SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Europejska Norma EN 15602:2008

temat działu:

Sztuki Walki

słowa kluczowe: ,

Ilość wyświetleń tematu: 1028

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 10 Napisanych postów 1025 Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 2631
Zgodnie z CEN / CENELEC regulacje wewnętrzne, krajowe organizacje normalizacyjne następujących krajów są zobowiązane do wprowadzenia w życie niniejszej Normy Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

http://www.naftso.org/documents/5fb9aee ... 0e7457.pdf


Tłumaczenie:

1 Zakres normy

Norma ma odniesienie do wykonujących usługi ochrony.

2 Terminy i definicje

2.1 Szkolenie

2.1.1
szkolenie podstawowe
szkolenie mające na celu umożliwienie każdej osobie chcącej podjąć zatrudnienie jako pracownik ochrony przyswoić umiejętności na poziomie minimalnym

2.1.2
szkolenie utrwalające
systematyczne i regularne szkolenie według programu mającego na celu utrzymanie i uaktualnienie po-przednio nabytych umiejętności

2.1.3
szkolenie dodatkowe
systematyczne i regularne szkolenia według programu mającego na celu rozwój poprzednio nabytych umie-jętności jak i nabycie nowych

2.1.4
szkolenie specjalistyczne
szkolenie mające na celu umożliwienie pracownikowi ochrony nabycie koniecznych, specjalnych umiejętności

2.1.5
ośrodek szkoleniowy
jednostka upoważniona przez właściwe organy do prowadzenia szkoleń na pracownika ochrony

2.1.6
świadectwo ukończenia szkolenia
dowód ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym, wydawany przez upoważnione ośrodki szkoleniowe

2.1.7
osoba szkoląca
osoba kompetentna i posiadająca konieczne przygotowanie, prowadząca wymagany rodzaj szkolenia

2.1.8
osoba nadzorująca szkolenie
pracownik ośrodka szkoleniowego odpowiedzialny za nadzór i dokumentację w pełnym zakresie szkoleń prowadzonych w danej jednostce

2.2 Dobór personelu

2.2.1
pracownicy administracyjni
wszyscy pracownicy firmy nie zatrudnieni bezpośrednio w wykonywaniu czynności będących z definicji czynnościami pracownika ochrony lub pracownicy pośrednio związani, mogący mieć dostęp do informacji o charakterze poufnym

2.2.2
umowa na okres próbny
zatrudnienie osoby na określony czas, w którym dokonuje się sprawdzenia pracownika

2.2.3
pracownicy pośrednio związani
pracownicy, którzy uczestniczą lub mogą uczestniczyć w gromadzeniu lub dostępie do informacji lub gospo-darowaniu sprzętem, których niewłaściwe użycie może powodować zagrożenie bezpieczeństwa dla firmy, jej klienta lub osoby trzeciej

2.2.4
nadzorujący dokumentację
pracownik firmy odpowiedzialny za nadzór i prowadzenie jej dokumentacji

2.2.5
pracownik ochrony
osoba otrzymująca wynagrodzenie, sprawdzona i przeszkolona, wykonująca jedną lub więcej z poniżej wy-mienionych czynności:
- przeciwdziałanie lub wykrywanie wtargnięć i nieuprawnionych wejść (kontrola dostępu) lub czynów wan dalizmu albo naruszenia prawa na terenie publicznym lub prywatnym;
- zapobieganie i wykrywanie kradzieży, utrat, defraudacji, sprzeniewierzeń lub ukrycia towaru, pienię-dzy, obligacji, akcji, rachunków lub innych papierów wartościowych i dokumentów
- ochrona osób przed naruszaniem ich nietykalności
- ochrona środowiska i zarządzanie nieruchomościami mającymi charakter rolniczy lub wodny
- wdrażanie (w przypadku polecenia) ustalonych w podmiotach zasad, regulaminów kierunków działania i praktyk związanych z ograniczaniem przestępczości
- zgłaszanie i ujmowanie sprawców czynów przestępczych

2.2.6
sprawdzanie wiarygodności
proces sprawdzania pracowników i kandydatów na pracowników pod katem wymagań zawodowych

2.2.7
sprawdzanie karalności
proces sprawdzania przez organy państwowe karalności pracowników i kandydatów na pracowników

2.3 Ochrona fizyczna

2.3.1
kontrola dostępu
kontrola ruchu osobowego, pojazdów i towarów w wyznaczonych miejscach wejść/wjazdów i wyjść/wyjazdów

2.3.2
ochrona portu lotniczego
usługi ochrony polegające na sprawdzaniu pasażerów i personelu, w tym ich tożsamości, bagażu i cargo celem zapobiegania zagrożeniu bezpieczeństwu statków powietrznych i portów lotniczych ze strony osób lub użytych przedmiotów

2.3.3
uzbrojony pracownik ochrony
pracownik ochrony przeszkolony w użyciu broni i upoważniony przez właściwe organy do jej posiadania

2.3.4
ochrona fizyczna
usługa ochrony wykonywana przez pracownika ochrony fizycznej

2.3.5
ochrona portu morskiego
usługi ochrony polegające na sprawdzaniu pasażerów i personelu, w tym ich tożsamości, bagażu i cargo celem zapobiegania zagrożeniu bezpieczeństwu statków i portów morskich ze strony osób lub użytych przedmiotów

2.3.6
ochrona recepcyjna
kontrola wejścia i wyjścia połączona ze świadczeniem usług dla klientów

2.3.7
ochrona obszaru, obiektu lub urządzenia
usługi ochrony odnoszące się do wyznaczonych miejsc

2.3.8
stała ochrona fizyczna
usługi ochrony wykonywane w określonym zakresie, wyznaczonym miejscu lub na terenie własności, przez określony okres czasu

2.3.9
detektyw sklepowy
pracownik ochrony nie noszący ubioru firmy, obserwujący zachowanie klientów dla zapobiegania i wykrywa-nia kradzieży

2.4 Patrole ruchome

2.4.1
patrolowanie miejsc
usługi ochrony wykonywane przez pracowników ochrony przemieszczających się pomiędzy oddalonymi miejscami podlegającymi ochronie, w ciągu określonego okresu czasu

2.4.2
patrolowanie miejsca
usługi ochrony wykonywane przez pracowników ochrony przemieszczających się na terenie wyznaczonego pojedynczego miejsca podlegającego ochronie, w ciągu określonego okresu czasu

2.5 Działania w przypadku sygnału alarmu

2.5.1
alarm
sygnał zaistnienia zagrożenia życia, własności lub środowiska

2.5.2
centrum monitoringu i przyjmowania sygnałów alarmu
miejsce bezpiecznie zlokalizowane i stale obsługiwane, do którego wpływają sygnały o stanie monitorowanych obiektów, z jednego lub wielu systemów alarmowych, poddawane czynnościom zgodnie z przyjętymi procedurami

2.5.3
operator centrum monitoringu i przyjmowania sygnałów alarmu
osoba odpowiedzialna za przekazywania informacji wynikających z urządzeń odbiorczych

2.5.4
działania w przypadku sygnału alarmu
działania, o których decyduje pracownik ochrony w przypadku sygnału alarmu

2.5.5
pracownik ochrony decydujący o sygnale alarmu
pracownik ochrony specjalnie przeszkolony, który po otrzymaniu sygnału alarmu bezpośrednio lub od opera-tora centrum monitoringu i przyjmowania sygnałów alarmu, podejmuje działania zgodnie z przyjętymi in-strukcjami


2.6 Nadzór nad kluczami

2.6.1
klucz
rzecz lub dane pozwalające na uprawniony dostęp do przedmiotu własności klienta

2.6.2
przechowywanie kluczy
przechowywanie przez firmę klucza lub kluczy do przedmiotów własności klienta

2.6.3
depozyt kluczy
depozyt i serwis prowadzony przez firmę ochrony, gdzie są złożone klucze, dokumenty, w tym poufne, powierzone przez klienta lub znajdujące się tam w związku z przepisami wydanymi przez właściwe organy

2.7 Ochrona imprez masowych

2.7.1
pracownik służby porządkowej
pracownik ochrony, który przeszedł wyszkolenie w zakresie ochrony imprez masowych

2.7.2
kierownik do spraw bezpieczeństwa
osoba wyznaczona przez organizatora do spraw bezpieczeństwa uczestników określonej imprezy masowej

2.7.3
zabezpieczenie imprezy masowej
ogół skoordynowanych przedsięwzięć w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą masową

2.7.4
impreza masowa
impreza masowa artystyczno-rozrywkowa oraz sportowa, na otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniu zamkniętym

2.7.5
służby porządkowe
członkowie służby porządkowej działający na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą masową

2.8 Ochrona dostępu

2.8.1
ochrona dostępu
kontrola dostępu w miejscach imprez artystyczno -rozrywkowych, gdzie wymagane są od uczestników okre-ślone warunki wejścia dla zachowania i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

2.8.2
nadzorujący ochroną dostępu
osoba zatrudniona przez inną osobę, odpowiedzialna za zarządzanie ochroną miejsca lub imprezy, która na zasadzie upoważnienia udzielonego prze właściciela, wyznaczonego zarządcy nieruchomości, kierownika lub organizatora, wyłącznie lub głównie, decyduje w sprawach; wymagań od uczestników wchodzących do danego miejsca lub na imprezę i/lub w sprawach utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego

2.9 Ochrona osób

2.9.1
ochrona osób
usługa ochrony wykonywanej przez pracowników ochrony, specjalnie przeszkolonych w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla osoby narażonej na niebezpieczeństwo
2.10 Usługi w zakresie porządku publicznego

2.10.1
patrolowanie miast
usługi ochrony wykonywane przez pracowników ochrony w miejscach publicznych oraz handlowych, do któ-rych istnieje nieograniczony dostęp

2.10.2
ochrona transportu
usługi ochrony wykonywane przez pracowników ochrony specjalnie przeszkolonych, na obszarze stacji i w środkach transportu publicznego

2.11 Postanowienia ogólne

2.11.1
warunki umowne
zespół pisemnych warunków sformułowanych przez świadczącego usługę w uzgodnieniu z klientem, ustala-jących szczegółowo obowiązki umowne

2.11.2
odznaka
oznaczenie zewnętrzne wskazujące na funkcję pracownika ochrony i jego firmę

2.11.3
sprawdzanie kontrolne
ustalony sposób komunikacji dla sprawdzenia miejsca pobytu i działania pracownika ochrony na wyznaczo-nym stanowisku

2.11.4
pokój kontrolny
bezpiecznie zlokalizowane miejsce gdzie są monitorowane i/lub przeprowadzane procedury operacyjne

2.11.5
pies obronny
specjalnie wyszkolony pies spełniający wymagania określone w odpowiednich przepisach

2.11.6
przewodnik psa obronnego
pracownik ochrony specjalnie przeszkolony w posługiwaniu się psem obronnym

2.11.7
identyfikator
wizytówka identyfikująca pracownika ochrony

2.11.8
ochrona wewnętrzna budynków
usługi ochrony wykonywane przez pracowników ochrony zatrudnionych bezpośrednio w obrębie zabudowań

2.11.9
licencja
potwierdzenie właściwych organów prawa wykonywania zawodu licencjonowanego pracownika ochrony

2.11.10
licencjonowany pracownik ochrony
pracownik ochrony posiadający licencję wydaną przez właściwy organ

2.11.11
właściwy organ
organ określony przez Państwo, właściwy do regulowania usług ochrony lub ich części

2.11.12
firma ochrony
przedsiębiorca wykonujący usługi ochrony

2.11.13
plan ochrony
dokument ustalający prowadzenie usług ochrony określonych w planie ochrony

2.11.14
usługi ochrony
usługi świadczone przez firmy ochrony mające na celu ochronę osób, mienia i aktywów

2.11.15
nadzorujący usługi ochrony
wskazany pracownik ochrony, po specjalistycznym przeszkoleniu, odpowiedzialny za działania pracowników ochrony wykonujących usługi ochrony

2.11.16
analiza zagrożenia
ocena ryzyka zagrożenia w celu doboru usługi ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa klienta

Przystoi aby Ojczyzna droższa nam była niz my sami sobie.

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

Wyjątkowo przepyszny zestaw!

Zgarnij 3X NUTLOVE 500 w MEGA niskiej cenie!

KUP TERAZ
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 77 Napisanych postów 11983 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 79498
Póki co,to chyba będzie tylko przyjęcie jednolitej wersji w wielu krajach UE pojęć dotyczących ochrony.Niestety nie sądzę,żeby to miało jakikolwiek wpływ na firmy ochrony w naszym kraju i jakość świadczonych przez nie usług.

Raczej ustapić niż zranić,raczej zranić niz okaleczyć,raczej okaleczyć niż zabić,prędzej zabić samemu,niż dać się zabić.

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Joanna Jędrzejczyk na "Beast of the Ring"

BF