolagen SFD PURE GOLD dedykowany osobom dbającym o zdrowy wygląd skóry, a także osobom uprawiającym sport, po kontuzjach sportowych.

Sprawdź
...
Najnowsza odpowiedź. Aktualizacja:
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 7 Na forum 7 lat Przeczytanych tematów 633
Dwa słowa do tematu.. ponieważ ostatnio na czasie jest temat suplementów. NIK zbadał sporą partię supli z różnych kategorii oraz z wielu marek w tym producentów produkujących głównie dla sportowców, wyniki jak można było się spodziewać są delikatnie mówiąc bardzo niepokojące.. bakterie, prohormony, inne stymulanty.. jak ktoś ciekaww niech sobie poczyta ale to tylko na marginesie mowa przecież o kreatynie... Przez wiele osatnich lat na typowych siłowniach, w sklepach z odżywkami czy też obiegu podwórkowym wśród pakerów mówiło się, że kreatyna to kreatyna i jeśli jest od nazwijmy to producenta rozpoznawalnego a nie firmy krzak to będzie to w zasadzie ten sam produkt. Argumentacja zazwyczaj jest taka, że no przecież to tak już dobrze rozpoznany supelment no i tyle lat na rynku że nie ma co przepłacać za markę i kupować co tanie, Sam w pewien sposób prawie w to uwierzyłem, ale jednak lampka kontrolna zawsze gdzieś się zapalała. Ostatnio trafiłem na badania przeprowadzone przez renomowane i cerfyfikowane lab w USA (nie podaje linka bo nie mogę ponownie odaleźć) którę wykonało bardzo dokładne testy kilkudziesięciu produktów oraz generalnie testy w kierunku fabryk okazało się, że różnice są bardzo duże.. kreatyny z Chin najczęsciej była zanieczyszczona, zdecydowanie mniej rozdrobniona, Fabryki z USA wypadały różnie.. od wyników bardzo dobrych po śednie, ale najlepszą kreatynę jaka jest obecnie produkowana na świecie może poszczycić się producent Niemiecki. Sam na sobie przetestowałem 3 x monohydraty różnych firm i muszę powiedzieć, że osobiście odczułem różnice. Generalnie zasada im drożej tym lepiej, w tym akurat przypadku się sprawdziła. Z których fabryk kupują różne marki zazwyczaj nie informują ale można to sprawdzić.Zmieniony przez - krzysiek83wpr w dniu 2017-02-11 14:55:00

Zmieniony przez - krzysiek83wpr w dniu 2017-02-11 14:56:21
1
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Biniu Moderator
Ekspert
Szacuny 250 Napisanych postów 41358 Wiek 51 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 126209
Slawku widze udalo sie przeniesc

MisOO jakbys mogl dodac art do postu

***ARTYKUŁY i OPISY PRODUKTÓW*** - PRZYDATNE LINKI -
https://www.sfd.pl/***ARTYKUŁY_i_OPISY_PRODUKTÓW***_-_PRZYDATNE_LINKI-t168147.html


Zmieniony przez - Biniu w dniu 2007-04-14 11:46:08
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ambroziak Farmakolog
Ekspert
Szacuny 128 Napisanych postów 9767 Wiek 2 lata Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 23572
Dzięki!
Biniu - a w dziale "Odżywki..." on też został? Bo widzę, że tutaj licznik liczy od nowa. Tam przeczytało go prawie 7 tys. Chciałem zobaczyć, ile osób go przeczyta...

S. Ambroziak

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 89 Wiek 33 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 1765
ładnie ładnie, zrozumiale i szczegółowo, pogłębiłem wiedzę z przyjemnością :]

wtf?

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Biniu Moderator
Ekspert
Szacuny 250 Napisanych postów 41358 Wiek 51 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 126209
widze go rowniez tam - testowo podbilem do gory
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ambroziak Farmakolog
Ekspert
Szacuny 128 Napisanych postów 9767 Wiek 2 lata Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 23572
Dzięki!

S. Ambroziak

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 11122 Napisanych postów 51312 Wiek 30 lat Na forum 23 lat Przeczytanych tematów 57816
mam pytanie do fachowców:

czy może być tak, że kreatyna na mnie nie działa?
jak biorę kreatynę to nie rośnie mi ani siła, ani masa, nawet tej wody mój organizm w sobie nie skupia
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 57 Napisanych postów 10990 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 88360
moze, chociaz jest tyle powodow dla ktorych mozesz 'nie czuc' jej ze trudno jednoznacznie stwierdzic ze powod jest ten ktory podales...

Pozdrawiam
misoo

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 16 Napisanych postów 925 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 28725
Mariusz przeczytaj jeszcze raz art bo nie zrozumiales chyba zasady jej dzialania
kreatyna dziala tylko moze Ty tego tak spektakularnie nie czujesz...

Układasz dietę? Sprawdź DARMOWY program Dziennik Posiłków:
http://www.dziennikposilkow.pl -
http://www.dieta4u.com.pl 

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ambroziak Farmakolog
Ekspert
Szacuny 128 Napisanych postów 9767 Wiek 2 lata Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 23572
Ostatnio w jakimś poście dyskutowaliśmy na temat kreatyny... Podkreślałem w nim, że kreatyna nie działa bez magnezu. Apok mówi, że jego zdaniem osoby, które nie odczuwają działania kreatyny, mają niedobory magnezu. Ja przyznałem Mu rację!!!
Kreatyna działa anabolicznie, jak widać na rysunku, bo dowozi ATP do wszystkich etapów zarówno inicjacji, jak też samej syntezy białek. O magnezie zapominamy głównie przez rutynę biochemików. Najczęściej bowiem podręczniki i publikacje mówią dla uproszczenia o adenzynotrifosforanie, zaś formalnie związek ten to adenozynotrifosforan magnezu - MgATP.

S. Ambroziak

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 11122 Napisanych postów 51312 Wiek 30 lat Na forum 23 lat Przeczytanych tematów 57816
magnez jem dosyć często, nawet w trakcie brania kreatyny brałem
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Które białko najlepsze na rano?

Następny temat

BCAA + HMB ??

WHEY premium