SFD.pl - fitness, kulturystyka, trening, dieta i suplementacja

Aktualne Testy do policji 2008/2009 SĄ ODPOWIEDZI NA TWO, WYSTARCZY PRZECZYTAĆ TEMAT

temat działu:

Sztuki Walki

słowa kluczowe: , , , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 453243

napisał(a)
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 1 Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 15
POSIADAM WSZYSTKO CO JEST NIEZBĘDNE DO ZDANIA EGZAMINU DO POLICJI
NOWY TEST Z WIEDZY OGÓLNEJ 420 PYTAŃ PLUS ODPOWIEDZI, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD 06-06-2008
- administracja publiczna
- funkcjonowanie policji
- bezpieczeństwo publiczne
TEST PSYCHOLOGICZNY( AKTUALNY MULTISELECT)WYWID ZORGANIZOWANY,ZADANIA,SZEŚCIANY MINI PORADNK JAK LEPIEJ ZACHOWAĆ SIĘ PRZED KOMISJĄ.
KONTAKT;
DJ_CICHY@WP.PL
MATERIAŁY SĄ SPRAWDZONE PEWNE
1
napisał(a)
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 10 Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 26
to nie allegro :P Jakby ktoś miał pytania w sprawie egzaminów to odpowiem dexter194@wp.pl :P
napisał(a)
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 5 Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 32
Witam potrzebuję tych testów z odpowiedziami wraz z resztą przydatnych opracowań. W zamian oferują modlitwę w intencji darczyńcy. Mój mail: myszkowski4@wp.pl

Z góry bardzo dziękuję, Bóg zapłać
napisał(a)
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 4 Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 56
no no to bardzo kuszące..
napisał(a)
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 1 Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 2
Witam. Proszę kogoś, kto posiada aktualne testy z wiedzy na egzamin do policji o podesłanie na e-mail: brzozaq@interia.pl lub na ojcze_samotni@wp.pl
Będę wdzięczny niezmiernie :) Mam egzamin w sobotę i chciałem sobie trochę przejrzeć. Co prawda znalazłem w necie zestaw 600 pytań, ale teraz chyba obowiązuje ich nieco mniej.
napisał(a)
Początkujący
Szacuny 13 Napisanych postów 2484 Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 23923
Witam mam takie pytanko odnosnie policji.
Wiaze z tym zawodem plany zyciowe, juz po maturze startowalem do Wyzszej Policyjnej w Szczytnie, coz dostale sie ale ostatecznie namowy rodzicow ze daleko(500km od domu) sprawily ze dalem sobie siana. Ale teraz pojawila sie dla mnie alternatwywa i tu moje pytanie czy po zrobieniu mgr bede mial wieksze szanse dostac sie na przyuczenie do Szkoly w Krakowie??

Zmieniony przez - Rafalsky89 w dniu 2009-01-31 20:25:10

Im trudniej
Tym łatwiej.

napisał(a)
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 33 Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 116
KTO CHCE TESTY PISAĆ WSZYSTKO PRZEŚLE I TO ZA FREE
WSZYSTKIE NOWE TESTY ZA DARMOCHE PISAĆ KTO CHCE!!!!
ODPOWIEM KAŻDEMU!!!!I KAŻDY KTO NAPISZE EMAILA NA STRONIE TO WYŚLE TESTY
POZDRÓWKI )
napisał(a)
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 33 Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 116
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 Stanowienie prawa miejscowego należy do organów samorządu terytorialnego (wojewoda ,rada gmin, rada powiatów i sejmiki województw)
2 Administracją rządową kieruje Rada Ministrów
3 Prezes Rady Ministrów, Wiceprezesi Rady Ministrów składają wobec Prezydenta następującą przysięgę:
"Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem."
4 Zadania własne gmin obejmują sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gminnych dróg, ulic, ochrony zdrowia, edukacji publicznej, kultury
5 Organem administracji samorządowej w powiecie jest Starosta
6 Zasada praworządności jako jedna z zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego oznacza
praworządność jest podstawową zasadą państwa i oznacza metodę sprawowania władzy, na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że wszystkie organy władzy publicznej są zobowiązane do podejmowania decyzji zgodnie z prawem, czyli na podstawie konkretnych dokumentów rangi ustawowej albo aktu wykonawczego (ustawy, rozporządzenia, przepisy).
7 Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym oznacza
ciążący na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie obowiązek dążenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na podstawie którego ma nastąpić wydanie decyzji. Rozstrzygnięcie sprawy może nastąpić wówczas gdy okoliczności sprawy są w pełni wyjaśnione, a więc gdy znana jest cała prawda.
8 Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli w postępowaniu administracyjnym oznacza zmierza do podkreślenia, iż organ administracyjny powinien mieć na uwadze z jednej strony interes społeczny, z drugiej zaś nie wolno mu dopuścić do naruszenia słusznego interesu uczestnika postępowania.
9 Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym oznacza
ze organ ma obowiązek m.in. informować strony o skutkach podejmowanych przez nie czynności, o skutkach niepodejmowania pewnych czynności oraz o innych prawach i obowiązkach.
10 Zasada przekonywania w postępowaniu administracyjnym oznacza
Właściwe uzasadniane decyzji. Jeżeli występują strony o spornych interesach to organ powinien je nakłaniać do zawarcia ugody.
11 Jeżeli skarga została uznana za bezzasadną, zaś skarżący ponowił skargę w tej samej sprawie to KPA Art. 239. § 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

12 Zasada szybkości postępowania administracyjnego oznacza
Wiąże się z szeregiem przepisów kpa wiążących organy terminami dokonywania czynności i załatwiania spraw. Treścią obowiązku jest więc prowadzenie czynności postępowania administracyjnego z możliwie najniższym nakładem kosztów, eliminowaniem zbędnych działań procesowych oraz unikaniem sytuacji powodujących zwłokę.
13 Zasada ugodowego załatwiana spraw administracyjnych oznacza
Odwołuje się do przepisów (art. 13 kpa) o załatwianiu niektórych spraw w drodze ugody między stronami i zatwierdzanej postanowieniem przez organ administracji publicznej.
Zażegnanie w drodze kompromisu, sporu o fakty przyczynia się do przyspieszenia biegu sprawy i ogranicza konieczność stosowania przymusu w celu wykonania decyzji.
14 Zasada pisemności w postępowaniu administracyjnym oznacza obowiązek
KPA Art. 14. § 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej.
§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.
15 Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego oznacza, że
KPA Art. 15. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne.
Art. 16. § 1. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach szczególnych.
§ 2. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach.
16 Stroną postępowania administracyjnego jest KPA Art. 28. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Art. 29. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nie posiadające osobowości prawnej.
17 Stroną postępowania administracyjnego nie może być
Podmiot zainteresowany danym rozstrzygnięciem jako administrujący
18 Strona będąca osobą fizyczną nie posiadająca zdolności do czynności prawnych w postępowaniu administracyjnym KPA Art. 30. § 1. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 2. Osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli.
19 Organizacja społeczna będąca stroną postępowania administracyjnego działa w tym postępowaniu
Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony.
20 Załatwienie sprawy administracyjnej wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić
nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
21 W postępowaniu administracyjnym odwoławczym załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy.
22 Po upływie terminu na załatwienie sprawy organ administracji publicznej powinien zawiadomić strony i wskazać nowy termin załatwienia sprawy, podając jednocześnie przyczyny niedotrzymania terminu.
23 Jeżeli strona zmieniła adres w toku toczącego się postępowania administracyjnego i nie poinformowała o tym fakcie organu prowadzącego postępowanie, to doręczone pismo KPA Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
24 W postępowaniu administracyjnym w przypadku nieobecności adresata pisma można je doręczyć, innej osobie o ile zobowiązała się do oddania go, za pokwitowaniem. Pismo takie można doręczyć KPA Art. 43. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.
25 Organ prowadzący postępowanie administracyjne może wzywać do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.
26 Wezwanie dokonane drogą telefoniczną w sprawach niecierpiących zwłoki
KPA Art. 55. § 1. W sprawach nie cierpiących zwłoki wezwania można dokonać również telegraficznie lub telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności, z podaniem danych wymienionych w art. 54.
§ 2. Wezwanie dokonane w sposób określony w § 1 powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim terminie.
27 Do osobistego stawiennictwa w postępowaniu administracyjnym można wzywać

KPA Art. 51. § 1. Do osobistego stawienia się wezwany jest obowiązany tylko w obrębie gminy lub miasta, w którym zamieszkuje albo przebywa.
§ 2. Obowiązek osobistego stawiennictwa dotyczy również wezwanego, zamieszkałego lub przebywającego w sąsiedniej gminie albo mieście.

28 Wszczęcie postępowania administracyjnego na żądanie strony następuje z dniem Doręczenia żądania do Organu Administracji Publicznej.
29 Jeżeli organ, do którego wniesiono żądanie wszczęcia postępowania jest niewłaściwy organ ten powinien niezwłocznie przekazać je do organu właściwego, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie.
30 Przeglądanie przez stronę akt postępowania administracyjnego jest możliwe
KPA Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
31 Możliwość zaznajomienia się z aktami postępowania administracyjnego posiada strona
32 Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić
KPA Art. 78. § 1. Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.
33 Jako biegły w postępowaniu administracyjnym może być powołana
KPA Art. 84. § 1. Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii.
§ 2. Biegły podlega wyłączeniu na zasadach i w trybie określonym w art. 24. Poza tym do biegłych stosuje się przepisy dotyczące przesłuchania świadków.
Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
4) w której był świadkiem lub biegły
5) m albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,
5) w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji,
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).
§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.
34 Jeżeli w sprawie po wyczerpaniu środków dowodowych pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia, organ prowadzący postępowanie może KPA Art. 86. Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały nie wyjaśnione fakty istotne do rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich wyjaśnienia może przesłuchać stronę. Do przesłuchania stron stosuje się przepisy dotyczące świadków, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu.
35 Podczas rozprawy administracyjnej, w przypadku nieobecności wezwanych właściwie stron, należy
Art. 94. § 1. Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
§ 2. Kierujący rozprawą odroczy ją, jeżeli stwierdzi poważne nieprawidłowości w wezwaniu stron na rozprawę, jeżeli niestawienie się strony zostało spowodowane przeszkodą trudną do przezwyciężenia, a także z innej ważnej przyczyny.
36
Niewłaściwe zachowanie się na rozprawie administracyjnej skutkuje
KPA Art. 96. Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadkowie, biegli i inne osoby uczestniczące w rozprawie mogą być, po uprzednim ostrzeżeniu, wydalone z miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą oraz ukarane grzywną do 100 zł. Na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie.

37 Umorzenie postępowania administracyjnego następuje w formie decyzji
38 Uzasadnienie faktyczne jako element decyzji administracyjnej między innymi
Uzasadnienie faktyczne jako element decyzji administracyjnej: powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.
39 Nieostatecznej decyzji administracyjnej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności
KPA Art. 108. § 1. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.§ 2. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.
40 Decyzja administracyjna doręczana jest KPA Art. 109. § 1. Decyzję doręcza się stronom na piśmie.
41 Oczywiste błędy pisarskie w treści decyzji administracyjnej KPA Art. 113. § 1. Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.
42 Ugoda administracyjna może zostać zawarta
KPA Art. 114. W sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę - jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa. Art. 115. Ugoda może być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.
43 Organ administracji publicznej dokumentuje zawarcie ugody poprzez spisanie

KPA Art. 117. § 1. Ugodę sporządza się w formie pisemnej. Powinna ona zawierać: oznaczenie organu, przed którym została zawarta, datę sporządzenia, oznaczenie stron, przedmiot i treść ugody, wzmiankę o jej odczytaniu i przyjęciu, podpisy stron oraz podpis pracownika organu administracji publicznej, upoważnionego do sporządzenia ugody.
§ 2. Organ administracji publicznej utrwala fakt zawarcia ugody w aktach sprawy, w formie protokołu podpisanego przez osobę upoważnioną do sporządzenia ugody.
44 Zatwierdzenie ugody w postępowaniu administracyjnym następuje w formie
KPA Art. 117. § 1. Ugodę sporządza się w formie pisemnej.
45 Odwołanie przysługuje od
Art. 127. § 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.
§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.
46 Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.
47 Odwołanie, wnosi się w terminie
KPA Art. 129. § 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.
48 Wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej po terminie, powoduje
rozstrzygnięcie, staję się ostateczne
49 Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania administracyjnego należy wnieść w terminie
KPA Art. 141. § 1. Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi.
§ 2. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.
50 Zażalenie w postępowaniu administracyjnym, przysługuje 0
W postępowaniu administracyjnym zażalenie służy tylko na postanowienia w przypadkach wyliczonych przez poszczególne przepisy. Zażalenie może wnieść strona. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia, a jeżeli postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia ogłoszenia. KPA Art. 141. § 1. Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi.
§ 2. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.
51 Organ administracji stwierdził, że nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi. W takiej sytuacji powinien KPA Art. 231. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

52 Ochrona prawna, osoby składającej skargę polega na tym, że
KPA Art. 221. § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.
§ 2. Petycje, skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.§ 3. Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.Art. 225 § 1 kpa wprowadza ustawową ochronę prawną skarżącego i wnioskodawcy. Przepis ten brzmi: "Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

53 Skarga w postępowaniu skargowym powinna zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do KPA Art. 237. § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
54 W przypadku niezałatwienia skargi w terminie, należy
KPA Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.Art. 37. § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Art. 38. Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.
55 Naczelne organy administracji państwowej powołuje Prezydent lub sejm.
56 Administracja rządowa w terenie tak zwana niezespolona to administracja
Administracja niezespolona to terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwym ministrom bądź kierownikom państwowych osób prawnych i kierownikom innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa, wobec której wojewoda posiada uprawnienia koordynacyjne, opiniodawcze i w pewnym zakresie – kontrolne. Są to wyspecjalizowane organy administracji, których kompetencje mieszczą się w ramach jednego resortu. Oparte są z reguły na zasadzie centralizacji. Działają w ramach zasadniczego podziału lub w ramach podziałów specjalnych.

57 Organem wykonującym zadania z zakresu ochrony środowiska nie jest
sprawy z zakresu ochrony środowiska należą do zadań własnych gminy.
Organami gminy są: rada gminy, zarząd gminy.
58 Granice gmin ustala
U o Sam Gminnym Art. 4. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:
1) tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice.
59 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest organem centralnym organem administracji rządowej, działającym przy pomocy ABW, która jest urzędem administracji rządowej.
60 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu podlegają bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.
61 Urząd gminy jest
Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.
Urząd, w ramach obowiązków wójta, obsługuje również radę gminy. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
URZĄD GMINY Urząd gminy jest jednostką organizacyjną gminy, pełniącym rolę aparatu pomocniczego służącego do wykonywania zadań organów gminy w ramach ich kompetencji.
Jest miejscem wykonywania administracji publicznej w zakresie uprawnień oraz obowiązków przypisanych wójtowi gminy. Urząd obsługuje również radę gminy.
Wykonując zadania urząd współpracuje z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi gminy.
Aktem regulującym organizację i zasady funkcjonowania urzędu jest jego regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
62 Starosta powiatu jest Organem administracji samorządowej w powiecie, przewodniczącym zarządu powiatu, a także kierownikiem starostwa powiatowego, organ adm. Lokalnej, zespolonej podległej wojewodzie.
63 Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina


64 Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pomocą
uchwał
65 Terenowym organem administracji państwowej jest Wojewoda (wicewojewoda, dyrektor urzędu wojewódzkiego, kierownicy urzędów rejonowych, izba skarbowa)
66 Jednostkami zasadniczymi podziału terytorialnego są Województwo, powiat, gmina.
67 Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia
68 Decentralizacja oznacza przeniesieniu części uprawnień władzy centralnej na organy niższych szczebli oraz miejscowych, lokalnych samorządów, urzędów, instytucji
69 Naczelnym organem administracji państwowej jest Minister, [Prezes Rady Ministrów (Premier), Rada Ministrów]
70 Naczelnym organem administracji państwowej jest Minister, [Prezes Rady Ministrów (Premier), Rada Ministrów]
71 Centralnym organem administracji państwowej, właściwym w sprawach utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Minister spraw wewnętrznych i administracji , KGP
72 Polska pod względem administracyjnym podzielona jest na województwa 16, powiaty: grodzkie 65 i ziemskie 308, gminy 2489
73 Terenowym organem administracji rządowej jest Wojewoda (wicewojewoda, dyrektor urzędu wojewódzkiego, kierownicy urzędów rejonowych, izba skarbowa)
74 Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest Wojewoda
75 Wśród organów administracji rządowej wyróżniamy organy Centralne ( ministerstwa i urzędy centralne) , terenowe , wojewódzkie
76 Wojewoda to terenowy organ administracji rządowej w województwie i zwierzchnik zespolonej administracji rządowej na terenie województwa.
77 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest organem władzy
Centralnym organem administracji państwowej, właściwym w sprawach utrzymania
bezpieczeństwa i porządku publicznego
78 Komendant Główny Policji jest organem administracji Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego
79 Rada gminy to organ uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 4-letnią kadencję, obraduje na sesjach
80 Organem uchwałodawczym w sołectwie jest
zebranie wiejskie, które dokonuje również wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej.
81 Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze w formie sołectwa oraz dzielnice, osiedla
82 Organem wykonawczym w gminie jest U o Sam Gminnym Art. 26. 1. Organem wykonawczym gminy jest zarząd.2. W skład zarządu wchodzą: wójt albo burmistrz (prezydent miasta) jako przewodniczący zarządu, ich zastępcy oraz pozostali członkowie.
83 Wybory do organów stanowiących samorząd terytorialny są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym
84 W Rzeczypospolitej Polskiej burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym w gminie miejskiej, organem administracji samorządowej
85 Do zadań samorządu w gminie należy m.in. Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, - zadania własne samorządu (obligatoryjne) dobrowolne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -przekazywane przez ustawy, wykonywane na podstawie porozumień np. z zakresu administracji spraw wew. sprawy ochrony porządku publicznego ochrony przeciw pożarowej i przeciw powodziowej -z zakresu administracji oświaty i kultury fizycznej - z pomocy społecznej i ochrony zdrowia -ładu przestrzennego, gospodarki terenowej, ochrony środowiska (kanalizacji utrzymania czystości , urządzeń sanitarnych) komunalnego budownictwa zieleni komunalnej i zadrzewienia, cmentarzy komunalnych -gminnych dróg, ulic itp lokalnego transportu -wodociągów dostawy energii elektrycznej i cieplnej -utrzymania obiektów użyteczności publicznej, targowisk i hal targowych -polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej , medycznej i prawnej
86 Podmiotem uprawnionym do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy jest
Prezydent na wniosek Rady Ministrów
87 Źródłem prawa powszechnie obowiązującego w Polsce jest Konstytucja, ustawy, rozporządzenia, dekrety, umowy międzynarodowe
88 Ustawa, aby wejść w życie, musi zostać podpisana przez Prezydenta
89 Warunkiem uzyskania mocy prawnej przez rozporządzenie jest m.in. jego
warunek ważności, czyli: wyraźnie w konkretnej ustawie sformułowana delegacja ustawowa do wydawania rozporządzenia; zgodność treści rozporządzenia z przepisami ustawy i utrzymanie jej w granicach udzielonego upoważnienia
90 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ogłaszane są w Dzienniku Ustaw
91 Źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. Konstytucja, ustawy, rozporządzenia, dekrety, umowy międzynarodowe
92 Warunkiem wejścia w życie ustawy jest ogłoszenie w Dzienniku Ustaw
93 Aby ustawa mogła obowiązywać, wymagane jest m.in. podpisanie jej przez
Prezydenta
94 Wejście ustawy w życie uzależnione jest od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw
95 Jednym z warunków wejścia w życie ustawy jest opublikowanie jej w
Dzienniku Ustaw
96 Akty prawa miejscowego stanowione są m.in. przez organy samorządu terytorialnego (wojewodę, sejmik województwa)
97 Rozporządzenie Rady Ministrów jest aktem niższego rzędu wobec konstytucji, ustawy, ratyfikowanej umowy międzynarodowej.
98 Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę za niezgodną z Konstytucją, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odmawia podpisania, oddaje ją sejmowi do poprawki
99 Inicjatywa ustawodawcza w Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje prezydent, Senat, 15 posłów, Rada Ministrów i 100 tys. obywateli RP
100 Najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja
101 Konstytucja państwa jest ustawą zasadniczą, gdyż określa relacje między jednostką a państwem, oraz podstawowe zasady ustroju politycznego i społecznego państwa
102 Rada Ministrów wydaje rozporządzenia
103 Inicjatywa ustawodawcza nie przysługuje sądom i trybunałom, mniej niż 15 posłom
104 Zarządzenie jest aktem prawnym obowiązującym
Zarządzenie jest aktem normatywnym wydanym przez Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i ministrów oraz sędziów czy kierowników urzędów centralnych na podstawie ustaw i w celu ich wykonywania. Ma charakter najczęściej wewnętrzny i obowiązuje tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu zarządzenie. Zarządzenie może być wydane również przez jednostki nie związane z prawem państwowym i ustawodawstwem, które są centralnymi jednostkami różnych instytucji i korporacji (np. zarząd firmy). Zarządzenie tak wydane ma charakter i funkcjonuje jako wewnętrzna zasada postępowania, jednak nie może ono być sprzeczne, ani łamać prawa określonego w ustawach, ustanowionego przez państwo i organa władzy. Konstytucja art. 93 1. (2) Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty.2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.


105 Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów
106 Każda osoba, jako naoczny świadek przestępstwa kradzieży Powinna powiadomić o tym fakcie policje, prokuratora
107 Dowiedziawszy się o dokonanym w domu Twojego sąsiada przestępstwie kradzieży z włamaniem, zobowiązany jesteś do poinformowania o tym prokuratora lub Policję. Niedopełnienie tego obowiązku nic nie grozi
108 Prawo składania petycji, wniosków i skarg do organów władzy publicznej przysługuje Osobie składającej skargę – podlega ochronie prawnej
KPA Art. 221. § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.§ 2. Petycje, skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
§ 3. Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Art. 225 § 1 kpa wprowadza ustawową ochronę prawną skarżącego i wnioskodawcy. Przepis ten brzmi: "Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".
109 Obywatel dokonał ujęcia sprawcy kradzieży samochodu na gorącym uczynku, a następnie przytrzymał go do czasu przybycia Policji. Zachowanie to było ujęciem obywatelskim
110 W związku z tym, że Jan M. był naocznym świadkiem przestępstwa zabójstwa, spoczywa na nim obowiązek, w świetle przepisów kodeksu karnego, poinformowania o tym fakcie organu powołanego do ścigania przestępstw, np. prokuraturę lub Policję. Obowiązek ten w przypadku jego niespełnienia nic nie grozi
111 Prawo do obrony w postępowaniu sądowym przysługuje Każdemu, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne
112 Stanowienie prawa miejscowego należy do organy samorządu terytorialnego (wojewodę ,rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw)
113 Administracją rządową kieruje Rada Ministrów
114 Prezes Rady Ministrów, Wiceprezesi Rady Ministrów składają wobec Prezydenta następującą przysięgę: "Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem."
115 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje władzę wykonawczą jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych
116 Organem administracji samorządowej w powiecie jest Starosta
117 Prawo karne służy zaspokojeniu poczucia sprawiedliwości osoby pokrzywdzonej i rodziny ofiary poprzez zastosowanie sankcji kary (karnoprawna metoda regulacji).
118 Wojewoda może wydawać przepisy porządkowe. Następuje to w drodze
rozporządzenia porządkowego
119 Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Właściwego do spraw administracji
120 Organem wykonawczym gminy jest Ust o Sam. Gminnym Art. 11a. Organami gminy są: rada gminy, zarząd gminy.
121 Do zadań obwodowych komisji wyborczych nie należy
Ordynacja wyborcza, Art. 14 Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:
-przeprowadzenie głosowania w obwodzie;
-czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
-ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości;
-przesłanie wyników głosowania do właściwej terytorialnej komisji wyborczej.
122 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje następujące akty normatywne Konstytucja, Ustawy, Rozporządzenia, Umowy
123 Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tym organ gminy, który wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
124 Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest wybierany(a) na 4 lata Rada gminy
125 Budżet państwa to plan finansowy państwa, zestawienie prognozowanych na następny rok budżetowy dochodów i wydatków rządowych, sporządzone przez rząd (projekt budżetu) i zatwierdzone (po wprowadzeniu ewentualnych poprawek) przez parlament, najczęściej w formie ustawy budżetowej.
126 Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadzie Trójpodziału władz: (sądownicza(sady i trybunały), ustawodawcza(zgromadzenie narodowe czyli sejm i senat), wykonawcza (prezydent, rząd)
127 Nadzór nad działalnością samorządu gminnego w sprawach finansowych sprawuje Ust. O Sam. Gminnym Art. 86. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.
128 Nadzór nad działalnością samorządu powiatowego sprawuje prezes Rady Ministrów oraz wojewoda
129 Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, jego obowiązki przejmuje zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej
130 O trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, decyduje uchwałą Zgromadzenie Narodowe uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków
131 Prezydent Rzeczypospolitej, przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej, może zwrócić się z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją do
Trybunału Konstytucyjnego
132 Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanów nadzwyczajnych, określają Konstytucja
133 Aktem administracyjnym rozstrzygającym sprawę jest decyzja
134 Organem gminy jest Ust o Sam. Gminnym Art. 11a. Organami gminy są: rada gminy, zarząd gminy.

135 Na szczeblu lokalnym (w województwie) działalność administracyjną prowadzą organy samorządowe
136 W Polsce posiadanie broni palnej zostało poddane reglamentacji m.in. ze względu na ochronę bezpieczeństwa publicznego. Chcąc uzyskać pozwolenie na posiadanie i noszenie broni palnej wystąpić musisz w tej sprawie z odpowiednim wnioskiem do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji
137 W celu uzyskania paszportu powinieneś udać się do właściwego wg miejsca zamieszkania wojewoda właściwy wg miejsca zamieszkania
138 Decentralizacja władzy publicznej polega na
przeniesieniu części uprawnień władzy centralnej na organy niższych szczebli oraz miejscowych, lokalnych samorządów, urzędów, instytucji
139 Janusz M. w przeddzień swoich 18-tych urodzin dokonał kradzieży laptopa w sklepie. Został ujęty przez sprzedawcę po krótkim pościgu. Do jakiego wydziału sądu powszechnego trafiła sprawa? Sądu dla nieletnich
140 Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego w Rzeczypospolitej Polskiej jest Marszałek Sejmu
141 Zwierzchnikiem sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezydent
142 Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu
143 O ważności referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego orzeka Sąd Najwyższy
144 Na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat
145 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za działalność związaną z piastowaniem urzędu ponosi odpowiedzialność konstytucyjną

146 Budżet Rzeczypospolitej określa ustawa budżetowa
147 Członkowie Rady Ministrów za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem, ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu
148 Prezesa NIK powołuje sejm na wniosek marszałka lub grupy 35 posłów za zgodą senatu. Na 6 lat 1 kadencja
149 Stan wyjątkowy, w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, na części albo na całym terytorium państwa, może wprowadzić Prezydent RP
150 Zgromadzenie Narodowe zbiera się w celu przyjęcia ślubowania prezydenta, orędzia prezydenta, uznania prezydenta za niezdolnego do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, postawienie w stan oskarżenia prezydenta lub uchwalenia nowej konstytucji
151 Do zadań Rady Ministrów należy między innymi
Konstytucja art. 146 1.Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
3. Rada Ministrów kieruje administracją rządową.
4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności:
1) - zapewnia wykonanie ustaw,
2) - wydaje rozporządzenia,
3) - koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
4) - chroni interesy Skarbu Państwa,
5) - uchwala projekt budżetu państwa,
6) - kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
7) - zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
8) - zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
9) - sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,
10 - zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
11 - sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,
- określa organizację i tryb swojej pracy.
152 Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Stanu nie sądzi
Konstytucja Art. 198. 1. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.
153 Prawo wnoszenia projektów zmiany Konstytucji nie przysługuje Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów.
154 Prokuratorem Generalnym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Minister sprawiedliwości
155 Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według Konstytucji powinien m.in. mieć ukończone 35 lat
156 Trójpodział władzy jest swoistym systemem rozdziału jednej władzy od drugiej. Instrumentem, mogącym hamować poczynania jednej z władz względem drugiej, jest konstruktywne wotum nieufności wysuwane wobec premiera, z którym występuje Sejm może uchwalić wotum nieufności w stosunku do Rady Ministrów większością ustawowej liczby posłów ( co najmniej 231) na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów – wskazujący imiennie kandydata na nowego PRM
157 Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi
158 Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest
Prezydent RP
159 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez Obywateli
160 Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej mandat poselski może sprawować obywatel polski w pełni praw publicznych
161 Prezydent może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów w razie
rezygnacji Prezesa Rady Ministrów
162 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany na kadencję 5letnią
163 Referendum to forma demokracji bezpośredniej (forma głosowania o charakterze powszechnym)

164 Jednym z zadań Rady Ministrów jest
Konstytucja art. 146 1.Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
3. Rada Ministrów kieruje administracją rządową.
4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności:
1) - zapewnia wykonanie ustaw,
2) - wydaje rozporządzenia,
3) - koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
4) - chroni interesy Skarbu Państwa,
5) - uchwala projekt budżetu państwa,
6) - kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
7) - zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
8) - zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
9) - sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,
10 - zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
11 - sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,
- określa organizację i tryb swojej pracy.
165 Ministrem właściwym w sprawach związanych z funkcjonowaniem Policji jest
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

166 Prezes Najwyższej Izby Kontroli (dot. objęcia urzędu) jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 6 lat i może być ponownie powołany tylko raz
167 Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczyna się w dniu
Złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym
168 Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony

169 Prawo składania petycji, skarg i wniosków gwarantuje każdemu obywatelowi
Konstytucja
170 Każdy, kto został pozbawiony wolności przez zatrzymanie, ma prawo zażalenia się do sądu w celu ustalenia legalności pozbawienia wolności i zarządzenia zwolnienia, jeżeli pozbawienie wolności jest niezgodne z prawem
171 Przeszukanie mieszkania, kontrola korespondencji, podsłuch telefoniczny stanowią ingerencję w prawo prywatności, (wolności osobistej)
172 Podstawą działania organów państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja
173 Pozbawienie lub ograniczenie wolności osobistej może nastąpić tylko
Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności.
174 W razie pozbawienia wolności jakiejkolwiek osoby na właściwych organach państwa spoczywa obowiązek Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania.
175 Osoba zatrzymana może być pozbawiona wolności bez doręczenia jej postanowienia o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami maksymalnie przez 24 godziny
176 W razie niezgodnego z prawem pozbawienia wolności bezprawnie zatrzymany ma prawo żądać Odszkodowania
177 Prawo do obrony przysługuje każdemu podejrzanemu i oskarżonemu aż do prawomocnego zakończenia postępowania, niezależnie od ciężaru zarzucanych czynów
178 W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi lub zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa Rozporządzenie Prezydent ma 48h przed Sejmowi
179 Podział organów administracji publicznej na centralne i terenowe dotyczy organów administracji rządowej
180 Przykładem kolegialnego organu administracji publicznej jest Organ państwowy (Państwo), samorządowy, organizacja społeczna, polityczna
181 Przewodniczącym zarządu powiatu jest Organem administracji samorządowej w powiecie, przewodniczącym zarządu powiatu, a także kierownikiem starostwa powiatowego, organ adm. Lokalnej, zespolonej podległej wojewodzie jest starosta powiatu.
182 Zarząd województwa jest organem Wykonawczym województwa, organem administracji samorządowej
183 Zarząd województwa wybierany jest Art. 32. Ust. O Sam. Województwa 1. Sejmik województwa wybiera zarząd województwa, w tym marszałka województwa i nie więcej niż 2 wicemarszałków, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy
184 Prezes Rady Ministrów Sprawuje Nadzór nad działalnością samorządu powiatowego
185 Kadencja rady powiatu trwa Ust o Sam. Powiatowym. Art. 9. 2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
186 Do zadań Rady Ministrów nie należy
Konstytucja art. 146 1.Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
3. Rada Ministrów kieruje administracją rządową.
4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności:
1) - zapewnia wykonanie ustaw,
2) - wydaje rozporządzenia,
3) - koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
4) - chroni interesy Skarbu Państwa,
5) - uchwala projekt budżetu państwa,
6) - kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
7) - zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
8) - zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
9) - sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,
10 - zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
11 - sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,
- określa organizację i tryb swojej pracy.
187 Wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej kontroluje
Ust o administracji rządowej w województwie. Art. 15. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa, a w szczególności:
2) kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej,
188 Zorganizowany zespół pracowników państwowych lub samorządowych, przydzielony do pomocy organowi administracji i powołany do merytorycznej i technicznej obsługi tego organu to Urząd
189 Centralnym Biurem Antykorupcyjnym kieruje
Ust. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Art. 5. 1. CBA kieruje Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwany dalej "Szefem CBA".
190 Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest
Ust. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Art. 5. 2. Szef CBA jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez Prezesa Rady
Ministrów, działającym przy pomocy CBA, które jest urzędem administracji rządowej.

191 Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest organem nadzorowanym przez
Ust. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Art. 5 3. Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego członek Rady Ministrów koordynuje działalność
CBA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Wojskowych Służb Informacyjnych.
192 Centralne Biuro Antykorupcyjne jest
Ust. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Art. 1. 1. Tworzy się Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej "CBA", jako służbę specjalną do spraw zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz życiu publicznym i gospodarczym, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.
193 Pracę rady gminy organizuje oraz prowadzi jej obrady Przewodniczący Rady Gminy
194 Wójt gminy wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.
195 Wójt gminy może stanowić przepisy porządkowe w formie Rozporządzenia porządkowego
196 Organami nadzoru nad działalnością gminy są
Ust. O Sam. Gminnym Art. 86. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.


197 W miastach powyżej 100.000 mieszkańców organem wykonawczym gminy jest Prezydent miasta
198 Gmina jako wspólnota samorządowa
Ust. O Sam. Gminnym Art. 1. 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy
199 Rada Ministrów, Prezydent RP i ministrowie stanowią akty normatywne w formie Ustaw, Rozporządzeń, Uchwał
200 Prezes Najwyższej Izby Kontroli ponosi odpowiedzialność konstytucyjną, za naruszenie Konstytucji lub ustaw, w związku z zajmowanym stanowiskiem przed Trybunałem Stanu
201 Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu podejmuje Sejm na wniosek
Ust. o Trybunale Stanu Art. 62. Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2-7, może być złożony Marszałkowi Sejmu przez:1) Prezydenta,2) posłów, w liczbie co najmniej 115.
202 Sejmik województwa jest organem samorządu terytorialnego
203 Za wartość pieniądza w Polsce odpowiada NBP – Narodowy Bank Polski

204 Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się zawsze na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe
Ust. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej Art. 71. Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad:
1. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Senatu Rzeczypospoliej Polskiej
3. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
4. Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów;
5. organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego - w czasie ich sesji;
6. organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych - z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych.
205 Zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej na terenie województwa jest Wojewoda
206 Określenie „minister bez teki” dotyczy Minister bez teki albo minister-członek Rady Ministrów – potoczne określenie ministra, który nie kieruje działem administracji rządowej. Wypełnia jedynie zadania określone przez Prezesa Rady Ministrów.

207 W skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wchodzi
Ust. O radiofonii i telewizji. Art. 7.1.W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm, 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu.
208 Korpus służby cywilnej działa
Art. 153. Konstytucji 1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej.
209 Jaki organ państwowy zapewnia wykonanie ustaw? Rada Ministrów
210 Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest Art. 153. Konstytucji: 2. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej.
211 Jakiego rodzaju zadania wykonuje samorząd terytorialny?
Art. 163. Konstytucji: Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.
212 Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować w referendum
Art. 170 Konstytucji. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa.
213 Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają Art. 166. Konstytucji 3. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają sądy administracyjne.
214 Nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach sprawuje art. 148 Konstytucji: Prezes Rady Ministrów
215 Rozporządzenie lub zarządzenie ministra może uchylić Art. 149 Konstytucji: Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów
216 Uchylenie rozporządzenia lub zarządzenia ministra następuje na wniosek Art. 149 Konstytucji: Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów
217 Budżet państwa uchwala się na okres Art. 219. Konstytucji: 1. Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej.
218 Prowizorium budżetowe można uchwalić Konstytucja. Art. 219. 3. W wyjątkowych przypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok może określać ustawa o prowizorium budżetowym.
219 Osobowość prawna przysługuje
KC Art. 33. (9) Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.Art. 37. § 1. (13) Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.§ 2. Rodzaje rejestrów oraz ich organizację i sposób prowadzenia regulują odrębne przepisy.
220 Oprócz gminy, utworzenie jakich jednostek samorządu terytorialnego przewiduje Konstytucja? Powiat, województwo
221 Podstawą prawną ustalania podatków i opłat pobieranych na obszarze jednostek samorządu terytorialnego jest
Art. 217. Konstytucji Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
222 Jednostki samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia własnej gospodarki finansowej mają prawo
Konstytucja Art. 167. 1. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.
2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.
3. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie.
4. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.
Art. 168. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.Funkcjonowanie Policji

1 Na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji mianuje
Prezydent RP na wniosek Ministra Właściwego do spraw wewnętrznych
2 Komendanta komisariatu Policji odwołuje Komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje: komendant powiatowy (miejski) Policji po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). Opiniowanie to nie dotyczy komendanta komisariatu specjalistycznego.
3 Przy przyjmowaniu do służby osoby posiadającej stopień wojskowy podporucznika na odpowiedni pierwszy stopień oficerski mianuje Komendant Główny Policji
4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji określa Rozporządzenie
5 Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia, jeżeli
wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa
6 Do podstawowych zadań Policji należy
1) ochrona życia i zdrowia oraz mienia
2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi Super gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,
8) prowadzenie Krajowego Systemu Informatycznego

7 Zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Policji ustalają komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
8 Komendant powiatowy (miejski) Policji jest organem administracji zespolonej na szczeblu powiatu, właściwym, terenowym, uprawnionymi do zawieszania w czynnościach służbowych
9 Organem właściwym do wydawania pozwoleń na posiadanie broni palnej jest
komendant wojewódzki Policji
10 Z żądaniem do właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego może wystąpić Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta
11 Policjanta zawiesza się w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego - na czas nie dłuższy niż 3 miesiące, w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia w czynnościach służbowych można przedłużyć do czasu ukończenia postępowania karnego, Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych, uwzględniając organy uprawnione do zawieszania policjanta w czynnościach służbowych, tryb zaskarżania decyzji o zawieszeniu oraz przypadki uchylania lub wygaśnięcia decyzji o zawieszeniu policjanta w czynnościach służbowych przed ukończeniem postępowania karnego
12 Policjant traci stopień policyjny w razie skazania go prawomocnym wyrokiem sądu
Art. 53 Ust. O Policji: na skutek: 1) utraty obywatelstwa polskiego lub
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych albo
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione z niskich pobudek
13 Początek służby policjanta liczy się od dnia określonego w rozkazie o mianowaniu funkcjonariusza Policji
14 Uprawnionym do mianowania na stopnie w korpusie aspirantów Policji jest
komendanci wojewódzcy i powiatowi (miejscy) Policji
15 Nałożony ustawowo na Policję obowiązek zapobiegania przestępczości dotyczy zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa obywateli
16 Organem uprawnionym do wydania zezwolenia dla funkcjonariuszy Policji na przynależność do organizacji lub stowarzyszeń zagranicznych albo międzynarodowych jest Komendant główny policji
17 Stopniem policyjnym jest
I. korpus szeregowych: - posterunkowy - starszy posterunkowy
II. korpus podoficerów: - sierżant - starszy sierżant - sierżant sztabowy
III. korpus aspirantów - młodszy aspirant - aspirant - starszy aspirant - aspirant sztabowy
IV. korpus oficerów - podkomisarz - komisarz - nadkomisarz - podinspektor - młodszy inspektor - inspektor - nadinspektor - generalny inspektor
18 Centralne Biuro Śledcze w Polsce jest strukturą Policji podległej Komendzie Głównej Policji
19 W ustawie o Policji znajduje się Art. 17 Ust. O Policji: 9 przypadków użycia broni palnej
20 W skład Policji wchodzą m.in. następujące rodzaje służb
kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalno
napisał(a)
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 33 Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 116
to jest właśnie to tylko że na emailu będziecie mieć to wszystko a wiele bardziej czytelne ponieważ pytania są pogrubioną czcionka o wiele łatwiej się uczy!!!
nie płaćcie za testy bo żadnych nowości nie znajdziecie to wszystko JA oferuje WAM za free powodzenia ja jestem już po wszystkim i wcale nie jest tak źle!!!
napisał(a)
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 33 Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 116
PYTAĆ PYTAĆ NA KAŻDE PYTANIE ODPOWIEM
DO DZIEWCZYN RADA- ĆWICZYĆ RZUTY PIŁKĄ LEKARSKA
A DLA WSZYSTKICH -ĆWICZYĆ PRZEZ CO NAJMNIEJ 2 TYGODNIE BIEGANIE CO BY NA TORZE ZADYSZKI NIE DOSTAĆ
DACIE RADE!!!!!!
Nowy temat Temat Zamknięty
Poprzedni temat

Nowy sklep firmowy MASTERSa !!!

Następny temat

Bold dla Marcina VB - gratulacje

Lekkie śniadanie sprzyja odchudzaniu Lekkie śniadanie sprzyja odchudzaniu Proteineo Bread - chrupkie pieczywo FIT Proteineo Bread - chrupkie pieczywo FIT Andreas Cahling - weteran z czasów złotej ery, wciąż w formie! Andreas Cahling - weteran z czasów złotej ery, wciąż w formie! Edgard John-Augustin - bioniczny kulturysta Edgard John-Augustin - bioniczny kulturysta Magnez chroni przed miażdżycą, cukrzycą i nadciśnieniem Magnez chroni przed miażdżycą, cukrzycą i nadciśnieniem Larissa Reis w ciąży! Larissa Reis w ciąży! Danny Jones - trener fitness zwany "Tree man" Danny Jones - trener fitness zwany "Tree man" Polacy na IFBB ELITE PRO - Madryt 2018 Polacy na IFBB ELITE PRO - Madryt 2018