SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Lista zakazanych srodkow dopingujacych

temat działu:

Doping

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 12648

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 6 Napisanych postów 1089 Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 42388
LISTA ZAKAZANYCH ŚRODKÓW FARMAKOLOGICZNYCH l METOD UZNANYCH ZA DOPINGOWE

§ 1. 1. Zgodnie z ustaleniami Komisji Medycznej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, zwanego dalej "MKOl", przyjmuje się zasadę zakazu stosowania całych grup związków farmakologicznie czynnych, obejmujących również takie nowe związki, w których skład wchodzą środki uznane za dopingowe. Używany w treści niniejszej listy termin "związki pokrewne" oznacza substancje związane z określoną grupą środków działaniem farmakologicznym lub budową chemiczną.

2. Przyjmuje się następującą klasyfikację zabronionych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe:

I. Klasy zabronionych środków farmakologicznych:

A. Środki pobudzające (Stymulanty)

B. Narkotyczne środki przeciwbólowe (Narkotyki)

C. Środki anaboliczne (Anaboliki)

1. Steroidy anaboliczno-androgenne

2. Beta-2 adrenomimetyki (beta-2 agoniści)

D. Środki moczopędne (Diuretyki)

E. Hormony peptydowe i glikoproteinowe oraz ich pokrewne

II. Zakazane metody dopingu:

A. Doping krwią

B. Podawanie sztucznych przenośników tlenu lub zwiększenie objętości osocza

C. Metody farmakologiczne, chemiczne lub fizyczne

III. Środki, których użycie zabronione jest w szczególnych okolicznościach lub w niektórych dyscyplinach sportu:

A. Alkohol

B. Kannabinoidy

C. Środki znieczulające miejscowo

D. Glukokortykosteroidy

E. Beta-adrenolityki (beta-blokery)

§ 2. Ustala się wykaz zabronionych środków farmakologicznych, wraz z wyjaśnieniami:

A. Środki pobudzające (Stymulanty):

amfepramon
amphepramone

amfetaminil
amphetaminil

amineptyna
amineptine

amifenazol
amiphenazole

amfetamina
amphetamine

bambuterol
bambuterole

benzfetamina
benzphetamine

bromantan
bromantane

chlorfentermina
chlorphentermine

dimetamfetamina
dimetamphetamine

efedryna
ephedrine

etamiwan
etamiwane

etafedryna
etaphedrine

etylefryna
etilefrine

etyloamfetamina
etilamphetamine

fenetylina
fenetyline

fenfluramina
fenfluramine

fenkamfamina
fencamphin

fenmetrazyna
phenmetrazine

fenproporeks
fenproporex

fentermina
phentermine

fenylopropanolamina
phenylpropanolamine

foledryna
pholedrine

formoterol
phormoterole

furfenoreks
ftirphenorex

heptaminol
heptaminol

karfedon
carphedone

katyna
cathine

klobenzoreks
clobenzorex

klorprenalina
cłorprenaline

kofeina
coffeine

kropropamid
cropropamide (składnik preparatu Micoren)

krotetamid
crothetamide (składnik preparatu Micoren)

mefenoreks
mephenorex

mefentermina
mephentermine

metamfetamina
metamphetamine

metoksyfenamina
metoxyphenamine

metylenodioksyamfetamina
methylenodioxyamphetamine

metyloefedryna
methylephedrine

metylfenidat
methylphenidate

mezokarb
mesocarbe

morazon
morazone

niketamid
nikethamide

norenfluramina
norenfluramine

parahydroksyamfetamina
parahydroxyamphetamine

pemolina
pemoline

pentylentetrazol
pentylentetrazol

pipradol
pipradol

pirowaleron
pyrovalerone

prolintan
prolintane

propylheksedryna
propylhexedrine

pseudoefedryna
pseudoephedrine

reproterol
reproterole

selegilina
selegilina

strychnina
strychnine

oraz związki pokrewne.


Wyjaśnienia:

1. W przypadku kofeiny stwierdzenie wyniku pozytywnego zależy od stężenia kofeiny w moczu. Stężenie w moczu nie może przekroczyć 12 mikrogramów na mililitr.

2. Za pozytywny wynik dopingu katyną /norpseudoefedryną/ uznaje się, gdy jej stężenie przekroczy 5 mikrogramów w mililitrze moczu. W przypadku stwierdzenia obecności efedryny i metyloefedryny wyniki określa się jako pozytywne, jeżeli stężenia ich przekraczają 10 mikrogramów na mililitr moczu. W przypadku obecności fenylopropanolaminy i pseudoefedryny wyniki określa się jako pozytywne, gdy stężenia tych związków przekraczają 25 mikrogramów na mililitr moczu. Jeżeli stwierdza się w moczu więcej niż jeden z tych związków, stężenia ich należy sumować, a jeżeli suma stężeń poszczególnych efedryn przekracza 10 mikrogramów na mililitr moczu, próbkę taką należy uznać za pozytywną.

3. W przypadku leczenia astmy i schorzeń dróg oddechowych dozwolone jest stosowanie beta-2 agonistów: salbutamolu i terbutaliny wyłącznie poprzez inhalację. Lekarz powinien o tym fakcie poinformować Podkomisję Kontroli Dopingu lub bezpośrednio Zespół Kontroli Dopingu pismem przed zawodami.

4. Wszystkie preparaty bazujące na imidazolu są dopuszczone do stosowania miejscowego, np. oksymetazolina. Środki zwężające naczynia (np. adrenalina) mogą być podawane z anestetykami działającymi miejscowo.
Miejscowo działające preparaty na bazie fenylefryny są dopuszczone (dozwolone), np. do nosa lub do oczu.

B. Narkotyczne środki przeciwbólowe (Narkotyki):

alfaprodyna
alphaprodine

anilerydyna
anileridine

buprenorfina
buprenorphine

dekstromoramid
dextromoramide

diamorfina (heroina)
diamorphine (heroin)

dihydrokodeina
dihydrocodeine

dipipanon
dipipanone

etoheptazyna
ethoheptazine

etylomorfina
ethylomorphine

fenazocyna
phenazocine

hydrokodon
hydrocodone

leworfanol
levorphanol

metadon
methadone

morfina
morphine

pentazocyna
pentazocine

petydyna
pethidine

trimeperydyna
trimepedrine

oraz związki pokrewne.


Wyjaśnienia:

1. Kodeina, dekstrometorfan, dekstropropoksyfen, dihydrokodeina, difenoksylat, folkodyna, etylomorfina, propoksyfen i tramadol są dozwolone.

2. Kwas acetylosalicylowy (aspiryna) i jego nowsze pochodne (jak diflunisal) nie są zabronione, jednak występują często w lekach złożonych zawierających zabronione substancje. To samo odnosi się do preparatów przeciwkaszlowych i przeciw przeziębieniu, które również często zawierają substancje zabronione. Nie są natomiast zabronione i mogą być stosowane jako środki przeciwkaszlowe: dekstrometorfan i folkodyna. Dozwolone jest również stosowanie difenoksylatu.

C. Środki anaboliczne (Anaboliki)

Klasa anabolików zawiera steroidy anaboliczno-androgenne (SAA) i beta-2 adrenomimetyki (beta-2 agoniści).

1. Steroidy anaboliczno-androgenne (SAA):

androstenedion
androstenedione

bambuterol
bambuterole

bolasteron
bolasterone

boldenon
boldenone

danazol
danazol

dehydrochlorometylotesteron
dehydrochloromethyltesterone

dehydroepiandrosteron (DHEA)
dehydroepiandrosterone (DHEA)

dehydrotestosteron
dehydrotestosterone

drostalon
drostalone

fluoksymesteron
fluoxymesterone

formoterol
formoterole

gestrinon klostebol
gestrinone clostebol

metandienon
metandienone

metenolon
metenolone

metylotestosteron
methyltestosterone

mesterolon
mesterolone

miboleron
mibolerone

nandrolon
nandrolone

noretandrolon
norethandrolone

oksandrolon
oxandrolone

oksymesteron
oxymesterone

oksymetolon
oxymetholone

reproterol
reproterole

stanozolol
stanozolol

testosteron
testosterone

trenbolon
trenbolone

oraz związki pokrewne.


2. Beta-2 adrenomimetyki (beta-2 agoniści):

fenoterol
fenoterol

klenbuterol
clenbuterol

salbutamol

salbutamol

salmeterol
salmeterol

terbutalina
terbutaline

oraz związki pokrewne.


Wyjaśnienia:

1. Stwierdzenie poziomu testosteronu (T) do poziomu epitestosteronu (E) w relacji powyżej sześciu (6) do jednego (1) w moczu zawodnika świadczy o przekroczeniu dopuszczalnej normy antydopingowej, chyba że wysoki stosunek tych związków jest wynikiem fizjologicznych lub patologicznych zmian, np. zmniejszonego wydalania epitestosteronu, nowotworów produkujących androgeny lub niedoborów enzymatycznych.

2. W przypadku stwierdzenia stosunku T/E powyżej 6,0 Podkomisja Kontroli Dopingu, zanim uzna dany wynik za pozytywny, powinna przeprowadzić dodatkowe badania. Sporządzony na ich podstawie pełny pisemny raport powinien obejmować przegląd wyników retrospektywnych, kolejnych oznaczeń laboratoryjnych moczu oraz wszystkie wyniki badań endokrynologicznych.
W przypadku gdy nie przeprowadzono uprzednio badań antydopingowych, zawodnik powinien być badany bez uprzedzenia co najmniej raz na miesiąc, w ciągu 3 następujących po sobie miesięcy. Wyniki tych badań zostaną włączone do raportu. Brak współpracy ze strony sportowca w przeprowadzeniu powyższych badań może powodować uznanie próbki za pozytywną.

3.W przypadku dopingu salbutamolem przyjmowanego w celach anabolicznych, za wynik pozytywny uznaje się wartości większe niż 1000 nanogramów na mililitr moczu.

D. Środki moczopędne (Diuretyki):

acetazolamid
acetazolamide

amilorid
amiloride

bendroflumetiazyd
bendroflumethiazide

benztiazyd
benzthiazide

bumetanid
bumetanide

chlormerodryna
chlormerodrine

chlorłalidon
chlorłalidone

diklofenamid
diclofenamide

furosemid
furosemide

hydrochlorotiazyd
hydrochlorothiazide

indapamid
indapamid

kanrenon
canrenone

kwas etakrynowy
ethacrynic acid

mannitol
mannitol

mersalil
mersalil

spironolakton
spironolactone

triametaren
triametarene

oraz związki pokrewne.


Wyjaśnienia:

1. Leki moczopędne podane bez uzasadnienia lekarskiego, zwłaszcza w dużych dawkach, mogą powodować wiele działań niepożądanych, a przede wszystkim pro wadzą do poważnych zaburzeń elektrolitowych (hiponatremii, hipopotasemii i hipomagnezemii). Ponadto, w zależności od dawki leku i drogi jego podania, mogą być powodem nagłego spadku ciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, bólów i zawrotów głowy, a także skurczów mięśniowych.

2. Z uwagi na bardzo częste próby sztucznego zmniejszania masy ciała w celu zakwalifikowania się do niższej kategorii wagowej komisje medyczne MKOl oraz właściwych międzynarodowych federacji sportowych zastrzegają sobie prawo do pobierania próbek moczu już w czasie ważenia zawodników, a nie tylko po zakończeniu zawodów.

E. Hormony peptydowe i glikoproteinowe oraz ich pokrewne:

1. Gonadotropina łożyskowa /hCG/ zakazana jedynie u mężczyzn.

2. Przysadkowe i syntetyczne gonadotropiny /LH/ zakazane jedynie u mężczyzn.

3. Kortykotropiny (ACTH tetracosactyd).

4. Hormon wzrostu (Hgh).

5. Insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-I)

oraz wszystkie czynniki uwalniające hormony lub ich analogi.

6. Erytropoetyna (EPO).

7. Insulina.

Wyjaśnienia:

1. Insulina jest dozwolona w leczeniu stwierdzonej insulinozależnej cukrzycy. Konieczne jest przedstawienie pisemnego zaświadczenia, potwierdzającego ten fakt, od endokrynologa lub lekarza sportowego.

2. Gonadotropina kosmówkowa to hormon o działaniu anabolicznym, fizjologicznie wytwarzany przez łożysko, w śladowych ilościach powstający poza nim. W czerwcu 1994 r. uzgodniono metodykę jego oznaczania w ramach Komisji Lekarskiej MKOl. Przekroczenie stężenia 10 ng/ml powoduje dyskwalifikację zawodnika.

3. Stosowanie kortykotropiny jest obecnie traktowane jako równoważne z doustnym, domięśniowym lub dożylnym podaniem kortykosteroidów.

4. Zabronione jest stosowanie substancji uwalniających wymienione w pkt E 1-4 hormony.

5. Obecność nieprawidłowego stężenia endogennych hormonów klasy E lub ich diagnostycznych markerów w moczu zawodnika stanowi naruszenie przepisów, chyba że udowodni się, iż jest to spowodowane procesami fizjologicznymi.

§ 3. Zakazane są następujące metody uznane za dopingowe:

A. Doping krwią

Metoda ta polega na stosowaniu krwi, preparatów krwiopochodnych lub erytropoetyny w celu innym niż uzasadniony cel leczniczy. Doping krwią po lega na podaniu zawodnikowi w określonym czasie przed startem w zawodach krwi, czerwonych ciałek krwi lub preparatów krwiopochodnych zawierających krwinki czerwone.
Preparaty takie mogą pochodzić od samego biorcy (autologiczne) lub innej osoby (nieautologiczne). Transfuzja dodatkowej krwi zwiększa wydolność fizyczną zawodników, zwłaszcza startujących w dyscyplinach wytrzymałościowych, jak biegi długodystansowe (maraton), wyścigi kolarskie czy biegi narciarskie, stwarzając nierówne szansę konkurentom.

B. Podawanie sztucznych przenośników tlenu lub zwiększenie objętości osocza

C. Metody farmakologiczne, chemiczne lub fizyczne

Zabronione są manipulacje farmakologiczne, chemiczne lub fizyczne, wykorzystujące substancje lub metody, które modyfikują bądź usiłują zmodyfikować stan i charakter próbek moczu pobieranych w kontrolach antydopingowych i prowadzą w konsekwencji do zmiany wyników testów. Przykładami omawianych manipulacji są: cewnikowanie, podmienianie lub fałszowanie moczu (pobieranego do kontroli), hamowanie wydalania nerkowego, np. przy użyciu probenecidu i pokrewnych substancji złożonych oraz poprzez podawanie epitestosteronu. Stwierdzenie stężenia epitestosteronu powyżej 200 nanogramów na mililitr moczu wymaga przeprowadzenia badań, o których mowa w § 2 pkt C w części zatytułowanej Wyjaśnienia: punkty l i 2.

§ 4. Zabronione jest używanie następujących środków, jeżeli przepisy właściwych międzynarodowych federacji sportowych nie stanowią inaczej:

A. Alkohol

Jest zabroniony w niektórych dyscyplinach sportu, np. w: łucznictwie, pięcioboju nowoczesnym, sportach motocyklowych (stałe badanie na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu na 45 min. przed startem), szermierce. Na żądanie związku sportowego mogą być wykonywane odpowiednie badania kontrolne. Są to przede wszystkim badania zawartości alkoholu w powietrzu wydechowym lub krwi.

B. Kannabinoidy

Testy wykrywające kannabinoidy (składniki np. marihuany i haszyszu) będą przeprowadzane w tych dyscyplinach, w których przepisy odpowiednich władz o tym stanowią. Podczas zawodów olimpijskich testy te są wykonywane. Stężenie tych substancji większe niż 15 nanogramów na mililitr moczu jest uznane za doping.

C. Środki znieczulające miejscowo

Stosowanie środków znieczulających miejscowo w postaci zastrzyków jest dozwolone pod następującymi warunkami:

a) wykorzystywane są takie środki, jak bupiwakaina, prokaina, karbokaina, lidokaina i inne związki pokrewne z wykluczeniem kokainy. Środki zwężające naczynia krwionośne (np. adrenalina) mogą być używane wraz z miejscowymi środkami przeciwbólowymi,

b) stosowane są wyłącznie wstrzyknięcia miejscowo lub dostawowo,

c) stosowane są wyłącznie w wyniku wskazań lekarskich (a wszystkie ich szczegóły, w tym rozpoznanie, dawka i sposób zastosowania, zostaną natychmiast przekazane na piśmie do Podkomisji Kontroli Dopingu).

Stosowanie tzw. blokad stawów bez uzasadnionych wskazań lekarskich powoduje zniesienie istotnej reakcji alarmowej, jaką jest ból, a to przyczynia się do częstych i groźnych kontuzji, np. w siatkówce, koszykówce, wioślarstwie, a zwłaszcza w piłce nożnej i boksie. Zgodnie z ustaleniami z międzynarodowymi federacjami sportowymi oraz odpowiednimi władzami wymagane są zaświadczenia uzasadniające stosowanie środków przeciwbólowych, z wyjątkiem zabiegów dentystycznych.

Zaświadczenie zawierające dokładne rozpoznanie, dawkę oraz sposób podania środka należy dostarczyć Podkomisji Kontroli Dopingu lub lekarzowi zawodów przed ich rozpoczęciem albo - gdy środek ten stosowany jest w czasie zawodów - natychmiast po wykonanym zabiegu (iniekcji).

D. Glukokortykosteroidy

Stosowanie glukokortykosteroidów jest zabronione, z wyjątkiem ich podania miejscowego (w wyniku wskazań laryngologicznych, okulistycznych lub dermatologicznych), w inhalacji (astma, alergiczny nieżyt nosa) oraz wstrzyknięć miejscowych i dostawowych. Każdorazowe ich zastosowanie należy zgłosić do Podkomisji Kontroli Dopingu lub lekarzowi zawodów.
Obowiązkowe jest dostarczenie raportu o tych zawodnikach, którzy wymagają leczenia astmy oskrzelowej kortykosteroidami podczas zawodów.

E. Beta-adrenolityki (Beta-blokery)

Beta-adrenolityki reprezentują następujące przykłady:

acebutolol
alprenolol
atenolol
betaksolol
bisoprolol
bunolol
labetalol
metoprolol
nadolol
oksprenolol
propranol
sotalol
oraz inne związki pokrewne.

Od 1993 r. beta-adrenolityki znajdują się w grupie środków, których stosowanie podlega ograniczeniom. Stosowanie ich jest zakazane min.: w łucznictwie, strzelectwie, biathlonie, pięcioboju nowoczesnym, saneczkarstwie, skokach narciarskich, nurkowaniu. Pozytywne wyniki pociągają za sobą sankcje dyscyplinarne. W innych dyscyplinach sportu testy na obecność tych leków wykonywane będą na wniosek związków sportowych, a kompetentnym podmiotem do podjęcia decyzji w tej sprawie jest Podkomisja Kontroli Dopingu.

§ 5. 1. W zamieszczonych w § 2-4 listach podano przykłady różnych środków dopingujących w celu przedstawienia poszczególnych klas zabronionych środków farmakologicznych lub metod uznanych za dopingowe. Jeżeli nie postanowiono inaczej, stosowanie każdej substancji - także w celach leczniczych - należącej do zabronionych klas (grup) jest naruszeniem przepisów antydopingowych, również wówczas, gdy substancje te nie są wymienione wśród przykładów.

2. Sam fakt stwierdzenia przez laboratorium obecności substancji należącej do którejkolwiek klas (grup) zabronionych, bez względu na jej ilość, wykrytej podczas kontroli przeprowadzonej na zawodach lub poza nimi, stanowi wykroczenie dopingowe, niezależnie od drogi, jaką substancja została podana, i stanowi podstawę do wszczęcia odpowiedniego postępowania w stosunku do zawodnika oraz osób uczestniczących w podaniu zabronionego środka.

=================================
Artykul ten skopiowalem ze strony www.ciezary.opalenica.com -moze komus sie przyda. Wsolych Swiat!!

A kto umarł,ten nie żyje!

HST

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
MANIAC GYM ZASŁUŻONY
Znawca
Szacuny 38 Napisanych postów 3260 Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 66744
Było juz nawet kilka razy


Nigdy niemów nigdy!
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 19 Napisanych postów 9216 Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 30094
Bylo, nie bylo, mi sie przyda i to bardzo...

i nasunelo mi sie pytanie- jaki cel ma stosowanie w sporcie beta-blokerow? chyba jedynie to zmniejszenie wydolnosci

Pozdrawiam, Dezir

-----------------------------------------
"Kulturystyka zaczyna sie w momencie, gdy przestaje sie robić mase"

http://pumpingiron.w.interia.pl 

Pozdrawiam, Dezir - (były, więc nieoficjalny) moderator działu "Fitness"
----------------------------------------------
>> "TRZEBA BYĆ ZNAWCĄ, A NIE WYZNAWCĄ" <<

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

CLOMID??????????????

Następny temat

rozpiszcie- sogi czekają

Wheya